Zámer : Zariadenie na zber kovových odpadov, batérií a papiera- podanie zámeru

 25.06.2021

Okresný úrad, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona upovedomuje podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkov konania o tom, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov zámeru navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber kovových odpadov, batérií a papiera“.
Na internetovej adrese http://www.enviroportal.sk/sk/eia Okresný úrad zverejnil zámer navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona. Na tejto adrese môže verejnosť do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť a v lehote do 21 dní od zverejnenia zámeru doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice v elektronickej podobe na e-mailzuzana.tesarcikova@minv.skZoznam článkov:

1 2 >
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu