Invázne nepôvodné druhy rastlín v Mestskej časti Košice - Krásna

        V zmysle zákona NR SR č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnosti od 1. januára 2020, vlastníci, správcovia a nájomcovia (užívatelia) pozemkov v Mestskej časti Košice – Krásna sú povinní tieto pozemky spravovať a udržiavať tak, aby nedochádzalo k šíreniu inváznych druhov bylín a drevín a v prípade ich výskytu ich účinne odstraňovať.
          Invázne nepôvodné druhy rastlín disponujú vlastnosťami, ktoré umožňujú ich intenzívny vegetatívny rast, veľmi účinnú reprodukciu a potláčanie rastu pôvodných druhov a to aj za nepriaznivých klimatických podmienok. Preto je potrebný celospoločensky systematický a koordinovaný postup ich odstraňovania a prevencie ich šírenia. V našich podmienkach majú invázne druhy málo prirodzených nepriateľov, preto je na ich odstránenie nutný účinne cielený ľudský zásah.
           Šírenie inváznych nepôvodných druhov spôsobuje nielen závažné zdravotné riziká na obyvateľstve a environmentálne škodlivé dosahy na prírodné prostredie ale aj ekonomické a hospodárske straty a následne zvýšené ekonomické náklady na odstraňovanie následkov šírenia inváznych druhov. Zoznam nepôvodných inváznych druhov vzbudzujúcich obavy svojím výskytom na území Slovenska je uvedený v nariadení vlády č. 449/2019. Podmienky a spôsob odstraňovania inváznych druhov rastlín ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z. z.
         
             V zmysle týchto ustanovení je invázne nepôvodné druhy rastlín zakázané držať, rozmnožovať, prepravovať, uvádzať na trh, pestovať alebo neregulovaným výsevom z neudržiavaných pozemkov šíriť do životného prostredia.
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu