Civilná ochrana

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Poslaním civilnej ochrany obyvateľstva je chrániť život, zdravie a majetok obyvateľstva, vytvárať podmienky na prežitie počas mimoriadnych udalostí a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Podmienky na vykonávanie civilnej ochrany upravuje Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/1994 Z. z.

Civilnú ochranu a obranu obyvateľstva riadi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Mesto Košice má pôsobnosti na úseku Civilnej ochrany a spolupráce s Mestskými časťami upravenú  v zmysle zákona č. 401/1990 Zb.  o meste Košice, Štatútom mesta Košice. Mesto Košice v prípade mimoriadnych udalostí a mimoriadnej situácie usmerňuje mestské časti podľa § 30 Štatútu mesta Košice. Podrobnejšie informácie je možné získať na oficiálnej stránke Mesta Košice www.cokosice.sk.

Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu