Prihláste sa za prísediaceho na Okresnom súde Košice II

 08.11.2021

Mestskej časti Košice-Krásna  bola z Okresného súdu Košice II  doručená požiadavka na voľbu prísediacich pre Okresný súd Košice II na obdobie rokov 2018-2021.

V zmysle § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov  prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:
a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v písm. b) až e) a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas  trvania funkcie prísediaceho.

Návrhy možno doručovať v termíne do 10. decembra  2021  písomne alebo osobne  na adresu:   Mestská časť Košice-Krásna ,sekretariát starostu,  1. posch., Opátska 18, 040 18 Košice-Krásna                                                                                   
Poznámka:    Obálku označte „Voľba prísediaceho na súde“. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je zároveň i návrhom, musí byť vlastnoručne podpísaný.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu