Oznam

 17.06.2024

V snahe zamedziť opakovanému zneužívaniu veľkokapacitných kontajnerov na zber komunálneho odpadu určených pre obyvateľov záhradkárskej lokality, sa mesto Košice a mestská časť Košice-Krásna dohodli na zrušení stojiska pre veľkokapacitné kontajnery na ul. 1. mája od 01.07.2024. Odvoz a likvidácia odpadu z lokality bude zabezpečený umiestnením 4 ks kontajnerov na zmiešaný odpad s objemom 1000 l, s frekvenciou vývozu 1x týždenne (štvrtok). Nádoby budú umiestnené na ul. 1. mája  na parc. EKN  č. 3-128/506, k. ú. Krásna.

Obyvateľom odporúčame využívanie zberných dvorov napr. na ulici Napájadlá ( za Tescom ), na Jarmočnej ulici ( Malá stanica ), na Popradskej ulici a ulici Pri bitúnku.

UPOZORNENIE: V zmysle § 13 zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) v platnom znení je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom. Pokutu do 1.500 eur za porušenie tohto ustanovenia  zákona uloží fyzickej osobe obec. Pokutu od 4.000 eur do 350.000 eur uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.Zoznam aktualít:

1 2 3 >
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu