Návrh VZN č. 1/2023

 02.03.2023

Mestská časť Košice – Krásna v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 02.03.2023 zverejnila NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Košice – Krásna  (ďalej len „návrh nariadenia“) https://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula?p=1&detail=1467&count=10.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia písomne, elektronicky (polakova@kosicekrasna.sk) alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienky možno doručiť najneskôr do 14.03.2023.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

055 / 6852 874
podatelna@kosicekrasna.sk

Infoúrad
Návštevnosť
Kalendár odvozu odpadu