Úradná tabuľa

KONTAJNER NA BIOODPAD- 04.05.2017
Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej pristavenie kontajnera na zber BIOODPADU! Kontajner bude umiestnený na stanovišti za budovou miestneho úradu vo štvrtok 4. mája 2017 v čase od 07.30 do cca 16.00 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ: odpady s domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad!
Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad.

24.04.2017 11:57

VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV ZŠ s MŠ sv. MARKA KRIŽINA
Pri príležitosti 25. výročia založenia školy Vás Kaštieľ Krásna, n. o. a Základná škola sv. Marka Križina pozývajú na výstavu výtvarných prác žiakov školy. Slavnostná vernisáž s kultúrnym programom a príjemným občerstvením sa uskutoční v nedeľu 23. apríla 2017 o 16.00 hodine. Výstava potrvá až do 30. júna 2017. Vstupné je dobrovoľné.
Tešíme sa na Vás.

21.04.2017 07:38

KONTROLNÝ DEŇ - ŠTRKOVISKO 02.05.2017
Starosta Mestskej časti Košice- Krásna a spoločnosť BARP s. r. o. pozývajú vlastníkov nehnuteľností v lokalite "Štrkovisko" na kontrolný deň, ktorý sa uskutoční v utorok 2. mája 2017 o 13.00 hod. Miestom stretnutia je cestná váha na ulici Na Banisegu.
Ďakujeme.

18.04.2017 09:17

"Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektroištalácie a bleskozvodov v objektoch vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 13.04.2017)

13.04.2017 09:35

OSVETLENIE V KRÁSNEJ - VÝMENA SVIETIDIEL ZA LED SVIETIDLÁ
Energie hýbu Slovenskom, spotreba a cena energií  je asi najsledovanejší ukazovateľ týchto dní. Zaoberá sa ňou spotrebiteľ, aj naša mestská časť. Medzi energeticky najnáročnejšie patri verejné osvetlenie, ktoré je morálne aj technologicky zastaralé a preto potrebuje modernizáciu. V súčasnosti miestny úrad spracováva zámer na modernizáciu osvetlenia, v ktorom chce využiť v súčasnej dobe najmenej náročná a zároveň najprogresívnejšia LED technológiu, ktorá prináša najväčšie úspory energií, a teda aj financií. Výhodou uličných LED svietidiel je ich vysoká svietivosť, smerovanie svetla, ovládanie jasu, programovanie a ich nastavenie podľa požiadaviek objednávateľa. Miestny úrad má záujem zapracovať do zámeru aj požiadavky a návrhy obyvateľov Krásnej na zmenu a doplnenie miest, ktoré by bolo vhodné osvetliť. Vaše požiadavky a podnety môžete zasielať na adresu vavrek@kosicekrasna.sk v termíne do 30. apríla 2017.
Ďakujeme.

12.04.2017 12:28

OZNAM PRE OBYVATEĽOV LOKALITY IBV NA HORE A PRIĽAHLÝCH ULÍC
Rekonštrukčné práce na vedení plynovodu na ulici Adamova a K majeru spôsobili čiastočné uzatvorenie týchto komunikácií. Mestská časť Košice- Krásna preto oznamuje obyvateľom lokality IBV Na hore a priľahlých ulíc, že z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy bude do piatka 21. apríla 2017 otvorená rampa na ulici Smutná. Počas víkendu bude rampa zatvorená. Následne, v pondelok miestny úrad prehodnotí dopravnú situáciu podľa postupu prác na plynovode.
Ďakujeme za pochopenie.

10.04.2017 15:38

Zverejnenie poslaneckého návrhu na prijatie dvoch všeobecne záväzných nariadení
V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestská časť Košice- Krásna zverejňuje poslanecký návrh poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, Ing. Františka Klika na prijatie dvoch všeobecne záväzných nariadení:
1.) "Štatút spravodaja Krasňančan"
2.) "Pravidlá používania miestneho rozhlasu, webu a aplikácií Mestskej časti Košice- Krásna".
V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota - do 17.04.2017, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

07.04.2017 09:08

KRÁSŇANSKÁ KVAPKA KRVI - 05.05.2017
Si áčko, béčko, či nula? Potrebujeme ťa!
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna a Národná transfúzna stanica pozýva všetkých,ktorí chcú darovať kúsok seba na
XVII. ročník Krásňanskej kvapky krvi. Odber sa uskutoční v piatok 5. mája 2017 v priestoroch Kultúrneho domu, Opátska 18 v čase od 08.00 do 11.00 hod.. Odmenou Vám bude nielen dobrý pocit, ale aj pohostenie z netradičných švédskych stolov a pohár lahodného vínka. 
Tešíme sa na Vás.

05.04.2017 08:26

VÝZVA PRE OBYVATEĽOV KRÁSNEJ
Mestská časť Košice- Krásna začala s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách. V súvislosti s požiadavkou kvalitnej údržby a opráv komunikácií a snahou o odstránenie všetkých výtlkov žiadame obyvateľov Krásnej o spoluprácu a nahlásenie výtlkov. Nahlásiť výtlk vo Vašom okolí môžete osobne, alebo e-mailom na adrese sekretariat@kosicekrasna.sk tak, že uvediete názov ulice a číslo domu, (prípadne fotografiu výtlku), pred ktorým sa daný výtlk nachádza. Nahlásené výtlky budú označované ružovou farbou.  
Ďakujeme za spoluprácu.

03.04.2017 16:22

PRIESKUM KVALITY ŽIVOTA V MESTSKEJ ČASTI KOŠICE- KRÁSNA - predĺžená lehota na vyplnenie dotazníka
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna vykonáva prieskum o kvalite života v Krásnej. Z tohto dôvodu vyzývame obyvateľov s trvalým pobytom, aby sa zapojili do prieskumu a vyjadrili svoj názor vyplnením DOTAZNÍKA o kvalite života v Krásnej (.pdf verzia, .docx verzia). Vyplnený dotazník je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla 2017 vhodením do schránky pri vstupe na miestny úrad, alebo elektronicky na adresu sekretariat@kosicekrasna.sk.
Respondenti, ktorí nám poskytnú svoje meno a telefónne číslo budú zaradení do zlosovania o zaujímavé ceny: 1.cena – tablet, 2.cena – darčekový kôš, 3.cena – propagačný materiál mestskej časti.
Ďakujeme.

03.04.2017 16:09

UPOZORNENIE PRE PSÍČKAROV
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna upozorňuje psíčkarov na možné nebezpečenstvo otravy psov. V na poli lokalite IBV Záhumnie v smere k družstvu boli podľa získaných informácií nájdené rozhádzané kúsky párkov a uhynutý vlčiak. Majiteľov psov preto vyzývame k zvýšenej ostražitosti pri venčení. Telo vlčiaka už odstránila asanačná služba.

27.03.2017 19:27

VÝZVA NA VYKONANIE DERATIZÁCIE
Mestská časť Košice- Krásna na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach o nariadení opatrenia  zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočišnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Košice v termíne od 27.03.2017 do 30.04.2017 vyzýva obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti, resp. právnické osoby, ktoré prevádzkujú alebo vlastnia nehnuteľnosti v mestskej časti, aby na vlastné náklady zabezpečili prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie škodcov, alebo svojpomocne, spotrebiteľsky dostupnými prostriedkami určenými na daný účel vykonanie deratizácie v objektoch im patriacich, alebo nimi využívaných. Potvrdenie o vykonaní deratizácie, alebo pokladničný doklad o kúpe prípravku je potrebné na účely kontroly uschovať po dobu 3 mesiacov.

27.03.2017 12:30

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, oznamuje, že zápis žiakov do 1 ročníka pre školský rok 2017/2018 s uskutoční v piatok 7. apríla 2017 v čase od 14.00  do 18.00 hod. a v sobotu 8. apríla 2017 v čase od 09.00  do 12.00 hod. Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a občianský preukaz rodiča. VIac informácií o škole získate na stránke www.skolakrasnakosice.sk

23.03.2017 15:51

UPOZORNENIE NA PORUŠOVANIE USTANOVENÍ VZN č. 2/2012
Na základe opakujúcich sa sťažností obyvateľov Krásnej, najmä z lokality Na hore, vyzývame majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 2/2012 o podmienkach držania psov na území mestskej časti, najmä s dôrazom na práva a povinnosti majiteľov psov pri podmienkach chovu psa  (§ 3) a vodenia psa mimo chovného priestoru (§ 5).
Ďakujeme za pochopenie.

21.03.2017 13:50

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Mestská časť Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna v y h l a s u j e v súlade so znením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe Mestskej časti Košice- Krásna:
Viac informácií TU!!!

21.03.2017 13:33

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV - oznámenie
Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia a. s. oznamuje, že z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu plynárenských zariadení začína v mestskej časti Košice- Krásna s rekonštrukciou plynovodov na uliciach Adamova, Vyšný dvor, Smutná, K majeru, Feketova pažiť, Minská, Ukrajinská, Prašná, ZelenáEdisonova. Zodpovední zamestnanci stavebníka budú s každým vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti o prekopávkach a vedení prípojky k rodinným domom komunikovať  individuálne. Predbežný termín ukončenia rekonštrukcie je november 2017.

21.03.2017 09:50

Mestská časť Košice- Krásna navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať tento majetok:
1. prenájom pozemkov registra C KN :
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5046, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 501 m²,
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5047, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 458 m²,
- pozemok,  parcela registra „C“ KN, parc. č. 5048, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1.388 m²,
- pozemok,  parcela registra „C“ KN, parc. č. 5049, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 305 m²,
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5050, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 747 m²,
- pozemok, parcela registra „C" KN, parc. č. 5051, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5.904 m²,

a stavieb na nich stojacich:
Viac informácií TU!!!

20.03.2017 15:32

VYHLÁSENIE ZÁKAZIEK PODĽA § 117 ZVO
1.) "Kosenie verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice- Krásna 2017" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 20.03.2017)

2.) "Grafické práce a tvorba Krasňančana 2017- 2018" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 20.03.2017)

20.03.2017 14:45

Návrh programového rozpočtu na rok 2017:

14.03.2017 13:54

VEĽKONOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Starosta mestskej časti a športová komisia miestneho zastupiteľstva vás pozývajú na Veľkonočný turnaj v stolnom tenise o pohár starostu, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. apríla 2017 o 9.00 hod. v Kultúrnom dome, Opátska 18. Pre účastníkov sú pripravené zaujímavé vecné ceny a občerstvenie. Pre divákov je zabezpečená hudobná produkcia a občerstvenie. Propozície a podmienky účasti nájdete TU. Kontakt: Ondrej Kažimír, 0907 447 300.

14.03.2017 12:20

VÝZVA OBYVATEĽOM
Mestská časť Košice- Krásna, vzhľadom na neúnosnú situáciu pri vysypávaní odpadu okolo veľkokapacitného kontajnera na ul. 1 mája, vyzýva obyvateľov, aby likvidovali odpad iba jeho vhodením do kontajnera a nie ponechaním odpadu v jeho v okolí. Mestská časť Košice- Krásna po dohode s mestom Košice od zajtra - 14.03.2017 umiestni v tejto lokalite ďalšie dva veľkokapacitné kontajnery.
Ďakujeme za pochopenie.

13.03.2017 09:48

INFORMÁCIA O ZAČATÍ VYVLASTŇOVACIEHO KONANIA
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (§7 ods. 1 zák. č. 282/2015 Z. z.) informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca - Košické Olšany".
Účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckého práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa, pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavyb "R2 Šaca - Košiceké Olšany".
Údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001.
Katastrálne územie: Krásna.
Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KN-C č. 10415/2, 10530/2, 13743/2, 14321,
14329/3 a 14329/4 a 14389.

Informácia sa zverejňuje v súlade s ust. § 10 ods. 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

23.02.2017 10:14

ZISŤOVANIE O FINANCIÁCH A SPOTREBE DOMÁCNOSTÍ 2017
Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR vykoná v období február - apríl 2017 prieskum vo vybraných domácnostiach aj v Mestskej časti Košice- Krásna.  Poverený zamestnanec je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky poskytnuté informácie  budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru.
Ďakujeme za spoluprácu.

13.02.2017 13:38

UPOZORNENIE NA VYPÚŠŤANIE DAŽĎOVEJ VODY
V súvislosti s topením snehu zo striech rodinných domov vás upozorňujeme na zistené porušovania ustanovení § 4 bod 1 písm. n) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice- Krásna. Na základe podnetov obyvateľov zamestnanci  miestneho úradu  vykonali od začiatku roka kontroly dodržiavania predmetného VZN a zistili porušovanie zákazu vypúšťania dažďovej vody zo striech domov na chodníky a komunikácie. Takéto konanie znamená veľké ohrozenie chodcov i motorovej dopravy, nakoľko zvyšuje riziko úrazu alebo dopravnej nehody. Zodpovednosť za prípadne škody na majetku a na zdraví chodcov nesie vlastník nehnuteľnosti, ktorý vypúšťa dažďovú vodu v rozpore s príslušným VZN.

13.02.2017 12:52

ONLINE TLMOČNÍK PRE NEPOČUJÚCICH
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod. Bližšie informácie o tom, ako používať službu Online tlmočník nájdete tu:http://www.onlinetlmocnik.sk/content/ako-pou%C5%BE%C3%ADva%C5%A5-online-tlmo%C4%8Dn%C3%ADka

02.02.2017 10:10

UPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna upozorňuje obyvateľov bývajúcich v okolí ulíc Štrková, Orná, Konopná a Pasienková na skupinky bezdomovcov, ktorí sa pohybujú v uvedenej lokalite. Mestská polícia lokalitu monitoruje posilnenými hliadkami. Bezdôvodné obťažovanie, resp. neoprávnený pohyb po súkromných pozemkoch oznámte na telefónnom čísle 159 alebo na miestnom úrade.

30.01.2017 11:09

Vážení občania, dovoľujeme si  pripomenúť Vám, že každý štvrtok majú referáty nášho miestneho úradu „administratívny deň“, čo znamená, že počas neho nebudú vybavovať stránky. Vaše podania i ostatnú korešpondenciu, adresovanú miestnemu úradu, vo štvrtok  prevezme kancelária prvého kontaktu.  Oslovujeme vás s prosbou, aby ste túto skutočnosť akceptovali a na uvedený deň v týždni si väčšie „vybavovačky“ na úrade  neplánovali.  Zamestnanci, ktorí  sú Vám denne k dispozícii, potrebujú časový priestor aj na to, aby sa mohli nerušene venovať spracovaniu vašich podaní, žiadostí, potvrdení, stanovísk, rozhodnutí, požiadaviek miestnych podnikateľských subjektov, ako aj  vyšších samosprávnych i štátnych orgánov. Za rešpektovanie nášho oznámenia ďakujeme.
JUDr. Marek Kažimír, starosta

25.01.2017 09:29

V KRÁSNEJ VYBUDUJÚ CENTRUM KOMUNITNÝCH A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mesto Košice vybuduje v Mestskej časti Košice- Krásna nové Centrum komunitných a sociálnych služieb, ktoré bude v súlade s programom EÚ zamerané na prepojenie starších ľudí s mladými rodinami. V Centre tak vznikne domov dôchodcov s kapacitou 12 osôb, zariadenie opatrovateľskej služby pre ťažšie stavy a útulok pre rodiny s deťmi v kritickej životnej situácii. Zároveň bude slúžiť ako denný stacionár. Výstavba bude financovaná prostredníctvom fondov EÚ v sume takmer 2 miliónov eur. V prípade, že stavebné konanie bude ukončené do konca tohto roka, s výstavbou sa začne v roku 2018. Prví záujemcovia tak budú môcť služby centra využiť v roku 2020.

16.01.2017 16:02

OSADENIE KOŠOV PRE PSOV
Mestská časť Košice- Krásna v záujme zníženia znečisťovania verejných priestranstiev osadila v obľúbenej oddychovej lokalite pri rieke Hornád koše na zneškodňovanie psích exkrementov. Koše sú umiestnené na ústi ulíc Beniakova, Harčarova, Edisonova a Štrková. Pre majiteľov psov registrovaných v Mestskej časti Košice- Krásna, ktorí zaplatili daň za svojho psíka, sú pripravené vrecká na zber psích exkrementov. Vyzdvihnúť si ich môžu počas úradných hodín na miestnom úrade, Opátska 18 v kancelárii 1. kontaktu.
Urobme Krásnu krajšou.

30.11.2016 11:10

PODPIS DAROVACEJ ZMLUVY
Starosta Mestskej časti Košice - Krásna a riaditeľka Spojenej školy PaedDr. Mária Čabalová dnes 23.11.2016 podpísali Darovaciu zmluvu, predmetom ktorej je  darovanie celého objektu Základnej školy s materskou školou, vrátane priľahlých pozemkov, ktorá bola až doteraz vo vlastníctve Slovenskej republiky. Vízia a koncepcia zámerov samosprávy Krásnej s týmto dôležitým a strategickým objektom Krásnej, ktorý je určený na vzdelávanie a šport bude verejnosti predstavená na Dni otvorených dverí. O termíne vás budeme v predstihu informovať.

23.11.2016 15:28

VÝZVA - KOSENIE SÚKROMNÝCH POZEMKOV
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna na základe sťažností obyvateľov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov v  MČ Košice- Krásna, aby v súlade § 3 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov zabránili výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch vykosením svojich pozemkov do 10.09.2016! Ak pozemok nebude vykosený, obvodný pozemkový úrad pri zistení a prerokovaní priestupku môže  vlastníkovi, správcovi a nájomcovi, za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok uložiť pokutu v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330 €.

25.08.2016 11:04

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV
Stavebník SPP distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava oznamuje svoj zámer "Rekonštrukcia plynovodov UO10584 Košice - Šebastovce - Krásna". V MČ Košice- Krásna sa budú rekonštruovať plynovody na uliciach: ADAMOVA, VYŠNÝ DVOR, SMUTNÁ, K MAJERU, FEKETEOVA PAŽIŤ, MINSKÁ, UKRAJINSKÁ, PRAŠNÁ, ZELENÁ a EDISONOVA. Začiatok rekonštrukcie - marec 2017, ukončenie rekonštrukcie - október 2017. Práce by mali prebiehať v 3 etapách: 1. etapa, 2. etapa a 3. etapa.

13.07.2016 09:16

Chcete vedieť, čo sa deje vo Vašej Krásnej? Nestíhate sledovať webstránku Mestskej časti, alebo ste nezachytili správy z miestneho rozhlasu? Bezplatná mobilná aplikácia " Košice Krásna" je tu pre VásCool
Ak máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom Apple alebo Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z App Store, alebo Google Play bezplatnú aplikáciu " Košice- Krásna". Formou bleskových správ budete notifikáciami informovaní o prerušení dodávky el. prúdu, vody, o pripravovaných športových akciách, či kultúrnych podujatiach.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (3MB), nevyžaduje prihlasovanie ani registráciu. Stačí iba zadať kľúčové slová "kosice krasna".
Hlavné funkcie aplikácie:
- automatické upozornenie na novú správu formou vlastnej ikony,správy a notifikácie majú malú veľkosť
- kontakty na samosprávu a iné subjekty
- odpočet dní do predmetného dňa
- identifikácia neprečítaných správ
- pokiaľ nie ste online, notifikácie o nových správach budú doručené ihneď po tom, ako sa telefón pripojí na Wifi, alebo mobilné dáta.

16.05.2016 18:31
Powered by: Profistranky CMS