Úradná tabuľa

Vakcinácia psov a mačiek proti besnote - 27.05.2017
Mestská časť Košice- Krásna oznamuje občanom, že v sobotu 27. mája 2017 sa uskutoční vakcinácia psov a mačiek proti besnote. Očkovanie bude na verejnom priestranstve pred kaštieľom Krásna v čase 09.00 hod do 12.00 hod. Cena vakcíny proti besnote je 8 eur, cena komplexnej vakcinácie je 15 eur.


24.05.2017 14:32

Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky - 24.05.2017
"Rekonštrukcia chodníka a rekonštrukcia a vyčistenie hltača vody"- výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené dňa 24.05.2017)

24.05.2017 14:19

Našli sa kľúče- zn. Kia
Dnes, t. j. v utorok 23.05.2017 sa v tráve v blízkosti kaštieľa Krásna našli kľúče od auta zn. KIA s príveskom na žetón. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na sekretariáte miestneho úradu počas úradných hodin.

23.05.2017 15:11

Pozvánka na podujatie - Deň rodiny 2017
Mestská časť Košice Krásna v spolupráci s Rodinným centrom Pimpollo, o. z., Škôlkou pod gaštanmi a Základnou školou s materskou školou sv. Marka Križina pre Vás pripravili kultúrno- športové podujatie "Deň rodiny 2017", ktoré sa uskutoční v sobotu 3. júna 2017 od 9.00 hod. v areáli školy. Detičky sa od 09.30 hod. môžu zaregistrovať ako súťažiaci detskej olympiády, ktorá odštatuje prvou súťažnou disciplínou o 10.00 hod. Pre návštevníkov sú pripravené sprievodné akcie, vystúpenia žiakov ako i PREKVAPENIE. Rodičia sa budú môcť občerstviť v mobilnej kaviarničke. Oslávte s nami Deň rodiny, tešíme sa na Vás.

22.05.2017 16:50

Zápis z IV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna zo dňa 26.04.2017

22.05.2017 16:35

Obchodná verejná súťaž- Deň Krásnej
Mestská časť Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna

v y h l a s u j e

v súlade so znením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny krátkodobého  prenájmu verejného priestranstva vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna za účelom ambulantného predaja/ poskytovania služieb pre počas  podujatia „Deň Krásnej“: viac TU:

22.05.2017 07:27

Požiar v spaľovni odpadov- informácia pre občanov
Dobrovoľní hasiči aj hasiči záchranári z Košíc a blízkeho okolia odstraňujú dôsledky požiaru, ktorý vznikol v piatok 19.mája 2017 na vyhradenej ploche pre veľkorozmerný odpad. Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany z obce Jasov dnes popoludní vykonalo počas požiaru meranie znečisťujúcich látok v ovzduší, pričom podľa predbežných informácií poddaných po ukončení meraní boli všetky namerané hodnoty pod stanovené prípustné hodnoty. Aj v týchto chvíľach hasičské zložky nepoľavili pri odstraňovaní  dôsledkov požiaru. KOSIT preto dočasne  sprístupnil svoju zelenú linku a presmeroval čísla zo spaľovne na operátora, ktorý bude pre obyvateľov poskytovať priebežne informácie o udalosti.  Požiar sa podarilo lokalizovať a  jeho ďalšie rozšírenie nehrozí. KOSIT prvú informáciu o požiari zverejnil tu: http://kosit.sk/poziar-na-divizii-spracovania-odpadov/ .

20.05.2017 08:59

Pozvánka - 25. výročie založenia školy
Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina Vás pozývajú na slávnostnú akadémiu pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku školy, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28. mája 2017 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Krásnej.
Tešíme sa na stretnutie.

17.05.2017 08:51

Prímestský letný tábor 2017 - informácia
Mestská časť Košice- Krásna organizuje aj v roku 2017 prímestský letný tábor pre deti vo veku od 7 do 15 rokov, ktorý sa uskutoční v termíne od 24. júla 2017 do 13. augusta 2017. O deti sa postarajú školení animátori. Program prímestského tábora bude zverejnený v spravodaji Krasňančan. Prihlásiť deti na vybrané akcie bude možné až po zverejnení programu.

16.05.2017 10:47

Výberové konanie na pozíciu "Animátor letného prímestského tábora".
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna vyhlasuje výberové konanie na pozíciu animátora letného prímestského tábora, ktorý sa uskutoční v rozsahu troch týždňoch, v termíne od 24.7. - 13.8.2017. Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.6.2017. Žiadosť o prijatie na túto pozíciu spolu so životopisom zasielajte na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna, Opátska 18, 040 18, najneskôr do 11.6.2017 s označením "ANIMÁTOR". Minimálny vek animátora je 18 rokov.

16.05.2017 09:19

Kontajner na BIOODPAD pre obyvateľov Krásnej
Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej pristavenie kontajnera na zber BIOODPADU! Kontajner bude umiestnený na stanovišti za budovou miestneho úradu v dňoch: 20. mája, 27. mája, 10. júna a 24. júna 2017 v čase od 07.30 do 17.00 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ: odpady s domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! Priestor, na ktorom bude pristavený kontajner, je monitorovaný kamerovým systémom.
Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad.

12.05.2017 21:15

Hľadáme odborníkov a špecialistov z Krásnej
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna hľadá odborníkov do komisií pre verejné obstarávanie z oblastí stavebníctva, dopravy, kultúry – športu, životného prostredia ( verejná zeleň), informačných technológií a verejného osvetlenia.
Podmienkou je trvalý pobyt v Krásnej a odborná prax v niektorých z uvedených oblastí. 
Našim spoločným zámerom je zabezpečiť priamu kontrolu a účasť občanov na príprave podkladov a na vyhodnotení verejných obstarávaní tovarov , prác a služieb.
Hlavným cieľom je dosiahnutie maximálnej efektívnosti a transparentnosti všetkých procesov verejného obstarávania prostredníctvom nezávislých odborníkov – občanov Krásnej.
Kontakt: Mgr. Poláková, referát verejného obstarávania a projektov, e-mail: polakova@kosicekrasna.sk

"Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem." J.F. Kennedy

 

12.05.2017 08:49

VÝZVA NA ODSTRÁNENIE VRAKOV - KLADENSKÁ ULICA
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna ako správca komunikácie vyzýva vlastníkov osobných motorových vozidiel- 1.) zn. Renault a 2.) zn. Mazda, ktoré sú zaparkované pred bytovým domom na Kladenskej ulici, aby tieto nepojazdné vozidlá bez evidenčných čísel v termíne do 15. mája 2017 odstránili z tejto komunikácie. V prípade nerešpektovania tejto výzvy, správca komunikácie zabezpečí odstránenie týchto vozidiel v súlade so znením § 67 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov na náklady vlastníka. Za nerešpektovanie výzvy hrozí vlastníkovi aj uloženie sankcie v zmysle uvedeného zákona.

11.05.2017 21:04

JUNIÁLES - 03.06.2017
Krčma pod Orechom Vás srdečne pozýva na podujatie Juniáles, ktoré sa uskutoční pod záštitou starostu Mestskej časti Košice- Krásna, JUDr. Mareka Kažimíra v sobotu 3. júna 2017 o 16.00 hod. na priestranstve pred Krčmou pod orechom na Edisonovej ulici v Krásnej. Súčasťou sprievodného programu budú súťaže pre mužov i ženy a skákací hrad pre deti. Milovníci piva môžu ochutnať viac 10 druhov pív, vrátane rôznych špeciálov. Sponzorom podujatia je spoločnosť Saxa s. r. o., požičovňa náradia v Krásnej.
Tešíme sa na Vás.

10.05.2017 11:00

VYHRAJ SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ GULÁŠ V KRÁSNEJ!
Bistro Včielka a spoločnosť METRO Cash&Carry SR s. r. o. Vás pozývajú na súťaž o najlepší guláš v Krásnej. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Bistra Včielka v sobotu 20. mája 2017 so začiatkom o 10.00 hod. Bližšie informácie Vám poskytnú a Vaše prihlášky prevezmú zamestnanci Bistra Včielka na Opátskej 13 najneskôr do 15. mája 2017. Program návštevníkom spríjemní vystúpenie skupiny Ščamba. Okrem príjemnej zábavy a chutného gulášu do tomboly pripravené zaujímavé a hodnotné ceny. Podujatie sa koná pod záštitou starostu Mestskej časti Košice- Krásna, JUDr. Mareka Kažimíra.
Tešíme sa na Vás.

09.05.2017 14:51

UPOZORNENIE PRE VODIČOV - POSUNUTIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
Na základe podnetu obyvateľov lokality Na hore mesto Košice posunulo dopravné značenie "Obec/ Koniec obce" v smere na Košickú Polianku. V tomto úseku platí obmedzená rýchlosť 50km/ hod.

04.05.2017 08:14

INFORMÁCIA O SKONČENÍ VYVLASTŇOVACIEHO KONANIA
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (§7 ods. 1 zák. č. 282/2015 Z. z.) informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca - Košické Olšany".
Účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa, pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby "R2 Šaca - Košické Olšany".
Údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001.
Katastrálne územie: Krásna.
Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. K- CN č.  10530/2, parc. K- CN. č. 14389, parc. KN-C č. 14329/3 a 14329/4, parc. K-CN č. 14 321, parcela K- CN č. 10415/2.

03.05.2017 11:16

Mestská časť Košice- Krásna navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať tento majetok vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna:
prenájom  časti pozemkov registra C- KN :
-
časť pozemku potrebnej na umiestnenie reklamného zariadenia s rozmermi 5,1m x 2,4m (1 ks)-  pozemok, parcela registra "C" KN, parc. č. 5054, druh pozemku: ostatné plochy s výmerou 468 m²
katastrálne územie:
Krásna
LV č.:
1204
účel nájmu:
umiestnenie 1 ks reklamných zariadení s rozmermi 5,1m x 2,4m
doba nájmu:
nájomná zmluva na dobu určitú,  od 01.06.2017 do 31.12.2018, s možnosťou predĺženia 
cena za prenájom: 550 EUR/ r/ 1ks

pre: Media representative, s. r. o., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 38 1694, DIČ:202 336 3683, IČ DPH: SK2023363683

Zverejnené dňa: 29.04.2017
Vyvesené dňa: 29.04.2017
Zvesené dňa: ..................

29.04.2017 09:50

VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV ZŠ s MŠ sv. MARKA KRIŽINA
Pri príležitosti 25. výročia založenia školy Vás Kaštieľ Krásna, n. o. a Základná škola sv. Marka Križina pozývajú na výstavu výtvarných prác žiakov školy. Slavnostná vernisáž s kultúrnym programom a príjemným občerstvením sa uskutoční v nedeľu 23. apríla 2017 o 16.00 hodine. Výstava potrvá až do 30. júna 2017. Vstupné je dobrovoľné.
Tešíme sa na Vás.

21.04.2017 07:38

"Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektroištalácie a bleskozvodov v objektoch vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 13.04.2017)

13.04.2017 09:35

OSVETLENIE V KRÁSNEJ - VÝMENA SVIETIDIEL ZA LED SVIETIDLÁ
Energie hýbu Slovenskom, spotreba a cena energií  je asi najsledovanejší ukazovateľ týchto dní. Zaoberá sa ňou spotrebiteľ, aj naša mestská časť. Medzi energeticky najnáročnejšie patri verejné osvetlenie, ktoré je morálne aj technologicky zastaralé a preto potrebuje modernizáciu. V súčasnosti miestny úrad spracováva zámer na modernizáciu osvetlenia, v ktorom chce využiť v súčasnej dobe najmenej náročná a zároveň najprogresívnejšia LED technológiu, ktorá prináša najväčšie úspory energií, a teda aj financií. Výhodou uličných LED svietidiel je ich vysoká svietivosť, smerovanie svetla, ovládanie jasu, programovanie a ich nastavenie podľa požiadaviek objednávateľa. Miestny úrad má záujem zapracovať do zámeru aj požiadavky a návrhy obyvateľov Krásnej na zmenu a doplnenie miest, ktoré by bolo vhodné osvetliť. Vaše požiadavky a podnety môžete zasielať na adresu vavrek@kosicekrasna.sk v termíne do 30. apríla 2017.
Ďakujeme.

12.04.2017 12:28

Zverejnenie poslaneckého návrhu na prijatie dvoch všeobecne záväzných nariadení
V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestská časť Košice- Krásna zverejňuje poslanecký návrh poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, Ing. Františka Klika na prijatie dvoch všeobecne záväzných nariadení:
1.) "Štatút spravodaja Krasňančan"
2.) "Pravidlá používania miestneho rozhlasu, webu a aplikácií Mestskej časti Košice- Krásna".
V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota - do 17.04.2017, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

07.04.2017 09:08

VÝZVA PRE OBYVATEĽOV KRÁSNEJ
Mestská časť Košice- Krásna začala s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách. V súvislosti s požiadavkou kvalitnej údržby a opráv komunikácií a snahou o odstránenie všetkých výtlkov žiadame obyvateľov Krásnej o spoluprácu a nahlásenie výtlkov. Nahlásiť výtlk vo Vašom okolí môžete osobne, alebo e-mailom na adrese sekretariat@kosicekrasna.sk tak, že uvediete názov ulice a číslo domu, (prípadne fotografiu výtlku), pred ktorým sa daný výtlk nachádza. Nahlásené výtlky budú označované ružovou farbou.  
Ďakujeme za spoluprácu.

03.04.2017 16:22

PRIESKUM KVALITY ŽIVOTA V MESTSKEJ ČASTI KOŠICE- KRÁSNA - predĺžená lehota na vyplnenie dotazníka
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna vykonáva prieskum o kvalite života v Krásnej. Z tohto dôvodu vyzývame obyvateľov s trvalým pobytom, aby sa zapojili do prieskumu a vyjadrili svoj názor vyplnením DOTAZNÍKA o kvalite života v Krásnej (.pdf verzia, .docx verzia). Vyplnený dotazník je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla 2017 vhodením do schránky pri vstupe na miestny úrad, alebo elektronicky na adresu sekretariat@kosicekrasna.sk.
Respondenti, ktorí nám poskytnú svoje meno a telefónne číslo budú zaradení do zlosovania o zaujímavé ceny: 1.cena – tablet, 2.cena – darčekový kôš, 3.cena – propagačný materiál mestskej časti.
Ďakujeme.

03.04.2017 16:09

VÝZVA NA VYKONANIE DERATIZÁCIE
Mestská časť Košice- Krásna na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach o nariadení opatrenia  zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočišnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Košice v termíne od 27.03.2017 do 30.04.2017 vyzýva obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti, resp. právnické osoby, ktoré prevádzkujú alebo vlastnia nehnuteľnosti v mestskej časti, aby na vlastné náklady zabezpečili prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie škodcov, alebo svojpomocne, spotrebiteľsky dostupnými prostriedkami určenými na daný účel vykonanie deratizácie v objektoch im patriacich, alebo nimi využívaných. Potvrdenie o vykonaní deratizácie, alebo pokladničný doklad o kúpe prípravku je potrebné na účely kontroly uschovať po dobu 3 mesiacov.

27.03.2017 12:30

UPOZORNENIE NA PORUŠOVANIE USTANOVENÍ VZN č. 2/2012
Na základe opakujúcich sa sťažností obyvateľov Krásnej, najmä z lokality Na hore, vyzývame majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 2/2012 o podmienkach držania psov na území mestskej časti, najmä s dôrazom na práva a povinnosti majiteľov psov pri podmienkach chovu psa  (§ 3) a vodenia psa mimo chovného priestoru (§ 5).
Ďakujeme za pochopenie.

21.03.2017 13:50

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Mestská časť Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna v y h l a s u j e v súlade so znením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe Mestskej časti Košice- Krásna:
Viac informácií TU!!!

21.03.2017 13:33

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV - oznámenie
Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia a. s. oznamuje, že z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu plynárenských zariadení začína v mestskej časti Košice- Krásna s rekonštrukciou plynovodov na uliciach Adamova, Vyšný dvor, Smutná, K majeru, Feketova pažiť, Minská, Ukrajinská, Prašná, ZelenáEdisonova. Zodpovední zamestnanci stavebníka budú s každým vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti o prekopávkach a vedení prípojky k rodinným domom komunikovať  individuálne. Predbežný termín ukončenia rekonštrukcie je november 2017.

21.03.2017 09:50

Mestská časť Košice- Krásna navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať tento majetok:
1. prenájom pozemkov registra C KN :
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5046, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 501 m²,
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5047, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 458 m²,
- pozemok,  parcela registra „C“ KN, parc. č. 5048, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1.388 m²,
- pozemok,  parcela registra „C“ KN, parc. č. 5049, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 305 m²,
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5050, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 747 m²,
- pozemok, parcela registra „C" KN, parc. č. 5051, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5.904 m²,

a stavieb na nich stojacich:
Viac informácií TU!!!

20.03.2017 15:32

VYHLÁSENIE ZÁKAZIEK PODĽA § 117 ZVO
1.) "Kosenie verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice- Krásna 2017" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 20.03.2017)

2.) "Grafické práce a tvorba Krasňančana 2017- 2018" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 20.03.2017)

20.03.2017 14:45

VÝZVA OBYVATEĽOM
Mestská časť Košice- Krásna, vzhľadom na neúnosnú situáciu pri vysypávaní odpadu okolo veľkokapacitného kontajnera na ul. 1 mája, vyzýva obyvateľov, aby likvidovali odpad iba jeho vhodením do kontajnera a nie ponechaním odpadu v jeho v okolí. Mestská časť Košice- Krásna po dohode s mestom Košice od zajtra - 14.03.2017 umiestni v tejto lokalite ďalšie dva veľkokapacitné kontajnery.
Ďakujeme za pochopenie.

13.03.2017 09:48

INFORMÁCIA O ZAČATÍ VYVLASTŇOVACIEHO KONANIA
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (§7 ods. 1 zák. č. 282/2015 Z. z.) informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca - Košické Olšany".
Účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckého práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa, pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavyb "R2 Šaca - Košiceké Olšany".
Údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001.
Katastrálne územie: Krásna.
Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KN-C č. 10415/2, 10530/2, 13743/2, 14321,
14329/3 a 14329/4 a 14389.

Informácia sa zverejňuje v súlade s ust. § 10 ods. 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

23.02.2017 10:14

UPOZORNENIE NA VYPÚŠŤANIE DAŽĎOVEJ VODY
V súvislosti s topením snehu zo striech rodinných domov vás upozorňujeme na zistené porušovania ustanovení § 4 bod 1 písm. n) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice- Krásna. Na základe podnetov obyvateľov zamestnanci  miestneho úradu  vykonali od začiatku roka kontroly dodržiavania predmetného VZN a zistili porušovanie zákazu vypúšťania dažďovej vody zo striech domov na chodníky a komunikácie. Takéto konanie znamená veľké ohrozenie chodcov i motorovej dopravy, nakoľko zvyšuje riziko úrazu alebo dopravnej nehody. Zodpovednosť za prípadne škody na majetku a na zdraví chodcov nesie vlastník nehnuteľnosti, ktorý vypúšťa dažďovú vodu v rozpore s príslušným VZN.

13.02.2017 12:52

ONLINE TLMOČNÍK PRE NEPOČUJÚCICH
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod. Bližšie informácie o tom, ako používať službu Online tlmočník nájdete tu:http://www.onlinetlmocnik.sk/content/ako-pou%C5%BE%C3%ADva%C5%A5-online-tlmo%C4%8Dn%C3%ADka

02.02.2017 10:10

Vážení občania, dovoľujeme si  pripomenúť Vám, že každý štvrtok majú referáty nášho miestneho úradu „administratívny deň“, čo znamená, že počas neho nebudú vybavovať stránky. Vaše podania i ostatnú korešpondenciu, adresovanú miestnemu úradu, vo štvrtok  prevezme kancelária prvého kontaktu.  Oslovujeme vás s prosbou, aby ste túto skutočnosť akceptovali a na uvedený deň v týždni si väčšie „vybavovačky“ na úrade  neplánovali.  Zamestnanci, ktorí  sú Vám denne k dispozícii, potrebujú časový priestor aj na to, aby sa mohli nerušene venovať spracovaniu vašich podaní, žiadostí, potvrdení, stanovísk, rozhodnutí, požiadaviek miestnych podnikateľských subjektov, ako aj  vyšších samosprávnych i štátnych orgánov. Za rešpektovanie nášho oznámenia ďakujeme.
JUDr. Marek Kažimír, starosta

25.01.2017 09:29

V KRÁSNEJ VYBUDUJÚ CENTRUM KOMUNITNÝCH A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mesto Košice vybuduje v Mestskej časti Košice- Krásna nové Centrum komunitných a sociálnych služieb, ktoré bude v súlade s programom EÚ zamerané na prepojenie starších ľudí s mladými rodinami. V Centre tak vznikne domov dôchodcov s kapacitou 12 osôb, zariadenie opatrovateľskej služby pre ťažšie stavy a útulok pre rodiny s deťmi v kritickej životnej situácii. Zároveň bude slúžiť ako denný stacionár. Výstavba bude financovaná prostredníctvom fondov EÚ v sume takmer 2 miliónov eur. V prípade, že stavebné konanie bude ukončené do konca tohto roka, s výstavbou sa začne v roku 2018. Prví záujemcovia tak budú môcť služby centra využiť v roku 2020.

16.01.2017 16:02

PODPIS DAROVACEJ ZMLUVY
Starosta Mestskej časti Košice - Krásna a riaditeľka Spojenej školy PaedDr. Mária Čabalová dnes 23.11.2016 podpísali Darovaciu zmluvu, predmetom ktorej je  darovanie celého objektu Základnej školy s materskou školou, vrátane priľahlých pozemkov, ktorá bola až doteraz vo vlastníctve Slovenskej republiky. Vízia a koncepcia zámerov samosprávy Krásnej s týmto dôležitým a strategickým objektom Krásnej, ktorý je určený na vzdelávanie a šport bude verejnosti predstavená na Dni otvorených dverí. O termíne vás budeme v predstihu informovať.

23.11.2016 15:28

VÝZVA - KOSENIE SÚKROMNÝCH POZEMKOV
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna na základe sťažností obyvateľov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov v  MČ Košice- Krásna, aby v súlade § 3 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov zabránili výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch vykosením svojich pozemkov do 10.09.2016! Ak pozemok nebude vykosený, obvodný pozemkový úrad pri zistení a prerokovaní priestupku môže  vlastníkovi, správcovi a nájomcovi, za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok uložiť pokutu v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330 €.

25.08.2016 11:04

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV
Stavebník SPP distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava oznamuje svoj zámer "Rekonštrukcia plynovodov UO10584 Košice - Šebastovce - Krásna". V MČ Košice- Krásna sa budú rekonštruovať plynovody na uliciach: ADAMOVA, VYŠNÝ DVOR, SMUTNÁ, K MAJERU, FEKETEOVA PAŽIŤ, MINSKÁ, UKRAJINSKÁ, PRAŠNÁ, ZELENÁ a EDISONOVA. Začiatok rekonštrukcie - marec 2017, ukončenie rekonštrukcie - október 2017. Práce by mali prebiehať v 3 etapách: 1. etapa, 2. etapa a 3. etapa.

13.07.2016 09:16

Chcete vedieť, čo sa deje vo Vašej Krásnej? Nestíhate sledovať webstránku Mestskej časti, alebo ste nezachytili správy z miestneho rozhlasu? Bezplatná mobilná aplikácia " Košice Krásna" je tu pre VásCool
Ak máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom Apple alebo Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z App Store, alebo Google Play bezplatnú aplikáciu " Košice- Krásna". Formou bleskových správ budete notifikáciami informovaní o prerušení dodávky el. prúdu, vody, o pripravovaných športových akciách, či kultúrnych podujatiach.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (3MB), nevyžaduje prihlasovanie ani registráciu. Stačí iba zadať kľúčové slová "kosice krasna".
Hlavné funkcie aplikácie:
- automatické upozornenie na novú správu formou vlastnej ikony,správy a notifikácie majú malú veľkosť
- kontakty na samosprávu a iné subjekty
- odpočet dní do predmetného dňa
- identifikácia neprečítaných správ
- pokiaľ nie ste online, notifikácie o nových správach budú doručené ihneď po tom, ako sa telefón pripojí na Wifi, alebo mobilné dáta.

16.05.2016 18:31
Powered by: Profistranky CMS