Úradná tabuľa

Kosenie verejných priestranstiev v Mestskej časti Košice- Krásna 29.07.2017
Mestská časť Košice- Krásna začína v sobotu 29. júla 2017 s kosbou verejných priestranstiev. Z tohto dôvodu opätovne vyzývame majiteľov motorových vozidiel, aby z dôvodu možného vzniku škody, neparkovali svoje vozidlá na verejných priestranstvách. Rovnako vyzývame aj nájomcov hrobových miest na cintoríne v Krásnej, aby z dôvodu možného poškodenia zdravia pracovníkov, resp. poškodenia náhrobkov odstránili  kahance a kvety, umiestnené na a  v okolí zriadených náhrobkov.
Ďakujeme za pochopenie

25.07.2017 08:45

"Cestná komunikácia Pollova, Na močidlách- zrovnanie I. etapy 5cm" - výzva na zaslanie cenovej ponuky a návrh zmluvy o dielo (zverejnené 24.07.2017)

24.07.2017 11:52

Kontajner na bioodpad- 22.07.2017
Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej pristavenie kontajnera na zber BIOODPADU! Kontajner bude umiestnený na stanovišti za budovou miestneho úradu v sobotu 22. júla  2017 v čase od 08.00 do 16.30 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ:odpady s domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! Priestor, na ktorom bude pristavený kontajner, je monitorovaný kamerovým systémom.

Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad.

21.07.2017 08:19

Verejná vyhláška - stavebné povolenie
Zverejnenie stavebného povolenia vo veci výstavby cyklochodníka "Eurovelo 2" pozri TU.

12.07.2017 20:59

Prímestský letný tábor 2017 -program
Mestská časť Košice- Krásna organizuje v termíne 24.07.2017 až 11.08.2017 prímestský letný tábor pre deti vo veku od 7 do 15 rokov so zaujímavým programom. Na výlety s obmedzeným počtom detí je potrebné sa prihlásiť na e- mailovej adrese letnytaborkrasna@gmail.com. Bližšie informácie Vám rada poskytne vedúca prímestského letného tábora, Bc. Simona Takáčová na tel. čísle 0904 350 732.

04.07.2017 12:55

Zbierka školských pomôcok
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna v spolupráci s miestnym spolkom Slovenského červeného kríža vyhlasuje zbierku školských pomôcok (perá, zošity, peračníky, školské tašky a pod.) pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Zbierka sa uskutoční v termíne od 6. júla 2017 do 15. augusta 2017, školské pomôcky môžete odovzdať v kancelárii 1. kontaktu na miestnom úrade, Opátska 18. Na distribúcii vyzbieraných pomôcok sa bude podieľať aj páter Peter Gombita z neziskovej organizácie Oáza- nádej pre nový život, n. o. 
Za pomoc Vám ďakujeme.

03.07.2017 16:20

Výzva na kosenie súkromných pozemkov
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna na základe sťažnosti obyvateľov, vykonal v mesiaci jú 2017 kontrolu dodržiavania zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Miestnou obhliadkou bolo zistené, že na viacerých nehnuteľnostiach v katastrálnom území Krásna nie je zabezpečená pravidelná a adekvátna starostlivosť, čím dochádza k vysemeňovaniu burín na susedné pozemky. Na základe kontrolných zistení si preto Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna dovoľuje upozorniť a vyzvať vlastníkov, nájomcov a správcov týchto pozemkov na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie. Zároveň vlastníkom/ nájomcom a správcom pripomína, že obvodný pozemkový úrad pri zistení a prerokovaní priestupku im môže, za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok uložiť pokutu  v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330 €.

29.06.2017 16:51

„Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“ projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Mestská časť Košice- Krásna je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky pod číslom ÚZPF 11290/1. Náhrobník baróna Jozefa I. Meška z roku 1780 je jediným známym miestom odpočinku členov šľachtického rodu Meško, ktorí spravoval územie Krásnej po mnoho storočí.  Klasicistický sarkofág je zložený z kamenných kvádrov, v prednej časti náhrobku sú viditeľné zvyšky nápisu: „ILMUS DNUS JOSEPHUS LIBERIS BARONIBUS MESKO DE SZÉPLAK ET ENYICKE OBIIT IN POONE SZÉPLAK ANNO AETATIS 47 DIE 26A MAJI 1789". Nápis, rovnako ako celý náhrobok, je však v dezolátnom stave. Mestská časť sa opakovane niekoľko rokov pokúšala získať finančné prostriedky na opravu tohto nádherného kusu jedinečnej histórie na území Krásnej. Po dlhoročnom snažení Mestská časť Košice- Krásna na základe poskytnutej dotácie vo výške 20 tisíc EUR začína realizovať tento projekt s názvom „Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“, ktorého predmetom je obnova a rekonštrukcia kamenného náhrobku. Celkové náklady rekonštrukcie sú vo výške  45.286,- EUR. Tento projekt je realizovaný  s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

27.06.2017 14:36

Centrum komunitných sociálnych služieb Krásna- oznámenie o začatí územného konania
Obec Čaňa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad v I. stupni oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania začatie územného konania vo veci umiestnenia stavby "Centrum komunitných a sociálnych služieb v Mestskej časti Košice- Krásna". Stavba bude pozostávať z objektov uvedených vo verejnej vyhláške, resp. zobrazené v priloženom nákrese situácie.

Vyvesené dňa: 27.06.2017
Zverejnené dňa: 27.06.2017

27.06.2017 13:22

Oznam- ukončenie rekonštrukcie časti plynovodu- Adamova, Smutná, K majeru
Spoločnosť SPP, a. s. oznamuje občanom, že ukončila rekonštrukciu časti plynovodu na uliciach Adamova, Smutná, K majeru. Od 26. júna 2017 budú na potrubí vykonané štátne tlakové skúšky. Následne začne SPP a.s. s opravou rozkopaných komunikácii.
Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť.

19.06.2017 19:32

Výberové konanie- vedúci/a ekonomického oddelenia
Mestská časť Košice- Krásna vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu "vedúci/a ekonomického oddelenia".
Spôsob výberu uchádzača: Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pozíciu : "Vedúci/a ekonomického oddelenia, NEOTVÁRAŤ v termíne najneskôr do 26.06.2017 na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna, Opátska č. 18, 040 18 Košice- Krásna. Bližšie informácie TU.

05.06.2017 21:48

Výberové konanie- zamestnanec referátu účtovníctva
Mestská časť Košice- Krásna vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu "zamestnanec referátu  účtovníctva".
Spôsob výberu uchádzača: Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pozíciu : "Zamestnanec referátu účtovníctva, NEOTVÁRAŤ v termíne najneskôr do 26.06.2017 na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna, Opátska č. 18, 040 18 Košice- Krásna. Bližšie informácie TU.

05.06.2017 16:23

Obchodná verejná súťaž- Deň Krásnej
Mestská časť Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna

v y h l a s u j e

v súlade so znením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny krátkodobého  prenájmu verejného priestranstva vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna za účelom ambulantného predaja/ poskytovania služieb pre počas  podujatia „Deň Krásnej“: viac TU:

22.05.2017 07:27

Hľadáme odborníkov a špecialistov z Krásnej
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna hľadá odborníkov do komisií pre verejné obstarávanie z oblastí stavebníctva, dopravy, kultúry – športu, životného prostredia ( verejná zeleň), informačných technológií a verejného osvetlenia.
Podmienkou je trvalý pobyt v Krásnej a odborná prax v niektorých z uvedených oblastí. 
Našim spoločným zámerom je zabezpečiť priamu kontrolu a účasť občanov na príprave podkladov a na vyhodnotení verejných obstarávaní tovarov , prác a služieb.
Hlavným cieľom je dosiahnutie maximálnej efektívnosti a transparentnosti všetkých procesov verejného obstarávania prostredníctvom nezávislých odborníkov – občanov Krásnej.
Kontakt: Mgr. Poláková, referát verejného obstarávania a projektov, e-mail: polakova@kosicekrasna.sk

"Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem." J.F. Kennedy

 

12.05.2017 08:49

UPOZORNENIE PRE VODIČOV - POSUNUTIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
Na základe podnetu obyvateľov lokality Na hore mesto Košice posunulo dopravné značenie "Obec/ Koniec obce" v smere na Košickú Polianku. V tomto úseku platí obmedzená rýchlosť 50km/ hod.

04.05.2017 08:14

INFORMÁCIA O SKONČENÍ VYVLASTŇOVACIEHO KONANIA
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (§7 ods. 1 zák. č. 282/2015 Z. z.) informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca - Košické Olšany".
Účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa, pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby "R2 Šaca - Košické Olšany".
Údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001.
Katastrálne územie: Krásna.
Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. K- CN č.  10530/2, parc. K- CN. č. 14389, parc. KN-C č. 14329/3 a 14329/4, parc. K-CN č. 14 321, parcela K- CN č. 10415/2.

03.05.2017 11:16

Mestská časť Košice- Krásna navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať tento majetok vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna:
prenájom  časti pozemkov registra C- KN :
-
časť pozemku potrebnej na umiestnenie reklamného zariadenia s rozmermi 5,1m x 2,4m (1 ks)-  pozemok, parcela registra "C" KN, parc. č. 5054, druh pozemku: ostatné plochy s výmerou 468 m²
katastrálne územie:
Krásna
LV č.:
1204
účel nájmu:
umiestnenie 1 ks reklamných zariadení s rozmermi 5,1m x 2,4m
doba nájmu:
nájomná zmluva na dobu určitú,  od 01.06.2017 do 31.12.2018, s možnosťou predĺženia 
cena za prenájom: 550 EUR/ r/ 1ks

pre: Media representative, s. r. o., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 38 1694, DIČ:202 336 3683, IČ DPH: SK2023363683

Zverejnené dňa: 29.04.2017
Vyvesené dňa: 29.04.2017
Zvesené dňa: ..................

29.04.2017 09:50

VÝZVA PRE OBYVATEĽOV KRÁSNEJ
Mestská časť Košice- Krásna začala s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách. V súvislosti s požiadavkou kvalitnej údržby a opráv komunikácií a snahou o odstránenie všetkých výtlkov žiadame obyvateľov Krásnej o spoluprácu a nahlásenie výtlkov. Nahlásiť výtlk vo Vašom okolí môžete osobne, alebo e-mailom na adrese sekretariat@kosicekrasna.sk tak, že uvediete názov ulice a číslo domu, (prípadne fotografiu výtlku), pred ktorým sa daný výtlk nachádza. Nahlásené výtlky budú označované ružovou farbou.  
Ďakujeme za spoluprácu.

03.04.2017 16:22

UPOZORNENIE NA PORUŠOVANIE USTANOVENÍ VZN č. 2/2012
Na základe opakujúcich sa sťažností obyvateľov Krásnej, najmä z lokality Na hore, vyzývame majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 2/2012 o podmienkach držania psov na území mestskej časti, najmä s dôrazom na práva a povinnosti majiteľov psov pri podmienkach chovu psa  (§ 3) a vodenia psa mimo chovného priestoru (§ 5).
Ďakujeme za pochopenie.

21.03.2017 13:50

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Mestská časť Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna v y h l a s u j e v súlade so znením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe Mestskej časti Košice- Krásna:
Viac informácií TU!!!

21.03.2017 13:33

VÝZVA OBYVATEĽOM
Mestská časť Košice- Krásna, vzhľadom na neúnosnú situáciu pri vysypávaní odpadu okolo veľkokapacitného kontajnera na ul. 1 mája, vyzýva obyvateľov, aby likvidovali odpad iba jeho vhodením do kontajnera a nie ponechaním odpadu v jeho v okolí. Mestská časť Košice- Krásna po dohode s mestom Košice od zajtra - 14.03.2017 umiestni v tejto lokalite ďalšie dva veľkokapacitné kontajnery.
Ďakujeme za pochopenie.

13.03.2017 09:48

INFORMÁCIA O ZAČATÍ VYVLASTŇOVACIEHO KONANIA
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (§7 ods. 1 zák. č. 282/2015 Z. z.) informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca - Košické Olšany".
Účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckého práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa, pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavyb "R2 Šaca - Košiceké Olšany".
Údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001.
Katastrálne územie: Krásna.
Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KN-C č. 10415/2, 10530/2, 13743/2, 14321,
14329/3 a 14329/4 a 14389.

Informácia sa zverejňuje v súlade s ust. § 10 ods. 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

23.02.2017 10:14

UPOZORNENIE NA VYPÚŠŤANIE DAŽĎOVEJ VODY
V súvislosti s topením snehu zo striech rodinných domov vás upozorňujeme na zistené porušovania ustanovení § 4 bod 1 písm. n) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice- Krásna. Na základe podnetov obyvateľov zamestnanci  miestneho úradu  vykonali od začiatku roka kontroly dodržiavania predmetného VZN a zistili porušovanie zákazu vypúšťania dažďovej vody zo striech domov na chodníky a komunikácie. Takéto konanie znamená veľké ohrozenie chodcov i motorovej dopravy, nakoľko zvyšuje riziko úrazu alebo dopravnej nehody. Zodpovednosť za prípadne škody na majetku a na zdraví chodcov nesie vlastník nehnuteľnosti, ktorý vypúšťa dažďovú vodu v rozpore s príslušným VZN.

13.02.2017 12:52

ONLINE TLMOČNÍK PRE NEPOČUJÚCICH
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod. Bližšie informácie o tom, ako používať službu Online tlmočník nájdete tu:http://www.onlinetlmocnik.sk/content/ako-pou%C5%BE%C3%ADva%C5%A5-online-tlmo%C4%8Dn%C3%ADka

02.02.2017 10:10

Vážení občania, dovoľujeme si  pripomenúť Vám, že každý štvrtok majú referáty nášho miestneho úradu „administratívny deň“, čo znamená, že počas neho nebudú vybavovať stránky. Vaše podania i ostatnú korešpondenciu, adresovanú miestnemu úradu, vo štvrtok  prevezme kancelária prvého kontaktu.  Oslovujeme vás s prosbou, aby ste túto skutočnosť akceptovali a na uvedený deň v týždni si väčšie „vybavovačky“ na úrade  neplánovali.  Zamestnanci, ktorí  sú Vám denne k dispozícii, potrebujú časový priestor aj na to, aby sa mohli nerušene venovať spracovaniu vašich podaní, žiadostí, potvrdení, stanovísk, rozhodnutí, požiadaviek miestnych podnikateľských subjektov, ako aj  vyšších samosprávnych i štátnych orgánov. Za rešpektovanie nášho oznámenia ďakujeme.
JUDr. Marek Kažimír, starosta

25.01.2017 09:29

V KRÁSNEJ VYBUDUJÚ CENTRUM KOMUNITNÝCH A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mesto Košice vybuduje v Mestskej časti Košice- Krásna nové Centrum komunitných a sociálnych služieb, ktoré bude v súlade s programom EÚ zamerané na prepojenie starších ľudí s mladými rodinami. V Centre tak vznikne domov dôchodcov s kapacitou 12 osôb, zariadenie opatrovateľskej služby pre ťažšie stavy a útulok pre rodiny s deťmi v kritickej životnej situácii. Zároveň bude slúžiť ako denný stacionár. Výstavba bude financovaná prostredníctvom fondov EÚ v sume takmer 2 miliónov eur. V prípade, že stavebné konanie bude ukončené do konca tohto roka, s výstavbou sa začne v roku 2018. Prví záujemcovia tak budú môcť služby centra využiť v roku 2020.

16.01.2017 16:02

PODPIS DAROVACEJ ZMLUVY
Starosta Mestskej časti Košice - Krásna a riaditeľka Spojenej školy PaedDr. Mária Čabalová dnes 23.11.2016 podpísali Darovaciu zmluvu, predmetom ktorej je  darovanie celého objektu Základnej školy s materskou školou, vrátane priľahlých pozemkov, ktorá bola až doteraz vo vlastníctve Slovenskej republiky. Vízia a koncepcia zámerov samosprávy Krásnej s týmto dôležitým a strategickým objektom Krásnej, ktorý je určený na vzdelávanie a šport bude verejnosti predstavená na Dni otvorených dverí. O termíne vás budeme v predstihu informovať.

23.11.2016 15:28

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV
Stavebník SPP distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava oznamuje svoj zámer "Rekonštrukcia plynovodov UO10584 Košice - Šebastovce - Krásna". V MČ Košice- Krásna sa budú rekonštruovať plynovody na uliciach: ADAMOVA, VYŠNÝ DVOR, SMUTNÁ, K MAJERU, FEKETEOVA PAŽIŤ, MINSKÁ, UKRAJINSKÁ, PRAŠNÁ, ZELENÁ a EDISONOVA. Začiatok rekonštrukcie - marec 2017, ukončenie rekonštrukcie - október 2017. Práce by mali prebiehať v 3 etapách: 1. etapa, 2. etapa a 3. etapa.

13.07.2016 09:16

Chcete vedieť, čo sa deje vo Vašej Krásnej? Nestíhate sledovať webstránku Mestskej časti, alebo ste nezachytili správy z miestneho rozhlasu? Bezplatná mobilná aplikácia " Košice Krásna" je tu pre VásCool
Ak máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom Apple alebo Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z App Store, alebo Google Play bezplatnú aplikáciu " Košice- Krásna". Formou bleskových správ budete notifikáciami informovaní o prerušení dodávky el. prúdu, vody, o pripravovaných športových akciách, či kultúrnych podujatiach.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (3MB), nevyžaduje prihlasovanie ani registráciu. Stačí iba zadať kľúčové slová "kosice krasna".
Hlavné funkcie aplikácie:
- automatické upozornenie na novú správu formou vlastnej ikony,správy a notifikácie majú malú veľkosť
- kontakty na samosprávu a iné subjekty
- odpočet dní do predmetného dňa
- identifikácia neprečítaných správ
- pokiaľ nie ste online, notifikácie o nových správach budú doručené ihneď po tom, ako sa telefón pripojí na Wifi, alebo mobilné dáta.

16.05.2016 18:31
Powered by: Profistranky CMS