Úradná tabuľa

Kontajner na bioodpad- 30.09.2017
Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej pristavenie kontajnera na zber BIOODPADU! Kontajner bude umiestnený na stanovišti za budovou miestneho úradu v sobotu 30. septembra  2017 v čase od 08.30 do 16.30 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ:odpady s domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! Priestor, na ktorom bude pristavený kontajner, je monitorovaný kamerovým systémom.

Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad.

25.09.2017 14:40

Našla sa border kólia - 25.09.2017
Dnes, t. j. v pondelok 25.09.2017 sa v lokalite Na hore našiel psík plemena borderska kólia. Majiteľ si ju môže vyzdvihnúť u p. Hvizdoša, telefón 0940 718 890.

25.09.2017 14:24

Oznam o dopravných obmedzeniach- ul. Minská, K majeru
Spoločnosť SPP, a. s. oznamuje, že od stredy  27. septembra 2017 začína s frezovaním starých asfaltových povrchov na Minskej ulici a ulici K majeru. Z tohto dôvodu prosíme vodičov a chodcov o trpezlivosť a používanie náhradnej trasy po Lackovej ulici.
Ďakujeme za pochopenie.

19.09.2017 14:37

Upozornenie na zmenu dopravného značenia - ul. Prašná
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna upozorňuje obyvateľov na zmenu dopravného značenia pri vjazde na ul. PrašnúOd 18.09.2017 platí zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel do uvedenej lokality, okrem výnimiek povolených miestnym úradom v Krásnej. Vzor žiadosti o povolenie si môžete stiahnuť TU, alebo  v sekcii "Tlačivá na stiahnutie".
Za pochopenie a rešpektovanie dopravného značenia ďakujeme.

18.09.2017 14:06

875. výročie prvej písomnej zmienky o Krásnej - vedomostná súťaž
Mestská časť Košice – Krásna pri príležitosti nadchádzajúceho 875. výročia prvej písomnej zmienky vyhlasuje vedomostnú súťaž. Do súťaže sa môžu zapojiť obyvatelia Mestskej časti Košice – Krásna s trvalým pobytom, ktorí majú viac ako 18 rokov. Každý mesiac od septembra 2017 do marca 2018 bude prostredníctvom facebookového profilu zverejnená jedna súťažná otázka. Správne odpovede je potrebné zaslať formou správy cez facebook - profil mestskej časti.
Správne odpovede budú zaradené do mesačného zlosovania o dve vstupenky na ľadový hokej HC Košice.
Zároveň všetky správne odpovede budú zaradené do záverečného žrebovania o víkendový pobyt pre dve osoby vo Vysokých Tatrách, penzión AJA – Ždiar (http://www.penzionytatry.sk/penzion-aja).
Ukážte, ako poznáte svoj domov!

18.09.2017 08:29

„Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“ projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Mestská časť Košice- Krásna je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky pod číslom ÚZPF 11290/1. Náhrobník baróna Jozefa I. Meška z roku 1780 je jediným známym miestom odpočinku členov šľachtického rodu Meško, ktorý spravoval územie Krásnej po mnoho storočí.  Klasicistický sarkofág je zložený z kamenných kvádrov, v prednej časti náhrobku sú viditeľné zvyšky nápisu: „ILMUS DNUS JOSEPHUS LIBERIS BARONIBUS MESKO DE SZÉPLAK ET ENYICKE OBIIT IN POONE SZÉPLAK ANNO AETATIS 47 DIE 26A MAJI 1789". Nápis, rovnako ako celý náhrobok, je však v dezolátnom stave. Mestská časť sa opakovane niekoľko rokov pokúšala získať finančné prostriedky na opravu tohto nádherného kusu jedinečnej histórie na území Krásnej. Po dlhoročnom snažení Mestská časť Košice- Krásna na základe poskytnutej dotácie vo výške 20 tisíc EUR začína realizovať tento projekt s názvom „Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“, ktorého predmetom je obnova a rekonštrukcia kamenného náhrobku. Celkové náklady rekonštrukcie sú vo výške  45.286,- EUR. Tento projekt je realizovaný  s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

14.09.2017 14:20

Zámer- prenájom majetku z dôvodu osobitného zreteľa
Mestská časť Košice- Krásna navrhuje v súlade s čl. 6 ods. zmluvy č. 2016001687 o zverení majetku mesta do správy, v súlade s § 84 písm. c)  Štatútu mesta Košice a v súlade so znením§ 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať  majetok vo vlastníctve mesta Košice, zverený zmluvou do správy Mestskej časti Košice- Krásna:
viac TU

13.09.2017 11:46

"Vodovod - výkopové a prípravné práce- ul. sv. Gorazda" - výzva na predloženie cenovej ponuky, výkaz výmer, výkres- priečny rez a návrh zmluvy o dielo (zverejnené 12.09.2017)

12.09.2017 08:28

Zverejnenie poslaneckého návrhu na prijatie  všeobecne záväzného nariadenia
V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestská časť Košice- Krásna zverejňuje poslanecký návrh poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, Ing. Františka Klika  a Ing. Petra Tomka na prijatie všeobecne záväzného nariadenia č.../2017, ktorým sa určujú podmienky a poplatky  za využívanie detských ihrísk, multifunkčných ihrísk a školského ihriska, ktoré sú vo vlastníctve, nájme a prenájme MČ Košice- Krásna .  
V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia zároveň začína plynúť minimálne desaťdňová lehota, najneskôr však do 22.09.2017, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

V Košiciach- Krásnej, dňa 07.09.2017

07.09.2017 15:24

Nariadenie veterinárneho opatrenia - informácia pre občanov
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice- mesto z dôvodu zníženia rizika šírenia choroby - mor včelieho plodu v súlade s § 4 ods. 1 písm. c) a § 8 ods. 3 písm. e)  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariadil toto veterinárne opatrenie.

07.09.2017 13:29

12. ročník turnaj o pohár starostu  Krásnej a memoriál Františka Klika 2017- poďakovanie sponzorom
Organizátori 12. ročníka turnaja o pohár starostu  Krásnej a memoriálu Františka Klika 2017 - starosta Mestskej časti Košice- Krásna a športová a kultúrna komisia- týmto ďakujú všetkým sponzorom za pomoc a podporu pri zabezpečení futbalového turnaja, ktorý sa uskutočnil 1. septembra 2017 na miestnom futbalovom štadióne. 
Poďakovanie patrí generálnym sponzorom : Mestská časť Košice- Krásna, Gloria Palac, EXIsport, Pepsi a sponzorom so sídlom v mestskej časti: Reštaurácia
Camellia, Čerpacia stanica u Jurča, Potraviny Rjabinčák, Potraviny Barnová, Potraviny Hanko, Espresso-lahôdky Krásna, Bistro Včielka, krčma Pod Orechom, krčma U Borky- František Puzder,krčma U Ferča a kaviareň Bazalka.

06.09.2017 08:25

Oznam o prevzatí správcovstva viacúčelového ihriska a detského ihriska v IBV Na hore, Košice – Krásna
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna preberá od 1. septembra 2017 správcovstvo viacúčelového ihriska a detského ihriska v lokalite IBV Na hore, Košice – Krásna ( ďalej len ako „ihrisko“). Ihrisko bude na základe zverejnených pravidiel prístupné pre všetkých občanov s trvalým pobytom a vlastníkov rodinných domov v Krásnej.
​Rušíme všetky každoročné poplatky za používanie ihriska.
Vstup na ihrisko bude umožnený prostredníctvom čipových hodiniek, ktoré si bude možné objednať a zakúpiť od 5. septembra 2017 na miestnom úrade, v kancelárii prvého kontaktu.
Jednorázový poplatok za výrobu čipových hodín je pre:
- obyvateľa s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Krásna: 5,- EUR, 
- pre vlastníka rodinného domu bez trvalého pobytu v mestskej časti Košice – Krásna: 10,- EUR.
Prevádzkové podmienky, systém rezervácie bude zverejnený dňa 5.9.2017 v prevádzkovom poriadku ihriska na webstránke www.kosicekrasna.sk

31.08.2017 11:55

Obytný súbor Golian
Dňa 10.08.2017 predložil navrhovateľ GOKE, s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava Okresnému úradu Košice, odboru startostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer "Obytný súbor Golian". Zámer je vypracovaný v jedno variantnom riešení a v tzv. nulovom variante, t.j. variante stavu, ktorý by nastal, ak by sa daná činnosť nerealizovala.
Verejnosti bude umožnené do zámeru nahliadnuť na sekretariáte Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Krásna počas úradných hodín, v termíne od 31.8.2017 do 20.9.2017.

30.08.2017 16:26

Verejné obstarávanie -zákazky v zmysle § 117 ZVO - 14.08.2017
"Rekonštrukcia komunikácie na Prašnej ulici, C3- MO 6,5/30""- výzva na predloženie cenovej ponuky, výkaz výmer, situačný výkres a návrh zmluvy o dielo.

14.08.2017 15:35

Upozornenie pre obyvateľov -IBV Záhumnie Krásna
Na základe oznámení obyvateľov Miestny úrad  Mestskej časti Košice- Krásna upozorňuje vlastníkov nehnuteľností v lokalite IBV Záhumie Krásna na zvýšený počet vlámaní do rodinných domov, resp. zvýšený počet krádeží  stavebného materiálu a náradia. Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna týmto  zároveň vyzýva všetkých obyvateľov Krásnej k zvýšenej pozornosti pri zabezpečovaní ich majetku.

09.08.2017 10:46

Súťaž o najkrajší balkón v Krásnej
Miestny úrad mestskej  časť Košice – Krásna vyhlasuje  Súťaž o najkrajší balkón Krásnej. Súťaž  organizovaná v spolupráci so Záhradným centrom – ATRIUM, Beniakova ulica, Košice - Krásna  začína dnes (02.08.2017) a potrvá do 10. 9. 2017. Základnou podmienkou účasti v súťaži je zaslanie fotografie svojho „rozkvitnutého" balkóna  z Krásnej na e-mailovú adresu: sekretariat@kosicekrasna.sk. Po ukončení súťaže vyberie odborná komisia štyroch výhercov hodnotných cien. Traja súťažiaci (podľa umiestnenia v súťaži) získajú poukazy na nákup záhradkárskeho materiálu podľa vlastného výberu v hodnote 100, 70 a 30 Eur a štvrtý výherca získa reklamnú tašku s propagačnými materiálmi mestskej časti Košice – Krásna.

02.08.2017 09:18

Upozornenie na zmenu dopravného značenia
Miestny úrad Mestskej časti Košice – krásna upozorňuje obyvateľov na zmenu dopravného značenia v lokalite IBV Pri mlyne.  Z dôvodu zamedzenia nekontrolovaného zakladania nelegálnych skládok odpadu a rovnomerného zaťaženia jednotlivých ulíc Pollova, Urbárska a ulice Na močidlách je od 29.7.2017 zakázaný vjazd nákladných motorových vozidiel do uvedenej lokality okrem výnimiek povolených miestnym úradom v Krásnej. Vzor žiadosti o povolenie si môžete stiahnuť TU, alebo  v sekcii "Tlačivá na stiahnutie" .
Za pochopenie a rešpektovanie dopravného značenia ďakujeme.

31.07.2017 12:02

Odkaz pre ďalšie generácie
Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna v súvislosti s rekonštrukciou a reštaurovaním Kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, (číslo podľa ÚZPF 11290/1) ponúka občanom možnosť uložiť do časovej kapsuly (schránky) písomný odkaz pre našich potomkov a ďalšie generácie Krásňanov.​ Časová kapsula bude umiestnená v tesnej blízkosti kamenného náhrobníka a bude zhotovená zo žuly. Podmienkou umiestnenia odkazu je darovanie finančného daru  v minimálnej  výške  10,- EUR. Finančné dary budú použité výlučne iba na reštaurovanie kamenného náhrobníka. Vzor zmluvy o poskytnutí finančného daru si môžete stiahnuť TU.
Za pomoc a podporu ďakujeme.

31.07.2017 11:51

Výzva na kosenie súkromných pozemkov pre vlastníkov pozemkov v lokalite IBV Na Hore
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna na základe sťažnosti obyvateľov lokality IBV Na hore, vykonal v mesiaci júl 2017 kontrolu dodržiavania zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Miestnou obhliadkou bolo zistené, že na viacerých nehnuteľnostiach v lokalite IBV Na hore, najmä na ulici Tokajská, nie je zabezpečená pravidelná a adekvátna starostlivosť, čím dochádza k vysemeňovaniu burín na susedné pozemky. Na základe kontrolných zistení si preto Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna dovoľuje upozorniť a vyzvať vlastníkov, nájomcov a správcov týchto pozemkov na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie. Zároveň vlastníkom/ nájomcom a správcom pripomína, že obvodný pozemkový úrad pri zistení a prerokovaní priestupku im môže, za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok, uložiť pokutu  v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330 €.

28.07.2017 09:17

Kompletný audiozáznam rokovania  z XV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Krásna zo dňa 28.6.2017

10.07.2017 16:08

Výzva na kosenie súkromných pozemkov
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna na základe sťažnosti obyvateľov, vykonal v mesiaci jú 2017 kontrolu dodržiavania zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Miestnou obhliadkou bolo zistené, že na viacerých nehnuteľnostiach v katastrálnom území Krásna nie je zabezpečená pravidelná a adekvátna starostlivosť, čím dochádza k vysemeňovaniu burín na susedné pozemky. Na základe kontrolných zistení si preto Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna dovoľuje upozorniť a vyzvať vlastníkov, nájomcov a správcov týchto pozemkov na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie. Zároveň vlastníkom/ nájomcom a správcom pripomína, že obvodný pozemkový úrad pri zistení a prerokovaní priestupku im môže, za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok uložiť pokutu  v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330 €.

29.06.2017 16:51

Centrum komunitných sociálnych služieb Krásna- oznámenie o začatí územného konania
Obec Čaňa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad v I. stupni oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania začatie územného konania vo veci umiestnenia stavby "Centrum komunitných a sociálnych služieb v Mestskej časti Košice- Krásna". Stavba bude pozostávať z objektov uvedených vo verejnej vyhláške, resp. zobrazené v priloženom nákrese situácie.

Vyvesené dňa: 27.06.2017
Zverejnené dňa: 27.06.2017

27.06.2017 13:22

Oznam- ukončenie rekonštrukcie časti plynovodu- Adamova, Smutná, K majeru
Spoločnosť SPP, a. s. oznamuje občanom, že ukončila rekonštrukciu časti plynovodu na uliciach Adamova, Smutná, K majeru. Od 26. júna 2017 budú na potrubí vykonané štátne tlakové skúšky. Následne začne SPP a.s. s opravou rozkopaných komunikácii.
Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť.

19.06.2017 19:32

Hľadáme odborníkov a špecialistov z Krásnej
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna hľadá odborníkov do komisií pre verejné obstarávanie z oblastí stavebníctva, dopravy, kultúry – športu, životného prostredia ( verejná zeleň), informačných technológií a verejného osvetlenia.
Podmienkou je trvalý pobyt v Krásnej a odborná prax v niektorých z uvedených oblastí. 
Našim spoločným zámerom je zabezpečiť priamu kontrolu a účasť občanov na príprave podkladov a na vyhodnotení verejných obstarávaní tovarov , prác a služieb.
Hlavným cieľom je dosiahnutie maximálnej efektívnosti a transparentnosti všetkých procesov verejného obstarávania prostredníctvom nezávislých odborníkov – občanov Krásnej.
Kontakt: Mgr. Poláková, referát verejného obstarávania a projektov, e-mail: polakova@kosicekrasna.sk

"Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem." J.F. Kennedy

 

12.05.2017 08:49

UPOZORNENIE NA PORUŠOVANIE USTANOVENÍ VZN č. 2/2012
Na základe opakujúcich sa sťažností obyvateľov Krásnej, najmä z lokality Na hore, vyzývame majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 2/2012 o podmienkach držania psov na území mestskej časti, najmä s dôrazom na práva a povinnosti majiteľov psov pri podmienkach chovu psa  (§ 3) a vodenia psa mimo chovného priestoru (§ 5).
Ďakujeme za pochopenie.

21.03.2017 13:50

UPOZORNENIE NA VYPÚŠŤANIE DAŽĎOVEJ VODY
V súvislosti s topením snehu zo striech rodinných domov vás upozorňujeme na zistené porušovania ustanovení § 4 bod 1 písm. n) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice- Krásna. Na základe podnetov obyvateľov zamestnanci  miestneho úradu  vykonali od začiatku roka kontroly dodržiavania predmetného VZN a zistili porušovanie zákazu vypúšťania dažďovej vody zo striech domov na chodníky a komunikácie. Takéto konanie znamená veľké ohrozenie chodcov i motorovej dopravy, nakoľko zvyšuje riziko úrazu alebo dopravnej nehody. Zodpovednosť za prípadne škody na majetku a na zdraví chodcov nesie vlastník nehnuteľnosti, ktorý vypúšťa dažďovú vodu v rozpore s príslušným VZN.

13.02.2017 12:52

ONLINE TLMOČNÍK PRE NEPOČUJÚCICH
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod. Bližšie informácie o tom, ako používať službu Online tlmočník nájdete tu:http://www.onlinetlmocnik.sk/content/ako-pou%C5%BE%C3%ADva%C5%A5-online-tlmo%C4%8Dn%C3%ADka

02.02.2017 10:10

Vážení občania, dovoľujeme si  pripomenúť Vám, že každý štvrtok majú referáty nášho miestneho úradu „administratívny deň“, čo znamená, že počas neho nebudú vybavovať stránky. Vaše podania i ostatnú korešpondenciu, adresovanú miestnemu úradu, vo štvrtok  prevezme kancelária prvého kontaktu.  Oslovujeme vás s prosbou, aby ste túto skutočnosť akceptovali a na uvedený deň v týždni si väčšie „vybavovačky“ na úrade  neplánovali.  Zamestnanci, ktorí  sú Vám denne k dispozícii, potrebujú časový priestor aj na to, aby sa mohli nerušene venovať spracovaniu vašich podaní, žiadostí, potvrdení, stanovísk, rozhodnutí, požiadaviek miestnych podnikateľských subjektov, ako aj  vyšších samosprávnych i štátnych orgánov. Za rešpektovanie nášho oznámenia ďakujeme.
JUDr. Marek Kažimír, starosta

25.01.2017 09:29

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV
Stavebník SPP distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava oznamuje svoj zámer "Rekonštrukcia plynovodov UO10584 Košice - Šebastovce - Krásna". V MČ Košice- Krásna sa budú rekonštruovať plynovody na uliciach: ADAMOVA, VYŠNÝ DVOR, SMUTNÁ, K MAJERU, FEKETEOVA PAŽIŤ, MINSKÁ, UKRAJINSKÁ, PRAŠNÁ, ZELENÁ a EDISONOVA. Začiatok rekonštrukcie - marec 2017, ukončenie rekonštrukcie - október 2017. Práce by mali prebiehať v 3 etapách: 1. etapa, 2. etapa a 3. etapa.

13.07.2016 09:16

Chcete vedieť, čo sa deje vo Vašej Krásnej? Nestíhate sledovať webstránku Mestskej časti, alebo ste nezachytili správy z miestneho rozhlasu? Bezplatná mobilná aplikácia " Košice Krásna" je tu pre VásCool
Ak máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom Apple alebo Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z App Store, alebo Google Play bezplatnú aplikáciu " Košice- Krásna". Formou bleskových správ budete notifikáciami informovaní o prerušení dodávky el. prúdu, vody, o pripravovaných športových akciách, či kultúrnych podujatiach.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (3MB), nevyžaduje prihlasovanie ani registráciu. Stačí iba zadať kľúčové slová "kosice krasna".
Hlavné funkcie aplikácie:
- automatické upozornenie na novú správu formou vlastnej ikony,správy a notifikácie majú malú veľkosť
- kontakty na samosprávu a iné subjekty
- odpočet dní do predmetného dňa
- identifikácia neprečítaných správ
- pokiaľ nie ste online, notifikácie o nových správach budú doručené ihneď po tom, ako sa telefón pripojí na Wifi, alebo mobilné dáta.

16.05.2016 18:31
Powered by: Ultracode CMS