Úradná tabuľa

PODEĽME SA
Nezisková organizácia Kaštieľ Krásna, n. o. a RKC farnosť sv. Cyrila a Metoda Vás pozývajú na podujatie "Pôstna polievka", ktoré sa uskutoční v nedeľu 2. apríla 2017 od 14.00 do 16.00 hod. v Kaštieli Krásna, Nám sv. Cyrila a Metoda 2. Zakúpením pôstnej polievky podporíte Centrum pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi.

24.03.2017 11:13

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, oznamuje, že zápis žiakov do 1 ročníka pre školský rok 2017/2018 s uskutoční v piatok 7. apríla 2017 v čase od 14.00  do 18.00 hod. a v sobotu 8. apríla 2017 v čase od 09.00  do 12.00 hod. Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a občianský preukaz rodiča. VIac informácií o škole získate na stránke www.skolakrasnakosice.sk

23.03.2017 15:51

UPOZORNENIE NA PORUŠOVANIE USTANOVENÍ VZN č. 2/2012
Na základe opakujúcich sa sťažností obyvateľov Krásnej, najmä z lokality Na hore, vyzývame majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 2/2012 o podmienkach držania psov na území mestskej časti, najmä s dôrazom na práva a povinnosti majiteľov psov pri podmienkach chovu psa  (§ 3) a vodenia psa mimo chovného priestoru (§ 5).
Ďakujeme za pochopenie.

21.03.2017 13:50

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Mestská časť Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna v y h l a s u j e v súlade so znením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe Mestskej časti Košice- Krásna:
Viac informácií TU!!!

21.03.2017 13:33

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV - oznámenie
Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia a. s. oznamuje, že z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu plynárenských zariadení začína v mestskej časti Košice- Krásna s rekonštrukciou plynovodov na uliciach Adamova, Vyšný dvor, Smutná, K majeru, Feketova pažiť, Minská, Ukrajinská, Prašná, ZelenáEdisonova. Zodpovední zamestnanci stavebníka budú s každým vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti o prekopávkach a vedení prípojky k rodinným domom komunikovať  individuálne. Predbežný termín ukončenia rekonštrukcie je november 2017.

21.03.2017 09:50

Mestská časť Košice- Krásna navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať tento majetok:
1. prenájom pozemkov registra C KN :
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5046, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 501 m²,
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5047, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 458 m²,
- pozemok,  parcela registra „C“ KN, parc. č. 5048, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1.388 m²,
- pozemok,  parcela registra „C“ KN, parc. č. 5049, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 305 m²,
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5050, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 747 m²,
- pozemok, parcela registra „C" KN, parc. č. 5051, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5.904 m²,

a stavieb na nich stojacich:
Viac informácií TU!!!

20.03.2017 15:32

VYHLÁSENIE ZÁKAZIEK PODĽA § 117 ZVO
1.) "Kosenie verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice- Krásna 2017" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 20.03.2017)

2.) "Grafické práce a tvorba Krasňančana 2017- 2018" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 20.03.2017)

20.03.2017 14:45

Návrh programového rozpočtu na rok 2017:

14.03.2017 13:54

VEĽKONOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Starosta mestskej časti a športová komisia miestneho zastupiteľstva vás pozývajú na Veľkonočný turnaj v stolnom tenise o pohár starostu, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. apríla 2017 o 9.00 hod. v Kultúrnom dome, Opátska 18. Pre účastníkov sú pripravené zaujímavé vecné ceny a občerstvenie. Pre divákov je zabezpečená hudobná produkcia a občerstvenie. Propozície a podmienky účasti nájdete TU. Kontakt: Ondrej Kažimír, 0907 447 300.

14.03.2017 12:20

VÝZVA OBYVATEĽOM
Mestská časť Košice- Krásna, vzhľadom na neúnosnú situáciu pri vysypávaní odpadu okolo veľkokapacitného kontajnera na ul. 1 mája, vyzýva obyvateľov, aby likvidovali odpad iba jeho vhodením do kontajnera a nie ponechaním odpadu v jeho v okolí. Mestská časť Košice- Krásna po dohode s mestom Košice od zajtra - 14.03.2017 umiestni v tejto lokalite ďalšie dva veľkokapacitné kontajnery.
Ďakujeme za pochopenie.

13.03.2017 09:48

INFORMÁCIA O ZAČATÍ VYVLASTŇOVACIEHO KONANIA
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (§7 ods. 1 zák. č. 282/2015 Z. z.) informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca - Košické Olšany".
Účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckého práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa, pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavyb "R2 Šaca - Košiceké Olšany".
Údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001.
Katastrálne územie: Krásna.
Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KN-C č. 10415/2, 10530/2, 13743/2, 14321,
14329/3 a 14329/4 a 14389.

Informácia sa zverejňuje v súlade s ust. § 10 ods. 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

23.02.2017 10:14

RYBÁRSKA BRIGÁDA V MESTSKEJ ČASTI KOŠICE- KRÁSNA - 01.04.2017
Mestská časť Košice - Krásna a Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu pozývajú všetkých (nielen) rybárov na brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2017  o 08.00 hodine. Čistiť sa bude západná časťkoryta rieky Hornád a východná strana štrkoviska. Účast na brigáde je potrebné nahlásiť v kancelárii 1. kontaktu na MÚ MČ Košice-Krásna, Opátska 18. Miesto stretnutia - lokalita IBV Krásna pri jazere, Rybárska ulica, nezabudnite si doniesť gumové čižmy a rukavice. Pre všetkých účastníkov je pripravený chutný guláš a dobré pivko (kvalita u FERČA - zaručená).
Tešíme sa na stretnutie.

21.02.2017 09:03

ZISŤOVANIE O FINANCIÁCH A SPOTREBE DOMÁCNOSTÍ 2017
Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR vykoná v období február - apríl 2017 prieskum vo vybraných domácnostiach aj v Mestskej časti Košice- Krásna.  Poverený zamestnanec je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky poskytnuté informácie  budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru.
Ďakujeme za spoluprácu.

13.02.2017 13:38

UPOZORNENIE NA VYPÚŠŤANIE DAŽĎOVEJ VODY
V súvislosti s topením snehu zo striech rodinných domov vás upozorňujeme na zistené porušovania ustanovení § 4 bod 1 písm. n) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice- Krásna. Na základe podnetov obyvateľov zamestnanci  miestneho úradu  vykonali od začiatku roka kontroly dodržiavania predmetného VZN a zistili porušovanie zákazu vypúšťania dažďovej vody zo striech domov na chodníky a komunikácie. Takéto konanie znamená veľké ohrozenie chodcov i motorovej dopravy, nakoľko zvyšuje riziko úrazu alebo dopravnej nehody. Zodpovednosť za prípadne škody na majetku a na zdraví chodcov nesie vlastník nehnuteľnosti, ktorý vypúšťa dažďovú vodu v rozpore s príslušným VZN.

13.02.2017 12:52

ONLINE TLMOČNÍK PRE NEPOČUJÚCICH
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod. Bližšie informácie o tom, ako používať službu Online tlmočník nájdete tu:http://www.onlinetlmocnik.sk/content/ako-pou%C5%BE%C3%ADva%C5%A5-online-tlmo%C4%8Dn%C3%ADka

02.02.2017 10:10

UPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna upozorňuje obyvateľov bývajúcich v okolí ulíc Štrková, Orná, Konopná a Pasienková na skupinky bezdomovcov, ktorí sa pohybujú v uvedenej lokalite. Mestská polícia lokalitu monitoruje posilnenými hliadkami. Bezdôvodné obťažovanie, resp. neoprávnený pohyb po súkromných pozemkoch oznámte na telefónnom čísle 159 alebo na miestnom úrade.

30.01.2017 11:09

Vážení občania, dovoľujeme si  pripomenúť Vám, že každý štvrtok majú referáty nášho miestneho úradu „administratívny deň“, čo znamená, že počas neho nebudú vybavovať stránky. Vaše podania i ostatnú korešpondenciu, adresovanú miestnemu úradu, vo štvrtok  prevezme kancelária prvého kontaktu.  Oslovujeme vás s prosbou, aby ste túto skutočnosť akceptovali a na uvedený deň v týždni si väčšie „vybavovačky“ na úrade  neplánovali.  Zamestnanci, ktorí  sú Vám denne k dispozícii, potrebujú časový priestor aj na to, aby sa mohli nerušene venovať spracovaniu vašich podaní, žiadostí, potvrdení, stanovísk, rozhodnutí, požiadaviek miestnych podnikateľských subjektov, ako aj  vyšších samosprávnych i štátnych orgánov. Za rešpektovanie nášho oznámenia ďakujeme.
JUDr. Marek Kažimír, starosta

25.01.2017 09:29

V KRÁSNEJ VYBUDUJÚ CENTRUM KOMUNITNÝCH A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mesto Košice vybuduje v Mestskej časti Košice- Krásna nové Centrum komunitných a sociálnych služieb, ktoré bude v súlade s programom EÚ zamerané na prepojenie starších ľudí s mladými rodinami. V Centre tak vznikne domov dôchodcov s kapacitou 12 osôb, zariadenie opatrovateľskej služby pre ťažšie stavy a útulok pre rodiny s deťmi v kritickej životnej situácii. Zároveň bude slúžiť ako denný stacionár. Výstavba bude financovaná prostredníctvom fondov EÚ v sume takmer 2 miliónov eur. V prípade, že stavebné konanie bude ukončené do konca tohto roka, s výstavbou sa začne v roku 2018. Prví záujemcovia tak budú môcť služby centra využiť v roku 2020.

16.01.2017 16:02

OSADENIE KOŠOV PRE PSOV
Mestská časť Košice- Krásna v záujme zníženia znečisťovania verejných priestranstiev osadila v obľúbenej oddychovej lokalite pri rieke Hornád koše na zneškodňovanie psích exkrementov. Koše sú umiestnené na ústi ulíc Beniakova, Harčarova, Edisonova a Štrková. Pre majiteľov psov registrovaných v Mestskej časti Košice- Krásna, ktorí zaplatili daň za svojho psíka, sú pripravené vrecká na zber psích exkrementov. Vyzdvihnúť si ich môžu počas úradných hodín na miestnom úrade, Opátska 18 v kancelárii 1. kontaktu.
Urobme Krásnu krajšou.

30.11.2016 11:10

PODPIS DAROVACEJ ZMLUVY
Starosta Mestskej časti Košice - Krásna a riaditeľka Spojenej školy PaedDr. Mária Čabalová dnes 23.11.2016 podpísali Darovaciu zmluvu, predmetom ktorej je  darovanie celého objektu Základnej školy s materskou školou, vrátane priľahlých pozemkov, ktorá bola až doteraz vo vlastníctve Slovenskej republiky. Vízia a koncepcia zámerov samosprávy Krásnej s týmto dôležitým a strategickým objektom Krásnej, ktorý je určený na vzdelávanie a šport bude verejnosti predstavená na Dni otvorených dverí. O termíne vás budeme v predstihu informovať.

23.11.2016 15:28

VÝZVA - KOSENIE SÚKROMNÝCH POZEMKOV
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna na základe sťažností obyvateľov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov v  MČ Košice- Krásna, aby v súlade § 3 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov zabránili výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch vykosením svojich pozemkov do 10.09.2016! Ak pozemok nebude vykosený, obvodný pozemkový úrad pri zistení a prerokovaní priestupku môže  vlastníkovi, správcovi a nájomcovi, za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok uložiť pokutu v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330 €.

25.08.2016 11:04

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV
Stavebník SPP distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava oznamuje svoj zámer "Rekonštrukcia plynovodov UO10584 Košice - Šebastovce - Krásna". V MČ Košice- Krásna sa budú rekonštruovať plynovody na uliciach: ADAMOVA, VYŠNÝ DVOR, SMUTNÁ, K MAJERU, FEKETEOVA PAŽIŤ, MINSKÁ, UKRAJINSKÁ, PRAŠNÁ, ZELENÁ a EDISONOVA. Začiatok rekonštrukcie - marec 2017, ukončenie rekonštrukcie - október 2017. Práce by mali prebiehať v 3 etapách: 1. etapa, 2. etapa a 3. etapa.

13.07.2016 09:16

Chcete vedieť, čo sa deje vo Vašej Krásnej? Nestíhate sledovať webstránku Mestskej časti, alebo ste nezachytili správy z miestneho rozhlasu? Bezplatná mobilná aplikácia " Košice Krásna" je tu pre VásCool
Ak máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom Apple alebo Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z App Store, alebo Google Play bezplatnú aplikáciu " Košice- Krásna". Formou bleskových správ budete notifikáciami informovaní o prerušení dodávky el. prúdu, vody, o pripravovaných športových akciách, či kultúrnych podujatiach.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (3MB), nevyžaduje prihlasovanie ani registráciu. Stačí iba zadať kľúčové slová "kosice krasna".
Hlavné funkcie aplikácie:
- automatické upozornenie na novú správu formou vlastnej ikony,správy a notifikácie majú malú veľkosť
- kontakty na samosprávu a iné subjekty
- odpočet dní do predmetného dňa
- identifikácia neprečítaných správ
- pokiaľ nie ste online, notifikácie o nových správach budú doručené ihneď po tom, ako sa telefón pripojí na Wifi, alebo mobilné dáta.

16.05.2016 18:31
Powered by: Profistranky CMS