Úradná tabuľa
Zámer- prenajatie nehnuteľnosti priamym prenájmom

Mestská časť Košice- Krásna navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať tento majetok vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna:
1. prenájom pozemkov registra C KN :
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5046, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 501 m²,
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5047, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 458 m²,
- pozemok,  parcela registra „C“ KN, parc. č. 5048, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1.388 m²,
- pozemok,  parcela registra „C“ KN, parc. č. 5049, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 305 m²,
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5050, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 747 m²,
- pozemok, parcela registra „C" KN, parc. č. 5051, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5.904 m²,

a stavieb na nich stojacich:
- stavba so súpisným číslom 236 ležiaca na parcele registra „C“, parc. č. 5046 o výmere 501 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby: škola,
- stavba so súpisným číslom 236 ležiaca na parcele registra „C“, parc. č. 5047 o výmere 458 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby: škola - učebňa,
- stavba so súpisným číslom 236 ležiaca na parcele registra „C“, parc. Č. 5048 o výmere 1.388 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby: škola - učebňa,
- stavba so súpisným číslom 236 ležiaca na parcele registra „C“, parc. č. 5049 o výmere 305 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby: škola – učebňa
- stavba so súpisným číslom 236 ležiaca na parcele registra „C“, parc. č. 5050 o výmere 747 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby: škola - učebňa (ďalej len ako „jedáleň“)
katastrálne územie: Krásna
LV č.: 1204
celková výmera prenajatých pozemkov: 9.342 m²
účel nájmu: zabezpečenie činnosti Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina
doba nájmu: 20 rokov
cena za prenájom: 100 EUR/rok za celý predmet nájmu
pre : Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná č. 2, 040 18 Košice – mestská časť Krásna, IČO: 31 942 199, DIČ: 202 120 8739
dôvod : Základná škola je plne organizovanou školou a poskytuje základné vzdelanie v zmysle Školského vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie a Školského vzdelávacieho programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v súlade so Školským vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Školský klub detí zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov v čase mimo vyučovania v súlade so Školským výchovným programom. Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov, zamestnancov školy a iných osôb. Centrum voľného času poskytuje záujmovú činnosť v záujmových útvaroch, ktoré každoročne otvárajú svoju činnosť. Škola je právnym subjektom a hospodári samostatne.
K vyššie uvedeným nehnuteľnostiam nie je možné predložiť cenové ponuky.

2. prenájom nehnuteľnosti - časť budovy :
- časť budovy súp. č. 236 vo výmere 26 m², postavenej na pozemku parc. reg. "C" č. 5046, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m²,
katastrálne územie: Krásna
LV č.: 1204 
celková výmera prenajatej časti budovy: 26 m²
účel nájmu: umiestnenie, inštalácia a prevádzkovanie zariadení verejnej telekomunikačnej siete (základňová stanica GSM bod: K4REH)
doba nájmu: 10 rokov
cena za prenájom: 4.000 EUR / rok za celý predmet nájmu
pre: O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 358 488 63, DIČ: 202 021 6748, IČ DPH: SK2020216748 

3. prenájom  časti pozemkov registra C- KN :
- časť pozemku potrebnej na umiestnenie reklamného zariadenia s rozmermi 5,1m x 2,4m (1 ks)-  pozemok, parcela registra "C" KN, parc. č. 5053, druh pozemku: ostatné plochy s výmerou 10.953 m²
- časť pozemku  potrebného na umiestnenie reklamného zariadenias rozmermi 5,1m x 2,4m (3 ks) - pozemok, parcela registra "C" KN, parc. č. 5052/1, druh pozemku:ostatné plochy s výmerou 4. 831 m²

katastrálne územie: Krásna

LV č.: 1204
účel nájmu: umiestnenie 4 ks reklamných zariadení s rozmermi 5,1m x 2,4m 
doba nájmu: nájomná zmluva na dobu určitú,  od 01.03.2017 do 31.12.208, s možnosťou predĺženia 
cena za prenájom: 550 EUR/ r/ 1ks
pre: NUBUIM, s. r. o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava, IČO:47 545 674, DIČ:202 397 8055, IČ DPH: SK2023978055

Mestská časť Košice- Krásna navrhuje v súlade s čl. 6 ods. zmluvy č. 2016001687 o zverení majetku mesta do správy, v súlade so štatútom mesta Košice, v súlade s platnými Pravidlami prenajímania majetku mesta Košice a v súlade so znením zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať  majetok vo vlastníctve mesta Košice, zverený zmluvou do správy Mestskej časti Košice- Krásna:

1. prenájom nehnuteľnosti - pozemok registra C- KN :
- pozemok, parcela registra "C" KN, parc. č. 6883, druh pozemku záhrady, vo výmere 314 m²
katastrálne územie: Krásna
LV č.: 1704
účel nájmu: vysporiadanie užívania pozemku do doby jeho odkúpenia
doba nájmu: nájomná zmluva na dobu neurčitú
cena za prenájom: 6,872 €/m²/ rok  (t. j. 2.157,81 EUR za celú výmeru predmetu nájmu za rok; cena je určená v súlade s platnými Pravidlami prenajímania majetku mesta Košice vo výške 10% všeobecnej hodnody ceny predmetu nájmu na základe znaleckého posudku č. 15/2017, vypracoval: Ing. Dušan Eperješi, Bidovce 57, evidenčné č. 910 700)
pre: Dušan Fecko, Iveta Fecková,  Pri Hornáde 8, 040 18 Košice- Krásna

V Košiciach dňa : 20.03.2017
Zverejnené dňa : 20.03.2017
Zvesené dňa : ............................

20.03.2017 15:32
Powered by: Profistranky CMS