Partneri
MČ Košice - Krásna
Fiamo Peva
Aktuality
Výberové konanie- referát výstavby a civilnej ochrany

Miestny úrad Mestskej časti Košice-  Krásna vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca referátu výstavby a civilnej ochrany. Spôsob výberu uchádzača: Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenejVýberové konanie na pozíciu : Referent výstavby a civilnej ochrany, NEOTVÁRAŤ“v termíne najneskôr do 30. júna 2018 na adresu: Miestny  úrad Mestskej časti Košice - Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18 Košice - Krásna. Platové podmienky: v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov. Viac informácii získate TU.

19.06.2018 10:06
Powered by: Ultracode CMS