Mestská časť Košice Krásna - Úradná tabuľa Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - 19.06.2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zasadnutie-miestneho-zastupitelstva---19-06-2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zasadnutie-miestneho-zastupitelstva---19-06-2018 Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - 19.06.2018Pozývame Vás na XXII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v utorok 19. júna 2018 o 16.00 hod. v reštaurácii Rubín, Opátska 18 s navrhovaným programom  viď k bodu 1. - 9. a k bodu 10. - 19.). Tue, 12 Jun 2018 11:11:51 GMT Zámer predaja nehnuteľnosti -11.06.2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zamer-predaja-nehnutelnosti--11-06-2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zamer-predaja-nehnutelnosti--11-06-2018 Zámer predaja nehnuteľnosti -11.06.2018 Zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice, zvereného so správy Mestskej časti Košice- Krásna zmluvou č. 2016001687 o zverení majetku mesta do správy priamym predajom: - pozemok pod stavbou,   rodinným domom so súpisným č. 39, stojacom na parcele reg. „C“ č. 6326, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  vo výmere 92 m², evidovanej na LV č. 1704, k. ú. Krásna   za cenu 4.168,52 € (slovom štyritisícjednostošesťdesiatosem eur a päťdesiatdva eurocentov) pre: Božena Petriková, Edisonova 20, 040 18 Košice- Krásna, nar. ..... Mon, 11 Jun 2018 12:06:01 GMT Oslavy Dňa Krásnej - hľadáme dobrovoľníkov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oslavy-dna-krasnej---hladame-dobrovolnikov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oslavy-dna-krasnej---hladame-dobrovolnikov Oslavy Dňa Krásnej - hľadáme dobrovoľníkovMestská časť Košice- Krásna pri príležitosti 875. výročia 1. písomnej zmienky o Krásnej pripravuje bohatý kultúrny program osláv Dňa Krásnej. Z dôvodu zabezpečenia úspešnej realizácie plánovaných podujatí v dňoch 5. a 7. júla 2018 preto hľadáme dobrovoľníkov do organizačného tímu. Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť najneskôr do 29. júna 2018 na e- mailovej adrese lackova@kosicekrasna.sk. Tue, 05 Jun 2018 08:59:51 GMT Výstava retro bábik - 02.06.- 07.07.2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/vystava-retro-babik---02-06---07-07-2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/vystava-retro-babik---02-06---07-07-2018 Výstava retro bábik Mestská časť Košice- Krásna Vás pozýva na stretnutie krásy, spomienok a detských snov. Navštívte výstavu retro bábik, ktorá sa uskutoční v termíne od 2. júna 2018 do 7. júla 2018 v priestoroch kaštieľa Krásna. Otváracie hodiny výstavy: Po- St- Pi: 10.00 - 13.00 hod, Ut- Št: 14.00- 17.00 hod., So- Ne: 16.00- 18.00 hod. vstup je zdarma. Partnerom podujatia je Kaštieľ Krásna, n. o. Majiteľkou vystavenej zbierky bábik je p. Ingrid Antalová. Mon, 04 Jun 2018 06:07:26 GMT Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2017- zverejnenie návrhu http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice--krasna-za-rok-2017--zverejnenie-navrhu http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice--krasna-za-rok-2017--zverejnenie-navrhu Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2017- zverejnenie návrhuMestská časť Košice- Krásna v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnila na svojej úradnej tabuli návrh záverečného účtu za rok 2017, vrátane prílohy- hodnotiacej správy. Fri, 01 Jun 2018 10:05:46 GMT Návrh VZN 3.2018- Trhový poriadok http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/navrh-vzn-3-2018--trhovy-poriadok http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/navrh-vzn-3-2018--trhovy-poriadok Návrh VZN 3.2018- Trhový poriadokMestská časť Košice- Krásna v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnila na svojej úradnej tabuli návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice- Krásna - trhový poriadok (ďalej len „VZN č. 3/2018“ alebo „trhový poriadok“). Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota - najneskôr do 11.06.2018, ...viac TU. Fri, 01 Jun 2018 09:41:04 GMT Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - 31.05.2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/informacia-o-zacati-vyvlastnovacieho-konania---31-05-2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/informacia-o-zacati-vyvlastnovacieho-konania---31-05-2018 Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - 31.05.2018Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca- Košické Olšany". Viac informácii o účele vyvlastnenia, vyvlastňovateľovi a predmete vyvlastnenia získatu TU. Thu, 31 May 2018 12:42:49 GMT Územný plán mesta Košice- správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/uzemny-plan-mesta-kosice--sprava-o-hodnoteni-uzemnoplanovacej-dokumentacie http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/uzemny-plan-mesta-kosice--sprava-o-hodnoteni-uzemnoplanovacej-dokumentacie Územný plán mesta Košice- správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácieObstarávateľ- mesto Košice, doručilo Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP,  správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Košice" spolu s návrhom strategického dokumentu "Územný plán mesta Košice- koncept riešenia". Predmetný dokument je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR spolu so správou http://www.envirotportal.sk. Verejnosť môže do daného dokumentu nahliadnuť, robiť si výpisy a odpisy, ako aj doručiť svoje námietky do 21. dní od zverejnenia informácie o správe. Tue, 29 May 2018 07:25:21 GMT Oznam pre chovateľov ošípaných http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznam-pre-chovatelov-osipanych http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznam-pre-chovatelov-osipanych Oznam pre chovateľov ošípanýchRegionálna veterinárna potravinová správa Košice- mesto upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných (t. j. aj neregistrovaných) na povinnosť náhlásiť úhyn domácej ošípanej z dôvodu aktívneho monitoringu afrického moru ošípaných v nárazníkovej zóne, ktorá zahŕňa aj okres Košice. Chovateľ úhyn bezodkladne nahlási na telefónnom čísle 055/7961 811, alebo mobilnom čísle 0911 888 267. Bližšie informácie získate TU. Tue, 29 May 2018 07:13:28 GMT Krásňanska kvapka krvi - upozornenie pre pravidelných i nových darcov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/krasnanska-kvapka-krvi---upozornenie-pre-pravidelnych-i-novych-darcov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/krasnanska-kvapka-krvi---upozornenie-pre-pravidelnych-i-novych-darcov Krásňanska kvapka krvi - upozornenie pre pravidelných i nových darcovMestská časť Košice- Krásna si dovoľuje upozorniť pravidelných i nových darcov, že tradičné darcovské podujatie Krásňanska kvapka krvi sa uskutoční v piatok 21. septembra 2018 v priestoroch kaštieľa Krásna v čase od 08.00 hod do 11.00 hod. Tešíme sa na Vás. Mon, 28 May 2018 10:54:15 GMT Zámer predaja nehnuteľnosti - 22.05.2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 Zámer predaja nehnuteľnosti - 22.05.2018 Zámer predaja  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :Predmet predaja: pozemok- parcela reg. C- KN, parcelné číslo 2144/38Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorieKatastrálne územie: KrásnaLV č.: 2287Výmera: 220 m²Vlastnícky podiel: 1/1Účel predaja: verejný záujem – výstavba líniovej stavby „R2 Šaca- Košické Olšany“Spôsob predaja: priamy predajKúpna cena: 11.359,92 EURKupujúci : Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775, IČ DPH: SK2021937775 Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 22.05.2018 na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 22.05.2018 Tue, 22 May 2018 08:32:22 GMT Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zaverecne-stanovisko-k-strategickemu-dokumentu http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zaverecne-stanovisko-k-strategickemu-dokumentu Záverečné stanovisko k strategickému dokumentuOkresný úrad v Košiciach, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia  ako obstarávateľ strategického dokumentu  „Program odpadového hospodárstva Košického  samosprávneho kraja na roky 2016-2020“ oznamuje, že do záverečného stanoviska z posúdenia tohto dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Záverečné stanovisko  je občanom k dispozícii na miestnom úrade, v kancelárii referátu výstavby a CO  počas úradných hodín v termíne od 21.05.2018 od 31.05.2018. Mon, 21 May 2018 08:42:40 GMT Oznam- budovanie optickej siete- zhotovenie optickej prípojky http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznam--budovanie-optickej-siete--zhotovenie-optickej-pripojky http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznam--budovanie-optickej-siete--zhotovenie-optickej-pripojky Oznam- budovanie optickej siete- zhotovenie optickej prípojkySpoločnosť Slovak Telekom, a. s., v zastúpení ROJA, spol. s. r. o.,  oznamuje obyvateľom dotknutých ulíc, že v najbližších dňoch bude do schránok distribuovať tlačivo- súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. V prípade záujmu môže vlastník nehnuteľnosti vyplnením tlačiva a zakrúžkovaním preferovaného spôsobu určiť spôsob ukončenia stavby na svojej nehnuteľnosti. Súhlas je potrebné bezodkladne doručiť na miestny úrad, Opátska 18. Prípojky sú budované na náklady investora. Bližšie informácie Vám poskytne p. Halko na tel. čísle 0905 311 983. Fri, 18 May 2018 06:36:56 GMT Oznam- odstávka vody na cintoríne http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznam--odstavka-vody-na-cintorine http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznam--odstavka-vody-na-cintorine Oznam- odstávka vody na cintoríneMiestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje občanom, že od piatka 18. mája 2018 bude z technických príčin odstavený odber vody na miestnom cintoríne. Odstávka vody potrvá až do odstránenia poruchy. Nájomcovia si môžu vodu na čistenie hrobov a zalievanie kvetov zabezpečiť prostredníctvom správcu cintorína, alebo p. Milana Takáča.Ďakujeme za pochopenie. Fri, 18 May 2018 06:17:10 GMT Štrkovisko - oznam pre obyvateľov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/strkovisko---oznam-pre-obyvatelov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/strkovisko---oznam-pre-obyvatelov Štrkovisko - oznam pre obyvateľovMestská časť Košice- Krásna oznamuje obyvateľom Krásnej, a najmä obyvateľom ulíc Golianova, Čechovova, Keldišova a lokality IBV Krásna pri jazere, že v súvislosti s podnetmi vo veci prenikavého zápachu pri štrkovisku je od pondelka 14. mája 2018 zavážanie kalového a obdobného odpadu do tejto lokality pozastavené, a to až do doby prešetrenia  nakladania a postupu znehodnocovania takéhoto odpadu príslušným odborom Okresného úradu Košice. Tue, 15 May 2018 08:28:26 GMT Výberové konanie - referent výstavby a civilnej ochrany http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/vyberove-konanie---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany- http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/vyberove-konanie---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany- Výberové konanie - referent výstavby a civilnej ochranyMiestny úrad Mestskej časti Košice-  Krásna vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca referátu výstavby a civilnej ochrany. Spôsob výberu uchádzača: Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pozíciu : Referent výstavby a civilnej ochrany, NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr do 30. júna 2018 na adresu: Miestny  úrad Mestskej časti Košice - Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18 Košice - Krásna. Platové podmienky: v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov. Viac informácii získate TU. Tue, 15 May 2018 06:05:44 GMT Nová optická sieť v Krásnej - info http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/nova-opticka-siet-v-krasnej---info http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/nova-opticka-siet-v-krasnej---info Nová optická sieť v Krásnej - infoSpoločnosť Slovak Telekom rozširuje svoje pokrytie aj v Krásnej, preto pre obyvateľov pripravila mimoriadnu ponuku na získanie vysokorýchlostného, stabilného Magio internetu a Magio Televízie v HD kvalite. Viac informácií získate na  miestnom úprade každú stredu od 15:00 do 17:30 od 1. mája 2018 do 30. júna 2018,  alebo na telefónnom čísle 0910 500 100. V najbližšom čase budú spustené tieto ulice. Wed, 02 May 2018 13:51:17 GMT Súťaž amatérskej fotografie „Krásna fotoobjektívom“ http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/sutaz-amaterskej-fotografie-„krasna-fotoobjektivom“ http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/sutaz-amaterskej-fotografie-„krasna-fotoobjektivom“ Súťaž amatérskej fotografie „Krásna fotoobjektívom“Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s neziskovou organizáciou Kaštieľ Krásna, n. o. pri príležitosti 875. výročia prvej písomnej zmienky o Krásnej, v y h l a s u j e v súvislosti s pripravovanou výstavou, súťaž amatérskej fotografie s názvom „Krásna fotoobjektívom“. Zámerom súťaže je prezentovať súčasnú Krásnu, jej krásy, známe aj neznáme miesta, prírodu, architektúru,  historické pamiatky, spoločenský život, kultúru, šport, zaujímavých ľudí...  Viac informácii získate TU. Wed, 02 May 2018 06:59:17 GMT Prímestský letný tábor 2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/primestsky-letny-tabor-2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/primestsky-letny-tabor-2018 Prímestský letný tábor 2018Mestská časť Košice- Krásna oznamuje občanom, že tradičný prímestský letný tábor sa uskutoční v plánovanom termíne od 23. júla 2018 do 10. augusta 2018, vždy počas pracovných dní. Tábor je určený pre deti vo veku od 7 do 15 rokov. Program letného tábora (vrátane ďalších informácií) bude uverejnený v júnovom vydaní spravodajcu Krasňančan. Mon, 30 Apr 2018 11:26:27 GMT Upozornenie – čiastočná uzávierka ulíc http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-–-ciastocna-uzavierka-ulic http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-–-ciastocna-uzavierka-ulic Upozornenie – čiastočná uzávierka ulícSpoločnosť roja, spol. s. r. o. realizuje stavbu- rozšírenie optickej siete pre SLOVAK TELEKOM, a. s. v  Mestskej časti Košice- Krásna. V súvislosti so stavbou upozorňujeme občanov, že v termíne od 30. apríla 2018 od 8,30 hod. do 15.mája 2018 dôjde k čiastočnej uzávierke ulíc Ukrajinská – Mozartova (svetelná križovatka) a Edisonova  - Mozartova – Na pažiti (križovatka, kde sa nachádza Krčma pod orechom). Prosíme občanov o trpezlivosť a opatrnosť, ďakujeme. Wed, 25 Apr 2018 13:16:55 GMT Upozornenie- čiastočná uzávierka miestnych komunikácií http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie--ciastocna-uzavierka-miestnych-komunikacii http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie--ciastocna-uzavierka-miestnych-komunikacii Upozornenie- čiastočná uzávierka miestnych komunikáciíMesto Košice ako príslušný správny cestný orgán udelilo v súvislosti so stavbou "INS_ FTTH_KE_ Krásna nad Hornádom" (optika) žiadateľovi ROJA  spol s. r. o. povolenie na čiastočnú uzávierku týchto miestnych  komunikácií v Mestskej časti Košice- Krásna: Ukrajinská, Pollova, Urbárska, Na močidlách, Beniakova, Baničova, Edisonova, Mozartova, Pasienková, Konopná, Na pažiti, Piesočná, Štrková, Orná, Bezručova, Harčarova, Tatarkova, Horná, Žiacka, Rehoľná, Adamova, Vyšný dvor, Minská v termíne od 15. marca do 31. decembra 2018. Tue, 13 Mar 2018 08:54:22 GMT Špecializované sociálne poradenstvo http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/specializovane-socialne-poradenstvo http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/specializovane-socialne-poradenstvo Špecializované sociálne poradenstvoÚzemný spolok Slovenského Červeného kríža Košice - mesto za podpory Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Miestnou časťou Košice – Košice- Krásna ponúka obyvateľom bezplatné poskytovanie sociálnej služby Špecializované sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom a ich rodinných príslušníkov. Sociálne poradenstvo sa bude poskytovať pravidelne na  Miestnom úrade, Opátska 18 v označenej miestnosti-  zasadačka č. 2 od marca 2018 v stredu v čase od 12.00 do 15.00 hod. Telefonicky si môžete dohodnúť termín, ktorý Vám najviac vyhovuje. Viac informácií  môžete získať z informačného letáku na Miestnom úrade  alebo telefonicky priamo od sociálnej poradkyne na č. 0903 782 836, e-mail: poradna.ke@redcross.sk. Mon, 26 Feb 2018 08:04:14 GMT Kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice- Krásna v jubilejnom roku 2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/kulturno-spolocenske-podujatia-v-mestskej-casti-kosice--krasna-v-jubilejnom--roku-2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/kulturno-spolocenske-podujatia-v-mestskej-casti-kosice--krasna-v-jubilejnom--roku-2018 Kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice- Krásna v jubilejnom  roku 2018Kultúrno-spoločenské dianie je nevyhnutnou a neodmysliteľnou súčasťou života  a tí, ktorí sa na ňom podieľajú robia svojou prácou a umením svet krajším. Je to zároveň príležitosť pre nadväzovanie nových priateľstiev i  vytváranie dobrých medziľudských vzťahov v komunite, preto je snahou našej mestskej časti, aby táto dôležitá oblasť bola u nás stále príťažlivejšia a jej úroveň čoraz vyššia. V jubilejnom roku 2018 je  program obohatený o nové  podujatia, ktoré vás určite zaujmú a potešia. Famózny vianočný koncert, fašiangové plesy, siplacká zabíjačka a koncert komorného orchestra k 100. výročiu vzniku ČSR, 25. výročiu vzniku SR a 875. výročiu prvej písomnej zmienky o Krásnej sú už za nami. Ponúkame  vám PREHĽAD ďalších kľúčových podujatí,  ktoré môžete počas  roka 2018 navštíviť, ale  ich mozaika  bude  ešte oveľa širšia. Tešíme sa na spoločné stretnutia. Mon, 19 Feb 2018 13:11:29 GMT Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na 1. polrok 2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-mestskej-casti-kosice--krasna-na-1--polrok-2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-mestskej-casti-kosice--krasna-na-1--polrok-2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na 1. polrok 2018Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na 1. polrok 2018, zverejnený v súlade so znením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, si môžete pozrieť TU. Tue, 06 Feb 2018 14:01:07 GMT Výzva na predkladanie návrhov na ocenenia http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-ocenenia http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-ocenenia   Výzva na predkladanie návrhov na ocenenia Mestská časť Košice - Krásna pri príležitosti 875. výročia prvej písomnej zmienky vyzýva občanov Krásnej a iné právnické osoby na predkladanie návrhov na ocenenia Cenou Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Krásna a Cenou starostu Mestskej časti Košice - Krásna. Svoje návrhy na ocenenia pre fyzické osoby, právnické osoby a kolektívy s odôvodnením zasielajte v termíne do 31. mája 2018 na e-mailovú adresu: sekretariat@kosicekrasna.sk Cenu miestneho zastupiteľstva udeľuje miestne zastupiteľstvo a Cenu starostu udeľuje starosta fyzickým, právnickým osobám a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj mestskej časti, ako aj za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Thu, 04 Jan 2018 10:52:52 GMT Odkaz pre starostu http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/odkaz-pre-starostu http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/odkaz-pre-starostu Odkaz pre starostuPo úvodnom testovaní spúšťame novú službu občanom. Služba Odkazprestarostu.sk Vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú zasielané na e-mail starostu Krásnej a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Mestská časť Košice – Krásna v záujme operatívneho zisťovania a riešenia problémov umiestnila na svojej web stránke www.kosicekrasna.sk v spolupráci s neziskovou mimovládnou organizáciou Inštitút  pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI obrazový odklik na portál www.odkazprestarostu. Čo je to Odkazprestarostu.sk? Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI. Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán. Viac info o projekte na: https://www.odkazprestarostu.sk/pomocĎakujeme za pomoc. „Vy upozorňujete, my riešime problémy.“ Wed, 08 Nov 2017 08:01:12 GMT Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška – projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/obnova-kamenneho-nahrobniku-barona-jozefa-i--meska-–-projekt-realizovany-s-financnou-podporou-ministerstva-kultury-slovenskej-republiky http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/obnova-kamenneho-nahrobniku-barona-jozefa-i--meska-–-projekt-realizovany-s-financnou-podporou-ministerstva-kultury-slovenskej-republiky „Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“ – projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republikyMestská časť Košice- Krásna je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky pod číslom ÚZPF 11290/1. Náhrobník baróna Jozefa I. Meška z roku 1780 je jediným známym miestom odpočinku členov šľachtického rodu Meško, ktorý spravoval územie Krásnej po mnoho storočí.  Klasicistický sarkofág je zložený z kamenných kvádrov, v prednej časti náhrobku sú viditeľné zvyšky nápisu: „ILMUS DNUS JOSEPHUS LIBERIS BARONIBUS MESKO DE SZÉPLAK ET ENYICKE OBIIT IN POONE SZÉPLAK ANNO AETATIS 47 DIE 26A MAJI 1789". Nápis, rovnako ako celý náhrobok, je však v dezolátnom stave. Mestská časť sa opakovane niekoľko rokov pokúšala získať finančné prostriedky na opravu tohto nádherného kusu jedinečnej histórie na území Krásnej. Po dlhoročnom snažení Mestská časť Košice- Krásna na základe poskytnutej dotácie vo výške 20 tisíc EUR začína realizovať tento projekt s názvom „Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“, ktorého predmetom je obnova a rekonštrukcia kamenného náhrobku. Celkové náklady rekonštrukcie sú vo výške  45.286,- EUR. Tento projekt je realizovaný  s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Thu, 14 Sep 2017 12:20:04 GMT Hľadáme odborníkov a špecialistov z Krásnej http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/hladame-odbornikov-a-specialistov-z-krasnej http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/hladame-odbornikov-a-specialistov-z-krasnej Hľadáme odborníkov a špecialistov z KrásnejMiestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna hľadá odborníkov do komisií pre verejné obstarávanie z oblastí stavebníctva, dopravy, kultúry – športu, životného prostredia ( verejná zeleň), informačných technológií a verejného osvetlenia. Podmienkou je trvalý pobyt v Krásnej a odborná prax v niektorých z uvedených oblastí. Našim spoločným zámerom je zabezpečiť priamu kontrolu a účasť občanov na príprave podkladov a na vyhodnotení verejných obstarávaní tovarov , prác a služieb.Hlavným cieľom je dosiahnutie maximálnej efektívnosti a transparentnosti všetkých procesov verejného obstarávania prostredníctvom nezávislých odborníkov – občanov Krásnej.Kontakt: Mgr. Poláková, referát verejného obstarávania a projektov, e-mail: polakova@kosicekrasna.sk"Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem." J.F. Kennedy   Fri, 12 May 2017 06:49:58 GMT Mobilná aplikácia http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/mobilna-aplikacia- http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/mobilna-aplikacia- Chcete vedieť, čo sa deje vo Vašej Krásnej? Nestíhate sledovať webstránku Mestskej časti, alebo ste nezachytili správy z miestneho rozhlasu? Bezplatná mobilná aplikácia " Košice Krásna" je tu pre Vás Ak máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom Apple alebo Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z App Store, alebo Google Play bezplatnú aplikáciu " Košice- Krásna". Formou bleskových správ budete notifikáciami informovaní o prerušení dodávky el. prúdu, vody, o pripravovaných športových akciách, či kultúrnych podujatiach. Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (3MB), nevyžaduje prihlasovanie ani registráciu. Stačí iba zadať kľúčové slová "kosice krasna".Hlavné funkcie aplikácie:- automatické upozornenie na novú správu formou vlastnej ikony,správy a notifikácie majú malú veľkosť - kontakty na samosprávu a iné subjekty- odpočet dní do predmetného dňa- identifikácia neprečítaných správ- pokiaľ nie ste online, notifikácie o nových správach budú doručené ihneď po tom, ako sa telefón pripojí na Wifi, alebo mobilné dáta. Mon, 16 May 2016 16:31:09 GMT