Mestská časť Košice Krásna - Úradná tabuľa Pozvánka na Talentovú show „Krásna má talent“ http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/pozvanka-na-talentovu-show-„krasna-ma-talent“ http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/pozvanka-na-talentovu-show-„krasna-ma-talent“ Pozvánka na Talentovú show „Krásna má talent“Pozývame všetky talentované deti a mládež vo veku od 3 do 16 rokov, ktoré bývajú v Krásnej na výberové neverejné kolo, ktoré sa uskutoční v nedeľu 22. apríla 2018 o 16.00 hod.v Kultúrnom dome. Finálový večer a vystúpenie talentov sa uskutoční 17. júna 2018. Víťazi súťaže, ktorých vyberie a ocení odborná porota, vystúpia na oslavách Dňa Krásnej 7. júla 2018. Organizátorom je OZ Gaštanové krídla pre deti, partnerom Mestská časť Košice – Krásna a Reštaurácia Rubín. Tešíme sa na stretnutie. Tue, 20 Feb 2018 07:36:22 GMT Kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice- Krásna v jubilejnom roku 2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/kulturno-spolocenske-podujatia-v-mestskej-casti-kosice--krasna-v-jubilejnom--roku-2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/kulturno-spolocenske-podujatia-v-mestskej-casti-kosice--krasna-v-jubilejnom--roku-2018 Kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice- Krásna v jubilejnom  roku 2018Kultúrno-spoločenské dianie je nevyhnutnou a neodmysliteľnou súčasťou života  a tí, ktorí sa na ňom podieľajú robia svojou prácou a umením svet krajším. Je to zároveň príležitosť pre nadväzovanie nových priateľstiev i  vytváranie dobrých medziľudských vzťahov v komunite, preto je snahou našej mestskej časti, aby táto dôležitá oblasť bola u nás stále príťažlivejšia a jej úroveň čoraz vyššia. V jubilejnom roku 2018 je  program obohatený o nové  podujatia, ktoré vás určite zaujmú a potešia. Famózny vianočný koncert, fašiangové plesy, siplacká zabíjačka a koncert komorného orchestra k 100. výročiu vzniku ČSR, 25. výročiu vzniku SR a 875. výročiu prvej písomnej zmienky o Krásnej sú už za nami. Ponúkame  vám PREHĽAD ďalších kľúčových podujatí,  ktoré môžete počas  roka 2018 navštíviť, ale  ich mozaika  bude  ešte oveľa širšia. Tešíme sa na spoločné stretnutia. Mon, 19 Feb 2018 13:11:29 GMT Deň narcisov 13.04.2018- hľadáme dobrovoľníkov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/den-narcisov-13-04-2018--hladame-dobrovolnikov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/den-narcisov-13-04-2018--hladame-dobrovolnikov Deň narcisov 13.04.2018- hľadáme dobrovoľníkovMestská časť Košice- Krásna v spolupráci s Centrom pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach hľadá dobrovoľníkov na zbieranie dobrovoľných príspevkov do pokladničky a rozdávanie žltých kvietkov nádeje počas Dňa narcisov v piatok 13. apríla 2018 v našej mestskej časti. Dobrovoľníci, starší ako 15 rokov, sa môžu prihlásiť osobne v kancelárii 1. kontaktu na miestnom úrade, alebo elektronicky na adrese podatelna@kosicekrasna.sk do 31.marca 2018. Zoznam prihlásených dobrovoľníkov bude následne odovzdaný Centru pomoci v Košiciach, ktoré dobrovoľníkom poskytne potrebný materiál (tričká, narcisy, pokladničky) ako aj bližšie informácie.Všetkým dobrovoľníkom vopred ďakujeme. Fri, 16 Feb 2018 08:54:08 GMT Prerušenie distribúcie elektriny - 23.02.2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/prerusenie-distribucie-elektriny---23-02-2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/prerusenie-distribucie-elektriny---23-02-2018 Prerušenie distribúcie elektriny - 23.02.2018Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných opráv a údržby distribučnej sústavy, bude v piatok 23. februára 2018 v čase od 07.30 do 15.00 hod. prerušená distribúcia elektrickej energie na uliciach: Minská, Kladenská, Ortoviská, Krajná, Vyšný dvor, Feketeova pažiť, Šuhajova, K majeru, Rešov majer, Prašná, IBV Záhumnie a IBV Na hore. Mon, 12 Feb 2018 13:14:01 GMT Oznámenie o zmene strategického dokumentu http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznamenie-o-zmene-strategickeho-dokumentu http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznamenie-o-zmene-strategickeho-dokumentu Oznámenie o zmene strategického dokumentuOkresný úrad Košice oznamuje, že dňa 17.01.2018 doručil obstarávateľ Košický samosprávny kraj oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena". Dokument je verejnosti prístupný na nahliadnutie, robenie výpisov a odposov na vlastné náklady: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, resp. na interenetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR: http://www. enviroportal.sk/Sk/eia/detail/regionalna.integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-k v termíne najneskôr do 14 dní od doručenia tohto listu. Fri, 09 Feb 2018 10:50:51 GMT Verejné obstarávanie- zverejnenie výziev v zmysle § 117 ZVO - 09.02.2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/verejne-obstaravanie--zverejnenie-vyziev-v-zmysle-§-117-zvo---09-02-2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/verejne-obstaravanie--zverejnenie-vyziev-v-zmysle-§-117-zvo---09-02-2018 Verejné obstarávanie - zverejnenie výziev v zmysle § 117 ZVO - 09.02.2018Mestská časť Košice- Krásna vyhlásila verejné obstarávanie na zákazku:„Svetelno- technická štúdia verejného osvetlenia v Mestskej časti Košice- Krásna" - výzva na zaslanie cenovej ponuky ( zverejnené 09.02.2018) Fri, 09 Feb 2018 09:06:57 GMT Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na 1. polrok 2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-mestskej-casti-kosice--krasna-na-1--polrok-2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-mestskej-casti-kosice--krasna-na-1--polrok-2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na 1. polrok 2018Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na 1. polrok 2018, zverejnený v súlade so znením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, si môžete pozrieť TU. Tue, 06 Feb 2018 14:01:07 GMT Desiatka v Krásnej - hľadáme dobrovoľníkov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/desiatka-v--krasnej---hladame-dobrovolnikov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/desiatka-v--krasnej---hladame-dobrovolnikov Desiatka v Krásnej - hľadáme dobrovoľníkovMestská časť Košice- krásna hľadá dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pomôcť pri organizovaní prvého ročníka behu "Desiatka v Krásnej", ktorý sa uskutoční 15. apríla 2018. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a bližšie informácie získajú u organizátora behu MUDr. Antona Paľovčíka, MPH na telefónnom čísle 0904 433 003, alebo elektronicky na adrese dr.anton.palovcik@gmail.com. Mon, 05 Feb 2018 09:17:31 GMT Stolnotenisové pondelky - 15.01. - 30.04.2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/stolnotenisove-pondelky---15-01----30-04-2018 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/stolnotenisove-pondelky---15-01----30-04-2018 Stolnotenisové pondelky - 15.01. - 30.04.2018 Mestská časť Košice - Krásna v spolupráci so Základnou školou s materskou školou sv. Marka Križina pozýva stolnotenisových nadšencov na "Stolnotenisový pondelok". Každý pondelok (okrem sviatkov), začíname už od 15. januára do 30. apríla 2018 vždy od 16.00 do 18.00 hodiny si môžete zdarma, bez poplatkov zahrať stolný tenis v telocvični základnej školy. Nutná výbava: raketa a loptičky. Mon, 08 Jan 2018 10:07:08 GMT Výzva na predkladanie návrhov na ocenenia http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-ocenenia http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-ocenenia   Výzva na predkladanie návrhov na ocenenia Mestská časť Košice - Krásna pri príležitosti 875. výročia prvej písomnej zmienky vyzýva občanov Krásnej a iné právnické osoby na predkladanie návrhov na ocenenia Cenou Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Krásna a Cenou starostu Mestskej časti Košice - Krásna. Svoje návrhy na ocenenia pre fyzické osoby, právnické osoby a kolektívy s odôvodnením zasielajte v termíne do 31. mája 2018 na e-mailovú adresu: sekretariat@kosicekrasna.sk Cenu miestneho zastupiteľstva udeľuje miestne zastupiteľstvo a Cenu starostu udeľuje starosta fyzickým, právnickým osobám a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj mestskej časti, ako aj za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Thu, 04 Jan 2018 10:52:52 GMT Odkaz pre ďalšie generácie 2018 - 2068 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/odkaz-pre-dalsie-generacie-2018---2068 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/odkaz-pre-dalsie-generacie-2018---2068 Odkaz pre ďalšie generácie 2018 - 2068 Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna v súvislosti s rekonštrukciou a reštaurovaním ​Kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, ponúka občanom možnosť uložiť do časovej kapsuly (schránky)  na päťdesiat rokov odkaz pre našich potomkov a ďalšie generácie Krásňanov.​ Odkaz nemusí mať len písomnú podobu, nesmie však mať rozmery väčšie ako obálka A4. Časová kapsula bude umiestnená v tesnej blízkosti kamenného náhrobníka a bude zhotovená zo žuly. Podmienkou umiestnenia odkazu je darovanie finančného daru  v minimálnej  výške 10,- EUR, najneskôr do 15. apríla 2018. Finančné dary budú použité výlučne iba na reštaurovanie kamenného náhrobníka. Vzor zmluvy o poskytnutí finančného daru si môžete stiahnuť TU. Slávnostné uzavretie a uloženie časovej kapsuly s odkazmi darcov bude v sobotu 26. mája 2018. Za pomoc a podporu ďakujeme. Thu, 28 Dec 2017 09:25:38 GMT Zima je tu http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zima-je-tu http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zima-je-tu Zima je tuZima je tu aj s prvými mrazíkmi. Dnes 1. decembra 2017 od 04.00 hod. sme začali s prvým zimným posypom v kopcovitých uliciach. Na základe výsledkov verejného obstarávania a uzatvorenej zmluvy, zimnú údržbu bude v Krásnej vykonávať aj v tomto roku firma AGRO PARTS, s.r.o.. Vlastníkom a správcom ciest v lokalite IBV Na Hore je mestská časť Krásna a firma LF DEVELOPMENT Krásna plus, s.r.o. Zimnú údržbu v tejto lokalite, ako aj v IBV Záhumnie, bude na základe zmluvy vykonávať a zabezpečovať mestská časť Krásna. Privítali by sme, keby nám obyvatelia bývajúci v lokalite IBV Na Hore, ale aj v iných častiach Krásnej zaslali svoj názor, pripomienku na kvalitu čistenia ciest počas zimnej údržby ( poradie, osadenie zábran, posyp, včasnosť, kvalita) a využili novú službu odkaz pre starostu. https://www.odkazprestarostu.sk/kosice/podnety/krasna Ďakujeme za každý príspevok, ktorý pomôže skvalitniť našu prácu. Naším hlavným cieľom je bezpečnosť na cestách a vaša spokojnosť. Fri, 01 Dec 2017 07:17:41 GMT Odkaz pre starostu http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/odkaz-pre-starostu http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/odkaz-pre-starostu Odkaz pre starostuPo úvodnom testovaní spúšťame novú službu občanom. Služba Odkazprestarostu.sk Vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú zasielané na e-mail starostu Krásnej a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Mestská časť Košice – Krásna v záujme operatívneho zisťovania a riešenia problémov umiestnila na svojej web stránke www.kosicekrasna.sk v spolupráci s neziskovou mimovládnou organizáciou Inštitút  pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI obrazový odklik na portál www.odkazprestarostu. Čo je to Odkazprestarostu.sk? Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI. Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán. Viac info o projekte na: https://www.odkazprestarostu.sk/pomocĎakujeme za pomoc. „Vy upozorňujete, my riešime problémy.“ Wed, 08 Nov 2017 08:01:12 GMT 875. výročie prvej písomnej zmienky o Krásnej - vedomostná súťaž http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/875--vyrocie-prvej-pisomnej-zmienky-o-krasnej---vedomostna-sutaz- http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/875--vyrocie-prvej-pisomnej-zmienky-o-krasnej---vedomostna-sutaz- 875. výročie prvej písomnej zmienky o Krásnej - vedomostná súťažMestská časť Košice – Krásna pri príležitosti nadchádzajúceho 875. výročia prvej písomnej zmienky vyhlasuje vedomostnú súťaž. Do súťaže sa môžu zapojiť obyvatelia Mestskej časti Košice – Krásna s trvalým pobytom, ktorí majú viac ako 18 rokov. Každý mesiac od septembra 2017 do marca 2018 bude prostredníctvom facebookového profilu zverejnená jedna súťažná otázka. Správne odpovede je potrebné zaslať formou správy cez facebook - profil mestskej časti.Správne odpovede budú zaradené do mesačného zlosovania o dve vstupenky na ľadový hokej HC Košice.Zároveň všetky správne odpovede budú zaradené do záverečného žrebovania o víkendový pobyt pre dve osoby vo Vysokých Tatrách, penzión AJA – Ždiar (http://www.penzionytatry.sk/penzion-aja).Ukážte, ako poznáte svoj domov! Mon, 18 Sep 2017 06:29:21 GMT Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška – projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/obnova-kamenneho-nahrobniku-barona-jozefa-i--meska-–-projekt-realizovany-s-financnou-podporou-ministerstva-kultury-slovenskej-republiky http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/obnova-kamenneho-nahrobniku-barona-jozefa-i--meska-–-projekt-realizovany-s-financnou-podporou-ministerstva-kultury-slovenskej-republiky „Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“ – projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republikyMestská časť Košice- Krásna je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky pod číslom ÚZPF 11290/1. Náhrobník baróna Jozefa I. Meška z roku 1780 je jediným známym miestom odpočinku členov šľachtického rodu Meško, ktorý spravoval územie Krásnej po mnoho storočí.  Klasicistický sarkofág je zložený z kamenných kvádrov, v prednej časti náhrobku sú viditeľné zvyšky nápisu: „ILMUS DNUS JOSEPHUS LIBERIS BARONIBUS MESKO DE SZÉPLAK ET ENYICKE OBIIT IN POONE SZÉPLAK ANNO AETATIS 47 DIE 26A MAJI 1789". Nápis, rovnako ako celý náhrobok, je však v dezolátnom stave. Mestská časť sa opakovane niekoľko rokov pokúšala získať finančné prostriedky na opravu tohto nádherného kusu jedinečnej histórie na území Krásnej. Po dlhoročnom snažení Mestská časť Košice- Krásna na základe poskytnutej dotácie vo výške 20 tisíc EUR začína realizovať tento projekt s názvom „Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“, ktorého predmetom je obnova a rekonštrukcia kamenného náhrobku. Celkové náklady rekonštrukcie sú vo výške  45.286,- EUR. Tento projekt je realizovaný  s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Thu, 14 Sep 2017 12:20:04 GMT Obytný súbor Golian http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/obytny-subor-golian http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/obytny-subor-golian Obytný súbor GolianDňa 10.08.2017 predložil navrhovateľ GOKE, s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava Okresnému úradu Košice, odboru startostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer "Obytný súbor Golian". Zámer je vypracovaný v jedno variantnom riešení a v tzv. nulovom variante, t.j. variante stavu, ktorý by nastal, ak by sa daná činnosť nerealizovala. Verejnosti bude umožnené do zámeru nahliadnuť na sekretariáte Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Krásna počas úradných hodín, v termíne od 31.8.2017 do 20.9.2017. Wed, 30 Aug 2017 14:26:08 GMT Centrum komunitných sociálnych služieb Krásna- oznámenie o začatí územného konania http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/centrum-komunitnych-socialnych-sluzieb-krasna--oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/centrum-komunitnych-socialnych-sluzieb-krasna--oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania Centrum komunitných sociálnych služieb Krásna- oznámenie o začatí územného konaniaObec Čaňa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad v I. stupni oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania začatie územného konania vo veci umiestnenia stavby "Centrum komunitných a sociálnych služieb v Mestskej časti Košice- Krásna". Stavba bude pozostávať z objektov uvedených vo verejnej vyhláške, resp. zobrazené v priloženom nákrese situácie. Vyvesené dňa: 27.06.2017Zverejnené dňa: 27.06.2017 Tue, 27 Jun 2017 11:22:33 GMT Hľadáme odborníkov a špecialistov z Krásnej http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/hladame-odbornikov-a-specialistov-z-krasnej http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/hladame-odbornikov-a-specialistov-z-krasnej Hľadáme odborníkov a špecialistov z KrásnejMiestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna hľadá odborníkov do komisií pre verejné obstarávanie z oblastí stavebníctva, dopravy, kultúry – športu, životného prostredia ( verejná zeleň), informačných technológií a verejného osvetlenia. Podmienkou je trvalý pobyt v Krásnej a odborná prax v niektorých z uvedených oblastí. Našim spoločným zámerom je zabezpečiť priamu kontrolu a účasť občanov na príprave podkladov a na vyhodnotení verejných obstarávaní tovarov , prác a služieb.Hlavným cieľom je dosiahnutie maximálnej efektívnosti a transparentnosti všetkých procesov verejného obstarávania prostredníctvom nezávislých odborníkov – občanov Krásnej.Kontakt: Mgr. Poláková, referát verejného obstarávania a projektov, e-mail: polakova@kosicekrasna.sk"Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem." J.F. Kennedy   Fri, 12 May 2017 06:49:58 GMT Upozornenie na porušovanie ustanovení VZN č. 2/2012 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-na-porusovanie-ustanoveni-vzn-c--2/2012 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-na-porusovanie-ustanoveni-vzn-c--2/2012 UPOZORNENIE NA PORUŠOVANIE USTANOVENÍ VZN č. 2/2012Na základe opakujúcich sa sťažností obyvateľov Krásnej, najmä z lokality Na hore, vyzývame majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 2/2012 o podmienkach držania psov na území mestskej časti, najmä s dôrazom na práva a povinnosti majiteľov psov pri podmienkach chovu psa  (§ 3) a vodenia psa mimo chovného priestoru (§ 5).Ďakujeme za pochopenie. Tue, 21 Mar 2017 12:50:23 GMT Upozornenie na zákaz vypúšťania dažďovej vody http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-na-zakaz-vypustania-dazdovej-vody http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-na-zakaz-vypustania-dazdovej-vody UPOZORNENIE NA VYPÚŠŤANIE DAŽĎOVEJ VODYV súvislosti s topením snehu zo striech rodinných domov vás upozorňujeme na zistené porušovania ustanovení § 4 bod 1 písm. n) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice- Krásna. Na základe podnetov obyvateľov zamestnanci  miestneho úradu  vykonali od začiatku roka kontroly dodržiavania predmetného VZN a zistili porušovanie zákazu vypúšťania dažďovej vody zo striech domov na chodníky a komunikácie. Takéto konanie znamená veľké ohrozenie chodcov i motorovej dopravy, nakoľko zvyšuje riziko úrazu alebo dopravnej nehody. Zodpovednosť za prípadne škody na majetku a na zdraví chodcov nesie vlastník nehnuteľnosti, ktorý vypúšťa dažďovú vodu v rozpore s príslušným VZN. Mon, 13 Feb 2017 11:52:47 GMT Online tlmočník pre nepočujúcich http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/online-tlmocnik-pre-nepocujucich http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/online-tlmocnik-pre-nepocujucich ONLINE TLMOČNÍK PRE NEPOČUJÚCICHVážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod. Bližšie informácie o tom, ako používať službu Online tlmočník nájdete tu:http://www.onlinetlmocnik.sk/content/ako-pou%C5%BE%C3%ADva%C5%A5-online-tlmo%C4%8Dn%C3%ADka Thu, 02 Feb 2017 09:10:19 GMT Oznam-administratívny deň http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznam-administrativny-den http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznam-administrativny-den Vážení občania, dovoľujeme si  pripomenúť Vám, že každý štvrtok majú referáty nášho miestneho úradu „administratívny deň“, čo znamená, že počas neho nebudú vybavovať stránky. Vaše podania i ostatnú korešpondenciu, adresovanú miestnemu úradu, vo štvrtok  prevezme kancelária prvého kontaktu.  Oslovujeme vás s prosbou, aby ste túto skutočnosť akceptovali a na uvedený deň v týždni si väčšie „vybavovačky“ na úrade  neplánovali.  Zamestnanci, ktorí  sú Vám denne k dispozícii, potrebujú časový priestor aj na to, aby sa mohli nerušene venovať spracovaniu vašich podaní, žiadostí, potvrdení, stanovísk, rozhodnutí, požiadaviek miestnych podnikateľských subjektov, ako aj  vyšších samosprávnych i štátnych orgánov. Za rešpektovanie nášho oznámenia ďakujeme. JUDr. Marek Kažimír, starosta Wed, 25 Jan 2017 08:29:11 GMT Mobilná aplikácia http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/mobilna-aplikacia- http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/mobilna-aplikacia- Chcete vedieť, čo sa deje vo Vašej Krásnej? Nestíhate sledovať webstránku Mestskej časti, alebo ste nezachytili správy z miestneho rozhlasu? Bezplatná mobilná aplikácia " Košice Krásna" je tu pre Vás Ak máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom Apple alebo Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z App Store, alebo Google Play bezplatnú aplikáciu " Košice- Krásna". Formou bleskových správ budete notifikáciami informovaní o prerušení dodávky el. prúdu, vody, o pripravovaných športových akciách, či kultúrnych podujatiach. Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (3MB), nevyžaduje prihlasovanie ani registráciu. Stačí iba zadať kľúčové slová "kosice krasna".Hlavné funkcie aplikácie:- automatické upozornenie na novú správu formou vlastnej ikony,správy a notifikácie majú malú veľkosť - kontakty na samosprávu a iné subjekty- odpočet dní do predmetného dňa- identifikácia neprečítaných správ- pokiaľ nie ste online, notifikácie o nových správach budú doručené ihneď po tom, ako sa telefón pripojí na Wifi, alebo mobilné dáta. Mon, 16 May 2016 16:31:09 GMT