Mestská časť Košice Krásna - Úradná tabuľa Voľba prísediacich Okresného súdu Košice II http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/volba-prisediacich-okresneho-sudu-kosice-ii http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/volba-prisediacich-okresneho-sudu-kosice-ii Voľba prísediacich Okresného súdu Košice IIPredseda Okresného súdu Košice II určil na obdobie rokov 2018 - 2021 pre obvod Mestskej časti Košice- Krásna dvoch prísediacich trestného senátu. Predpokladom pre výkon funkcie je dosiahnutie veku 30 rokov, spôsobilosť na právne úkony, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť a morálne vlastnosti dávajúce záruku riadneho vykonávania funkcie, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (trvalý pobyt, resp. práca v obvode súdu) a súhlas so svojou voľbou k určitému súdu. Obyvatelia mestskej časti Košice- Krásna, ktorý spĺňajú uvedené podmienky a majú záujem o výkon funkcie prísediaceho trestného senátu Okresného súdu Košice II sa môžu prihlásiť osobne na miestnom úrade, Opátska 18 v kancelárii č. 3, alebo elektronicky na adrese polakova@kosicekrasna.sk najneskôr do 31. októbra 2017. Zoznam záujemcov bude postúpený Okresnému súdu a po kontrole predložený miestnemu zastupiteľstvu. Z tohto zoznamu v súlade s § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich zvolí miestne zastupiteľstvo prísediacich. Mon, 16 Oct 2017 07:41:47 GMT Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky územného plánu 2017 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznamenie-o-strategickom-dokumente---zmeny-a-doplnky-uzemneho-planu-2017 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznamenie-o-strategickom-dokumente---zmeny-a-doplnky-uzemneho-planu-2017 Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky územného plánu 2017Mestská časť Košice- Krásna v zmysle § 6 ods. 2 písm. c) zák. č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a ozmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá obec týmto zverejnila oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017" Oznámenie je verejnosti prístupné počas úradných hodín v kancelárii č. 4, referát výstavby a CO, do 26.10.2017. Verejnosť je oprávnená robiť si odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady kópie oznámenia. Kompletný prehľad všetkých prerokovaných zmien si verejnosť môže pozrieť TU. Mon, 16 Oct 2017 06:53:32 GMT Verejné obstarávanie - zimná údržba http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/verejne-obstaravanie---zimna-udrzba http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/verejne-obstaravanie---zimna-udrzba Verejné obstarávanie - zimná údržbaMestská časť Košice-Krásna ako verejný obstarávateľ vyhlasuje v zmysle § 117 z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zákazku:„Zimná údržba komunikácii, chodníkov a verejných priestranstiev vo vlastníctve a v správe Mestskej časti Košice- Krásna 2017- 2018“ -výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 11.10.2017) Wed, 11 Oct 2017 08:35:23 GMT Upozornenie na dočasnú zmenu organizácie dopravy - ul Smutná http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-na-docasnu-zmenu-organizacie-dopravy---ul-smutna http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-na-docasnu-zmenu-organizacie-dopravy---ul-smutna Upozornenie na dočasnú zmenu organizácie dopravy - ul SmutnáMestská časť Košice- Krásna upozorňuje občanov, že v termíne od 30. októbra 2017 do 05. novembra 2017 bude z dôvodu zvýšeného počtu chodcov a tiež  premávky motorových vozidiel smerujúcich na miestny cintorín,  prejazd ulicou Smutnou možný iba v jednom smere v súlade s osadeným dočasným dopravným značením podľa projektu. Vyzývame Vás k rešpektovaniu osadeného dopravného značenia a  zvýšenej opatrnosti a ohľaduplnosti pri pohybe na tejto komunikácii.Ďakujeme. Mon, 09 Oct 2017 08:18:45 GMT Verejná vyhláška - Centrum komunitných sociálnych služieb http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/verejna-vyhlaska---centrum-komunitnych-socialnych-sluzieb http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/verejna-vyhlaska---centrum-komunitnych-socialnych-sluzieb Verejná vyhláška - Centrum komunitných sociálnych služiebStavebník: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00 691 135Stavba: SO 10 Spevnené plochy a komunikácieDotknuté pozemky: prec. reg. "C" č. 5303, 5304, 5305, 5306 a 8049, k. ú. KrásnaOznámenie o začatí stavebného konania a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Mon, 09 Oct 2017 08:04:37 GMT Šarkaniáda v Krásnej http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/sarkaniada-v-krasnej http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/sarkaniada-v-krasnej Šarkaniáda v KrásnejMestská časť Košice- Krásna a občianske združenie Gaštanové krídla pre deti pozývajú všetkých veľkých aj najmenších na šarkaniádu. Okrem súťaži o najkrajšieho a najvyššie vyleteného šarkana uvidíte aj ukážky leteckých modelov a ich leteckých schopností. Miesto: Detské ihrisko a lúka pri ihrisku v IBV Na hore. Tešíme sa na vás. Kedy: v sobotu 21. októbra 2017. Tešíme sa na Vás Mon, 09 Oct 2017 05:05:36 GMT Quo vadis Krásna? http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/quo-vadis-krasna? http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/quo-vadis-krasna? Quo vadis Krásna?Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna intenzívne pracuje na návrhu programového rozpočtu mestskej časti na rok 2018, s výhľadom na roky 2019-2020. Programový rozpočet je dokument určujúci smerovanie obce. Preto si dovoľujeme osloviť obyvateľov Krásnej s prosbou o pomoc pri jeho tvorbe. Svoje návrhy a pripomienky, na ktoré oblasti života obce je potrebné myslieť, resp. ich neopomenúť, môžete zasielať na e- mailovú adresu takacova@kosicekrasna.sk najneskôr do 31.10.2017. Všetky návrhy budú prednesené na finančnej komisii a následne zapracované do návrhu rozpočtu, ktorý bude predložený miestnemu zastupiteľstvu na schválenie.Ďakujeme.  Mon, 09 Oct 2017 04:49:45 GMT Vy rozhodujete, my pomáhame - HLASUJME ZA KRÁSNU!!! http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/vy-rozhodujete--my-pomahame---hlasujme-za-krasnu!!! http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/vy-rozhodujete--my-pomahame---hlasujme-za-krasnu!!! Vy rozhodujete, my pomáhame - HLASUJME ZA KRÁSNU!!!Prostredníctvom nadácie spoločnosti TESCO sa Mestská časť Košice- Krásna uchádza o podporu svojho projektu FITZÓNY. Hlasovať môžete v supermarkete TESCO- Nad Jazerom. Viac informácii získate po kliknutí na priložený odkaz: https://pomahame.tesco.sk/project/279Za každý váš hlas a vhodený žetón ďakujeme. Wed, 04 Oct 2017 12:21:52 GMT Odkaz pre ďalšie generácie http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/odkaz-pre-dalsie-generacie http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/odkaz-pre-dalsie-generacie Odkaz pre ďalšie generácieMiestny úrad mestskej časti Košice - Krásna v súvislosti s rekonštrukciou a reštaurovaním ​Kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, (číslo podľa ÚZPF 11290/1) ponúka občanom možnosť uložiť do časovej kapsuly (schránky) písomný odkaz pre našich potomkov a ďalšie generácie Krásňanov.​ Časová kapsula bude umiestnená v tesnej blízkosti kamenného náhrobníka a bude zhotovená zo žuly. Podmienkou umiestnenia odkazu je darovanie finančného daru  v minimálnej  výške  10,- EUR. Finančné dary budú použité výlučne iba na reštaurovanie kamenného náhrobníka. Vzor zmluvy o poskytnutí finančného daru si môžete stiahnuť TU.Za pomoc a podporu ďakujeme. Wed, 04 Oct 2017 11:45:58 GMT Deratizácia v mestskej časti Košice- Krásna http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/deratizacia-v-mestskej-casti-kosice--krasna http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/deratizacia-v-mestskej-casti-kosice--krasna Deratizácia v mestskej časti Košice- KrásnaRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach nariadil mestským častiam mesta Košice, právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom, ako aj obyvateľom mesta Košice zabezpečiť vykonanie celoplošnej deratizácie v objektoch v ich, vlastníctve, správe alebo užívaní v termíne od 09.10.2017 do 30.11.2017 nasledovným spôsobom. Wed, 04 Oct 2017 08:17:59 GMT Linka 28- zmena trasy http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/linka-28--zmena-trasy http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/linka-28--zmena-trasy Linka 28- zmena trasyDopravný podnik mesta Košice, a. s. oznamuje občanom, že od nedele 1. októbra 2017 dochádza k zmene trasy autobusovej linky č. 28. Vybrané spoje linky č. 28 budú v dopoludňajších a popoludňajších hodinách predĺžené o úsek Važecká – Rovníková – Ladožská - Napájadlá, a teda budú zachádzať k Nákupnej galérii Naša a k obchodnému centru Kaufland. Fri, 29 Sep 2017 06:09:06 GMT Oznam o dopravných obmedzeniach - ul. Minská, K majeru http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznam-o-dopravnych-obmedzeniach---ul---minska--k-majeru http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznam-o-dopravnych-obmedzeniach---ul---minska--k-majeru Oznam o dopravných obmedzeniach- ul. Minská, K majeruSpoločnosť SPP, a. s. oznamuje, že od stredy  27. septembra 2017 začína s frezovaním starých asfaltových povrchov na Minskej ulici a ulici K majeru. Z tohto dôvodu prosíme vodičov a chodcov o trpezlivosť a používanie náhradnej trasy po Lackovej ulici. Ďakujeme za pochopenie. Tue, 19 Sep 2017 12:37:39 GMT Upozornenie na zmenu dopravného značenia - ul. Prašná http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-na-zmenu-dopravneho-znacenia---ul--prasna http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-na-zmenu-dopravneho-znacenia---ul--prasna Upozornenie na zmenu dopravného značenia - ul. PrašnáMiestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna upozorňuje obyvateľov na zmenu dopravného značenia pri vjazde na ul. Prašnú. Od 18.09.2017 platí zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel do uvedenej lokality, okrem výnimiek povolených miestnym úradom v Krásnej. Vzor žiadosti o povolenie si môžete stiahnuť TU, alebo  v sekcii "Tlačivá na stiahnutie".Za pochopenie a rešpektovanie dopravného značenia ďakujeme. Mon, 18 Sep 2017 12:06:05 GMT 875. výročie prvej písomnej zmienky o Krásnej - vedomostná súťaž http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/875--vyrocie-prvej-pisomnej-zmienky-o-krasnej---vedomostna-sutaz- http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/875--vyrocie-prvej-pisomnej-zmienky-o-krasnej---vedomostna-sutaz- 875. výročie prvej písomnej zmienky o Krásnej - vedomostná súťažMestská časť Košice – Krásna pri príležitosti nadchádzajúceho 875. výročia prvej písomnej zmienky vyhlasuje vedomostnú súťaž. Do súťaže sa môžu zapojiť obyvatelia Mestskej časti Košice – Krásna s trvalým pobytom, ktorí majú viac ako 18 rokov. Každý mesiac od septembra 2017 do marca 2018 bude prostredníctvom facebookového profilu zverejnená jedna súťažná otázka. Správne odpovede je potrebné zaslať formou správy cez facebook - profil mestskej časti.Správne odpovede budú zaradené do mesačného zlosovania o dve vstupenky na ľadový hokej HC Košice.Zároveň všetky správne odpovede budú zaradené do záverečného žrebovania o víkendový pobyt pre dve osoby vo Vysokých Tatrách, penzión AJA – Ždiar (http://www.penzionytatry.sk/penzion-aja).Ukážte, ako poznáte svoj domov! Mon, 18 Sep 2017 06:29:21 GMT Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška – projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/obnova-kamenneho-nahrobniku-barona-jozefa-i--meska-–-projekt-realizovany-s-financnou-podporou-ministerstva-kultury-slovenskej-republiky http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/obnova-kamenneho-nahrobniku-barona-jozefa-i--meska-–-projekt-realizovany-s-financnou-podporou-ministerstva-kultury-slovenskej-republiky „Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“ – projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republikyMestská časť Košice- Krásna je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky pod číslom ÚZPF 11290/1. Náhrobník baróna Jozefa I. Meška z roku 1780 je jediným známym miestom odpočinku členov šľachtického rodu Meško, ktorý spravoval územie Krásnej po mnoho storočí.  Klasicistický sarkofág je zložený z kamenných kvádrov, v prednej časti náhrobku sú viditeľné zvyšky nápisu: „ILMUS DNUS JOSEPHUS LIBERIS BARONIBUS MESKO DE SZÉPLAK ET ENYICKE OBIIT IN POONE SZÉPLAK ANNO AETATIS 47 DIE 26A MAJI 1789". Nápis, rovnako ako celý náhrobok, je však v dezolátnom stave. Mestská časť sa opakovane niekoľko rokov pokúšala získať finančné prostriedky na opravu tohto nádherného kusu jedinečnej histórie na území Krásnej. Po dlhoročnom snažení Mestská časť Košice- Krásna na základe poskytnutej dotácie vo výške 20 tisíc EUR začína realizovať tento projekt s názvom „Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“, ktorého predmetom je obnova a rekonštrukcia kamenného náhrobku. Celkové náklady rekonštrukcie sú vo výške  45.286,- EUR. Tento projekt je realizovaný  s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Thu, 14 Sep 2017 12:20:04 GMT Zámer- prenájom majetku z dôvodu osobitného zreteľa - parc. 6883 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zamer--prenajom-majetku-z-dovodu-osobitneho-zretela---parc--6883 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zamer--prenajom-majetku-z-dovodu-osobitneho-zretela---parc--6883 Zámer- prenájom majetku z dôvodu osobitného zreteľaMestská časť Košice- Krásna navrhuje v súlade s čl. 6 ods. zmluvy č. 2016001687 o zverení majetku mesta do správy, v súlade s § 84 písm. c)  Štatútu mesta Košice a v súlade so znením§ 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať  majetok vo vlastníctve mesta Košice, zverený zmluvou do správy Mestskej časti Košice- Krásna:viac TU Wed, 13 Sep 2017 09:46:31 GMT Zverejnenie poslaneckého návrhu na prijatie všeobecne záväzného nariadenia http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zverejnenie-poslaneckeho-navrhu-na-prijatie--vseobecne-zavazneho-nariadenia http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/zverejnenie-poslaneckeho-navrhu-na-prijatie--vseobecne-zavazneho-nariadenia Zverejnenie poslaneckého návrhu na prijatie  všeobecne záväzného nariadeniaV súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestská časť Košice- Krásna zverejňuje poslanecký návrh poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, Ing. Františka Klika  a Ing. Petra Tomka na prijatie všeobecne záväzného nariadenia č.../2017, ktorým sa určujú podmienky a poplatky  za využívanie detských ihrísk, multifunkčných ihrísk a školského ihriska, ktoré sú vo vlastníctve, nájme a prenájme MČ Košice- Krásna .  V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia zároveň začína plynúť minimálne desaťdňová lehota, najneskôr však do 22.09.2017, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. V Košiciach- Krásnej, dňa 07.09.2017 Thu, 07 Sep 2017 13:24:36 GMT Nariadenie veterinárneho opatrenia - informácia pre občanov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/nariadenie-veterinarneho-opatrenia---informacia-pre-obcanov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/nariadenie-veterinarneho-opatrenia---informacia-pre-obcanov Nariadenie veterinárneho opatrenia - informácia pre občanovRegionálna veterinárna a potravinová správa Košice- mesto z dôvodu zníženia rizika šírenia choroby - mor včelieho plodu v súlade s § 4 ods. 1 písm. c) a § 8 ods. 3 písm. e)  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariadil toto veterinárne opatrenie. Thu, 07 Sep 2017 11:29:29 GMT 12. ročník turnaj o pohár starostu Krásnej a memoriál Františka Klika 2017 - poďakovanie sponzorom http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/12--rocnik-turnaj-o-pohar-starostu--krasnej-a-memorial-frantiska-klika-2017---podakovanie-sponzorom http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/12--rocnik-turnaj-o-pohar-starostu--krasnej-a-memorial-frantiska-klika-2017---podakovanie-sponzorom 12. ročník turnaj o pohár starostu  Krásnej a memoriál Františka Klika 2017- poďakovanie sponzoromOrganizátori 12. ročníka turnaja o pohár starostu  Krásnej a memoriálu Františka Klika 2017 - starosta Mestskej časti Košice- Krásna a športová a kultúrna komisia- týmto ďakujú všetkým sponzorom za pomoc a podporu pri zabezpečení futbalového turnaja, ktorý sa uskutočnil 1. septembra 2017 na miestnom futbalovom štadióne. Poďakovanie patrí generálnym sponzorom : Mestská časť Košice- Krásna, Gloria Palac, EXIsport, Pepsi a sponzorom so sídlom v mestskej časti: Reštaurácia Camellia, Čerpacia stanica u Jurča, Potraviny Rjabinčák, Potraviny Barnová, Potraviny Hanko, Espresso-lahôdky Krásna, Bistro Včielka, krčma Pod Orechom, krčma U Borky- František Puzder,krčma U Ferča a kaviareň Bazalka. Wed, 06 Sep 2017 06:25:42 GMT Prevzatie ihriska v lokalite IBV Na hore http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/prevzatie-ihriska-v-lokalite-ibv-na-hore http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/prevzatie-ihriska-v-lokalite-ibv-na-hore Oznam o prevzatí správcovstva viacúčelového ihriska a detského ihriska v IBV Na hore, Košice – KrásnaMiestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna preberá od 1. septembra 2017 správcovstvo viacúčelového ihriska a detského ihriska v lokalite IBV Na hore, Košice – Krásna ( ďalej len ako „ihrisko“). Ihrisko bude na základe zverejnených pravidiel prístupné pre všetkých občanov s trvalým pobytom a vlastníkov rodinných domov v Krásnej.​Rušíme všetky každoročné poplatky za používanie ihriska.Vstup na ihrisko bude umožnený prostredníctvom čipových hodiniek, ktoré si bude možné objednať a zakúpiť od 5. septembra 2017 na miestnom úrade, v kancelárii prvého kontaktu.Jednorázový poplatok za výrobu čipových hodín je pre:- obyvateľa s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Krásna: 5,- EUR, - pre vlastníka rodinného domu bez trvalého pobytu v mestskej časti Košice – Krásna: 10,- EUR.Prevádzkové podmienky, systém rezervácie bude zverejnený dňa 5.9.2017 v prevádzkovom poriadku ihriska na webstránke www.kosicekrasna.sk Thu, 31 Aug 2017 09:55:21 GMT Obytný súbor Golian http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/obytny-subor-golian http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/obytny-subor-golian Obytný súbor GolianDňa 10.08.2017 predložil navrhovateľ GOKE, s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava Okresnému úradu Košice, odboru startostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer "Obytný súbor Golian". Zámer je vypracovaný v jedno variantnom riešení a v tzv. nulovom variante, t.j. variante stavu, ktorý by nastal, ak by sa daná činnosť nerealizovala. Verejnosti bude umožnené do zámeru nahliadnuť na sekretariáte Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Krásna počas úradných hodín, v termíne od 31.8.2017 do 20.9.2017. Wed, 30 Aug 2017 14:26:08 GMT Upozornenie na zmenu dopravného značenia http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-na-zmenu-dopravneho-znacenia- http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-na-zmenu-dopravneho-znacenia- Upozornenie na zmenu dopravného značeniaMiestny úrad Mestskej časti Košice – krásna upozorňuje obyvateľov na zmenu dopravného značenia v lokalite IBV Pri mlyne.  Z dôvodu zamedzenia nekontrolovaného zakladania nelegálnych skládok odpadu a rovnomerného zaťaženia jednotlivých ulíc Pollova, Urbárska a ulice Na močidlách je od 29.7.2017 zakázaný vjazd nákladných motorových vozidiel do uvedenej lokality okrem výnimiek povolených miestnym úradom v Krásnej. Vzor žiadosti o povolenie si môžete stiahnuť TU, alebo  v sekcii "Tlačivá na stiahnutie" .Za pochopenie a rešpektovanie dopravného značenia ďakujeme. Mon, 31 Jul 2017 10:02:33 GMT Výzva na kosenie súkromných pozemkov pre vlastníkov pozemkov v lokalite IBV Na Hore http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/vyzva-na-kosenie-sukromnych-pozemkov-pre-vlastnikov-pozemkov-v-lokalite-ibv-na-hore http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/vyzva-na-kosenie-sukromnych-pozemkov-pre-vlastnikov-pozemkov-v-lokalite-ibv-na-hore Výzva na kosenie súkromných pozemkov pre vlastníkov pozemkov v lokalite IBV Na HoreMiestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna na základe sťažnosti obyvateľov lokality IBV Na hore, vykonal v mesiaci júl 2017 kontrolu dodržiavania zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Miestnou obhliadkou bolo zistené, že na viacerých nehnuteľnostiach v lokalite IBV Na hore, najmä na ulici Tokajská, nie je zabezpečená pravidelná a adekvátna starostlivosť, čím dochádza k vysemeňovaniu burín na susedné pozemky. Na základe kontrolných zistení si preto Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna dovoľuje upozorniť a vyzvať vlastníkov, nájomcov a správcov týchto pozemkov na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie. Zároveň vlastníkom/ nájomcom a správcom pripomína, že obvodný pozemkový úrad pri zistení a prerokovaní priestupku im môže, za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok, uložiť pokutu  v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330 €. Fri, 28 Jul 2017 07:17:46 GMT Audiozáznam rokovania z XV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Krásna zo dňa 28.6.2017 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/audiozaznam-rokovania--z-xv--zasadnutia-miestneho-zastupitelstva-mc-kosice--krasna-zo-dna-28-6-2017 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/audiozaznam-rokovania--z-xv--zasadnutia-miestneho-zastupitelstva-mc-kosice--krasna-zo-dna-28-6-2017 Kompletný audiozáznam rokovania  z XV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Krásna zo dňa 28.6.2017 Mon, 10 Jul 2017 14:08:30 GMT Výzva na kosenie súkromných pozemkov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/vyzva-na-kosenie-sukromnych-pozemkov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/vyzva-na-kosenie-sukromnych-pozemkov Výzva na kosenie súkromných pozemkovMiestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna na základe sťažnosti obyvateľov, vykonal v mesiaci jú 2017 kontrolu dodržiavania zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Miestnou obhliadkou bolo zistené, že na viacerých nehnuteľnostiach v katastrálnom území Krásna nie je zabezpečená pravidelná a adekvátna starostlivosť, čím dochádza k vysemeňovaniu burín na susedné pozemky. Na základe kontrolných zistení si preto Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna dovoľuje upozorniť a vyzvať vlastníkov, nájomcov a správcov týchto pozemkov na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie. Zároveň vlastníkom/ nájomcom a správcom pripomína, že obvodný pozemkový úrad pri zistení a prerokovaní priestupku im môže, za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok uložiť pokutu  v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330 €. Thu, 29 Jun 2017 14:51:54 GMT Centrum komunitných sociálnych služieb Krásna- oznámenie o začatí územného konania http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/centrum-komunitnych-socialnych-sluzieb-krasna--oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/centrum-komunitnych-socialnych-sluzieb-krasna--oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania Centrum komunitných sociálnych služieb Krásna- oznámenie o začatí územného konaniaObec Čaňa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad v I. stupni oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania začatie územného konania vo veci umiestnenia stavby "Centrum komunitných a sociálnych služieb v Mestskej časti Košice- Krásna". Stavba bude pozostávať z objektov uvedených vo verejnej vyhláške, resp. zobrazené v priloženom nákrese situácie. Vyvesené dňa: 27.06.2017Zverejnené dňa: 27.06.2017 Tue, 27 Jun 2017 11:22:33 GMT Oznam- ukončenie rekonštrukcie plynovodu- Adamova, Smutná, K majeru http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznam--ukoncenie-rekonstrukcie-plynovodu--adamova--smutna--k-majeru http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznam--ukoncenie-rekonstrukcie-plynovodu--adamova--smutna--k-majeru Oznam- ukončenie rekonštrukcie časti plynovodu- Adamova, Smutná, K majeruSpoločnosť SPP, a. s. oznamuje občanom, že ukončila rekonštrukciu časti plynovodu na uliciach Adamova, Smutná, K majeru. Od 26. júna 2017 budú na potrubí vykonané štátne tlakové skúšky. Následne začne SPP a.s. s opravou rozkopaných komunikácii. Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť. Mon, 19 Jun 2017 17:32:27 GMT Hľadáme odborníkov a špecialistov z Krásnej http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/hladame-odbornikov-a-specialistov-z-krasnej http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/hladame-odbornikov-a-specialistov-z-krasnej Hľadáme odborníkov a špecialistov z KrásnejMiestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna hľadá odborníkov do komisií pre verejné obstarávanie z oblastí stavebníctva, dopravy, kultúry – športu, životného prostredia ( verejná zeleň), informačných technológií a verejného osvetlenia. Podmienkou je trvalý pobyt v Krásnej a odborná prax v niektorých z uvedených oblastí. Našim spoločným zámerom je zabezpečiť priamu kontrolu a účasť občanov na príprave podkladov a na vyhodnotení verejných obstarávaní tovarov , prác a služieb.Hlavným cieľom je dosiahnutie maximálnej efektívnosti a transparentnosti všetkých procesov verejného obstarávania prostredníctvom nezávislých odborníkov – občanov Krásnej.Kontakt: Mgr. Poláková, referát verejného obstarávania a projektov, e-mail: polakova@kosicekrasna.sk"Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem." J.F. Kennedy   Fri, 12 May 2017 06:49:58 GMT Upozornenie na porušovanie ustanovení VZN č. 2/2012 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-na-porusovanie-ustanoveni-vzn-c--2/2012 http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-na-porusovanie-ustanoveni-vzn-c--2/2012 UPOZORNENIE NA PORUŠOVANIE USTANOVENÍ VZN č. 2/2012Na základe opakujúcich sa sťažností obyvateľov Krásnej, najmä z lokality Na hore, vyzývame majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 2/2012 o podmienkach držania psov na území mestskej časti, najmä s dôrazom na práva a povinnosti majiteľov psov pri podmienkach chovu psa  (§ 3) a vodenia psa mimo chovného priestoru (§ 5).Ďakujeme za pochopenie. Tue, 21 Mar 2017 12:50:23 GMT Upozornenie na zákaz vypúšťania dažďovej vody http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-na-zakaz-vypustania-dazdovej-vody http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/upozornenie-na-zakaz-vypustania-dazdovej-vody UPOZORNENIE NA VYPÚŠŤANIE DAŽĎOVEJ VODYV súvislosti s topením snehu zo striech rodinných domov vás upozorňujeme na zistené porušovania ustanovení § 4 bod 1 písm. n) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území Mestskej časti Košice- Krásna. Na základe podnetov obyvateľov zamestnanci  miestneho úradu  vykonali od začiatku roka kontroly dodržiavania predmetného VZN a zistili porušovanie zákazu vypúšťania dažďovej vody zo striech domov na chodníky a komunikácie. Takéto konanie znamená veľké ohrozenie chodcov i motorovej dopravy, nakoľko zvyšuje riziko úrazu alebo dopravnej nehody. Zodpovednosť za prípadne škody na majetku a na zdraví chodcov nesie vlastník nehnuteľnosti, ktorý vypúšťa dažďovú vodu v rozpore s príslušným VZN. Mon, 13 Feb 2017 11:52:47 GMT Online tlmočník pre nepočujúcich http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/online-tlmocnik-pre-nepocujucich http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/online-tlmocnik-pre-nepocujucich ONLINE TLMOČNÍK PRE NEPOČUJÚCICHVážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod. Bližšie informácie o tom, ako používať službu Online tlmočník nájdete tu:http://www.onlinetlmocnik.sk/content/ako-pou%C5%BE%C3%ADva%C5%A5-online-tlmo%C4%8Dn%C3%ADka Thu, 02 Feb 2017 09:10:19 GMT Oznam-administratívny deň http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznam-administrativny-den http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/oznam-administrativny-den Vážení občania, dovoľujeme si  pripomenúť Vám, že každý štvrtok majú referáty nášho miestneho úradu „administratívny deň“, čo znamená, že počas neho nebudú vybavovať stránky. Vaše podania i ostatnú korešpondenciu, adresovanú miestnemu úradu, vo štvrtok  prevezme kancelária prvého kontaktu.  Oslovujeme vás s prosbou, aby ste túto skutočnosť akceptovali a na uvedený deň v týždni si väčšie „vybavovačky“ na úrade  neplánovali.  Zamestnanci, ktorí  sú Vám denne k dispozícii, potrebujú časový priestor aj na to, aby sa mohli nerušene venovať spracovaniu vašich podaní, žiadostí, potvrdení, stanovísk, rozhodnutí, požiadaviek miestnych podnikateľských subjektov, ako aj  vyšších samosprávnych i štátnych orgánov. Za rešpektovanie nášho oznámenia ďakujeme. JUDr. Marek Kažimír, starosta Wed, 25 Jan 2017 08:29:11 GMT Rekonštrukcia plynovodov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/rekonstrukcia-plynovodov http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/rekonstrukcia-plynovodov REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOVStavebník SPP distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava oznamuje svoj zámer "Rekonštrukcia plynovodov UO10584 Košice - Šebastovce - Krásna". V MČ Košice- Krásna sa budú rekonštruovať plynovody na uliciach: ADAMOVA, VYŠNÝ DVOR, SMUTNÁ, K MAJERU, FEKETEOVA PAŽIŤ, MINSKÁ, UKRAJINSKÁ, PRAŠNÁ, ZELENÁ a EDISONOVA. Začiatok rekonštrukcie - marec 2017, ukončenie rekonštrukcie - október 2017. Práce by mali prebiehať v 3 etapách: 1. etapa, 2. etapa a 3. etapa. Wed, 13 Jul 2016 07:16:45 GMT Mobilná aplikácia http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/mobilna-aplikacia- http://www.kosicekrasna.sk/uradna-tabula/mobilna-aplikacia- Chcete vedieť, čo sa deje vo Vašej Krásnej? Nestíhate sledovať webstránku Mestskej časti, alebo ste nezachytili správy z miestneho rozhlasu? Bezplatná mobilná aplikácia " Košice Krásna" je tu pre Vás Ak máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom Apple alebo Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z App Store, alebo Google Play bezplatnú aplikáciu " Košice- Krásna". Formou bleskových správ budete notifikáciami informovaní o prerušení dodávky el. prúdu, vody, o pripravovaných športových akciách, či kultúrnych podujatiach. Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (3MB), nevyžaduje prihlasovanie ani registráciu. Stačí iba zadať kľúčové slová "kosice krasna".Hlavné funkcie aplikácie:- automatické upozornenie na novú správu formou vlastnej ikony,správy a notifikácie majú malú veľkosť - kontakty na samosprávu a iné subjekty- odpočet dní do predmetného dňa- identifikácia neprečítaných správ- pokiaľ nie ste online, notifikácie o nových správach budú doručené ihneď po tom, ako sa telefón pripojí na Wifi, alebo mobilné dáta. Mon, 16 May 2016 16:31:09 GMT