Mestská časť Košice Krásna - Úradná tabuľa Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 26.9.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zasadnutie-miestneho-zastupitelstva-26-9-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazasadnutie-miestneho-zastupitelstva-26-9-2018 Pozývame Vás na XXXIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v stredu 26.septembra  2018 o 16.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Krásna, Opátska 18. Program zasadnutia si môžete pozrieť  TU. Thu, 20 Sep 2018 06:14:51 GMT Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky- 19.09.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/verejne-obstaravanie--vyhlasenie-zakazky--19-09-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaverejne-obstaravanie--vyhlasenie-zakazky--19-09-2018 Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky- 19.09.2018 Wed, 19 Sep 2018 14:44:09 GMT Verejná vyhláška - EUROVELO 11, časť B. 2 - predĺženie termínu výstavby http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/verejna-vyhlaska----eurovelo-11--cast-b--2---predlzenie-terminu-vystavby http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaverejna-vyhlaska----eurovelo-11--cast-b--2---predlzenie-terminu-vystavby Mon, 20 Aug 2018 06:04:03 GMT Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku v správe Mestskej časti Košice- Krásna http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku-v-sprave-mestskej-casti-kosice--krasna http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku-v-sprave-mestskej-casti-kosice--krasna Thu, 16 Aug 2018 10:47:36 GMT Zámer predaja nehnuteľnosti - 22.05.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 Wed, 15 Aug 2018 12:03:31 GMT Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku - Kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice Wed, 15 Aug 2018 12:02:14 GMT Zámer- prenájom nehnuteľného majetku - Opátska 13 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zamer--prenajom-nehnutelneho-majetku---opatska-13 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazamer--prenajom-nehnutelneho-majetku---opatska-13 Wed, 15 Aug 2018 12:00:57 GMT Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva v záhradkárskej osade Bogoľ v k.ú. Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-vyporiadania-vlastnictva-v-zahradkarskej-osade-bogol-v-k-u--krasna--kosicka-nova-ves-a-zdoba http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaoznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-vyporiadania-vlastnictva-v-zahradkarskej-osade-bogol-v-k-u--krasna--kosicka-nova-ves-a-zdoba Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa §3 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z.o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán podľa § 18 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov na základe návrhu užívateľov pozemkov- členov základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov na začatie konania podľa § 7 ods. 1 zákona na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade ZO SZZ 33-82 Bogoľ v kat. územiach Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba podľa § 7 ods. 4 zákona oznamuje  začatie konania. Oznámenie si môžete pozrieť TU. Thu, 09 Aug 2018 07:02:52 GMT Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice II - uzn. MZ č. 411.2018 a č. 422.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/stanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulastanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice k nezákonnému postupu poslancov miestneho zastupiteľstva Ing. Petra Tomka a Františka Klika pri schvaľovaní Programového rozpočtu na roky 2018 – 2020, uznesenia 411 a 422. Wed, 18 Jul 2018 07:25:49 GMT Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - 31.05.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/informacia-o-zacati-vyvlastnovacieho-konania---31-05-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulainformacia-o-zacati-vyvlastnovacieho-konania---31-05-2018 Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - 31.05.2018Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "R2 Šaca- Košické Olšany". Viac informácii o účele vyvlastnenia, vyvlastňovateľovi a predmete vyvlastnenia získatu TU. Thu, 31 May 2018 12:42:49 GMT Územný plán mesta Košice- správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/uzemny-plan-mesta-kosice--sprava-o-hodnoteni-uzemnoplanovacej-dokumentacie http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulauzemny-plan-mesta-kosice--sprava-o-hodnoteni-uzemnoplanovacej-dokumentacie Územný plán mesta Košice- správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácieObstarávateľ- mesto Košice, doručilo Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP,  správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Košice" spolu s návrhom strategického dokumentu "Územný plán mesta Košice- koncept riešenia". Predmetný dokument je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR spolu so správou http://www.envirotportal.sk. Verejnosť môže do daného dokumentu nahliadnuť, robiť si výpisy a odpisy, ako aj doručiť svoje námietky do 21. dní od zverejnenia informácie o správe. Tue, 29 May 2018 07:25:21 GMT Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/zaverecne-stanovisko-k-strategickemu-dokumentu http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulazaverecne-stanovisko-k-strategickemu-dokumentu Záverečné stanovisko k strategickému dokumentuOkresný úrad v Košiciach, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia  ako obstarávateľ strategického dokumentu  „Program odpadového hospodárstva Košického  samosprávneho kraja na roky 2016-2020“ oznamuje, že do záverečného stanoviska z posúdenia tohto dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Záverečné stanovisko  je občanom k dispozícii na miestnom úrade, v kancelárii referátu výstavby a CO  počas úradných hodín v termíne od 21.05.2018 od 31.05.2018. Mon, 21 May 2018 08:42:40 GMT Výberové konanie - referent výstavby a civilnej ochrany http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/vyberove-konanie---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany- http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulavyberove-konanie---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany- Výberové konanie - referent výstavby a civilnej ochranyMiestny úrad Mestskej časti Košice-  Krásna vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca referátu výstavby a civilnej ochrany. Spôsob výberu uchádzača: Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pozíciu : Referent výstavby a civilnej ochrany, NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr do 30. júna 2018 na adresu: Miestny  úrad Mestskej časti Košice - Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18 Košice - Krásna. Platové podmienky: v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov. Viac informácii získate TU. Tue, 15 May 2018 06:05:44 GMT Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na 1. polrok 2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-mestskej-casti-kosice--krasna-na-1--polrok-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulanavrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-mestskej-casti-kosice--krasna-na-1--polrok-2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na 1. polrok 2018Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na 1. polrok 2018, zverejnený v súlade so znením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, si môžete pozrieť TU. Tue, 06 Feb 2018 14:01:07 GMT Odkaz pre starostu http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabula/odkaz-pre-starostu http://kosicekrasna.sk/sk/transparentna-krasna/uradna-tabulaodkaz-pre-starostu Odkaz pre starostuPo úvodnom testovaní spúšťame novú službu občanom. Služba Odkazprestarostu.sk Vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú zasielané na e-mail starostu Krásnej a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Mestská časť Košice – Krásna v záujme operatívneho zisťovania a riešenia problémov umiestnila na svojej web stránke www.kosicekrasna.sk v spolupráci s neziskovou mimovládnou organizáciou Inštitút  pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI obrazový odklik na portál www.odkazprestarostu. Čo je to Odkazprestarostu.sk? Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI. Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán. Viac info o projekte na: https://www.odkazprestarostu.sk/pomocĎakujeme za pomoc. „Vy upozorňujete, my riešime problémy.“ Wed, 08 Nov 2017 08:01:12 GMT