Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Sadzobník poplatkov a náhrad nákladov - Mestská časť Košice- Krásna

admin,
1-0 z 0
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - povinne zverejňované informácie a dokumenty

Oznámenie o počte poslancov a volebných obvodoch v Mestskej časti Košice- Krásna

 

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí - 2018
V zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Mestská časť Košice - Krásna oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. k 27. júlu 2018 má 5 452 obyvateľov.

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

 

Informácia pre voliča

Mgr. Magdaléna Poláková, 16.08.2018 12:47
Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku - Kuzmice
Mgr. Magdaléna Poláková, 15.08.2018 14:02
Zámer- prenájom nehnuteľného majetku - Opátska 13
Mgr. Magdaléna Poláková, 15.08.2018 14:00
Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva v záhradkárskej osade Bogoľ v k.ú. Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba


Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa §3 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z.o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán podľa § 18 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov na základe návrhu užívateľov pozemkov- členov základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov na začatie konania podľa § 7 ods. 1 zákona na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade ZO SZZ 33-82 Bogoľ v kat. územiach Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba podľa § 7 ods. 4 zákona oznamuje  začatie konania. Oznámenie si môžete pozrieť TU.

Marta Petrušová, 09.08.2018 09:02
Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice II - uzn. MZ č. 411.2018 a č. 422.2018
Mgr. Magdaléna Poláková, 18.07.2018 09:25

Partneri
MČ Košice - Krásna

Fiamo

Peva

Barp

Drevovýroba Kočis

Marta Petrušová, 09.07.2018 11:31
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS