Partneri
MČ Košice - Krásna
Fiamo Peva
AKTUALITY
Výberové konanie- referát výstavby a civilnej ochrany

Miestny úrad Mestskej časti Košice-  Krásna vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca referátu výstavby a civilnej ochrany. Spôsob výberu uchádzača: Uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na pozíciu : Referent výstavby a civilnej ochrany, NEOTVÁRAŤ“ v termíne najneskôr do 30. júna 2018 na adresu: Miestny  úrad Mestskej časti Košice - Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18 Košice - Krásna. Platové podmienky: v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov. Viac informácii získate TU.

19.06.2018 10:06
Zbierka školských potrieb

Arcidiecézna charita Košice sa aj v tomto roku zapojila do celoslovenskej zbierky školských potrieb. Darovaním rôznych pomôcok pre školákov, môžu aj obyvatelia MČ Košice Krásna pomôcť dobre naštartovať nový školský rok tým najchudobnejším. ​Vítané sú školské pomôcky a potreby, napríklad peračníky, farbičky, fixky, pravítka, perá, zošity, školské tašky, vodové či temperové farby alebo iné užitočné veci do školy. Jedinou podmienkou je, aby darované školské potreby boli funkčné a nie pokazené.Zbierka bude prebiehať v termíne 1.6.- 31.8.2018 na Južnej triede 2 a v Krízovom centre na Poľnej 1 v Košiciach.
V prípade potreby si môžu aj deti z MČ Košice Krásna zo sociálne slabších pomerov prísť vybrať to, čo potrebujú.

18.06.2018 12:25
Kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice- Krásna -ZMENA

Mestská časť Košice- Krásna oznamuje obyvateľom zmenu v kalendári kultúrno- spoločenských podujatí v jubilejnom roku 2018. Z organizačných dôvodov sa mení termín podujatia "Jánske ohne" z 24.júna 2018 na 29.augusta 2018.

Ďakujeme zapochopenie.

18.06.2018 12:07
Územný plán mesta Košice-koncept riešenia-zmena termínu na pripomienkovanie

Územnoplánovacia dokumentácia "Územný plán mesta Košice-koncept riešenia" vrátane Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán mesta Košice- koncept riešenia" je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice v priestoroch referátu Útvaru hlavného architekta, v priestoroch vestibulu Magistrátu mesta Košice v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod. a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk. Všetky pripomienky je potrebné doručiť písomne na Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice v novej lehote do 30.septembra 2018

Starosta Mestskej časti Košice- Krásna v súlade s § 11b Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva verejné zhromaždenie občanov za účelom verejného prerokovania návrhu územného plánu zóny, ktoré sa uskutoční dňa 5. septembra 2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Krásnej za účasti spracovateľov a zástupcov Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

13.06.2018 13:50
Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - 19.06.2018

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - 19.06.2018
Pozývame Vás na XXII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v utorok 19. júna 2018 o 16.00 hod. v reštaurácii Rubín, Opátska 18 s navrhovaným programom  viď k bodu 1. - 9. a k bodu 10. - 19.).

12.06.2018 13:11
Zámer predaja nehnuteľnosti -11.06.2018

Zámer predaja nehnuteľnosti -11.06.2018

Zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice, zvereného so správy Mestskej časti Košice- Krásna zmluvou č. 2016001687 o zverení majetku mesta do správy priamym predajom:

- pozemok pod stavbou,   rodinným domom so súpisným č. 39, stojacom na parcele reg. „C“ č. 6326, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  vo výmere 92 m², evidovanej na LV č. 1704, k. ú. Krásna   za cenu 4.168,52 € (slovom štyritisícjednostošesťdesiatosem eur a päťdesiatdva eurocentov) pre: Božena Petriková, Edisonova 20, 040 18 Košice- Krásna, nar. .....

11.06.2018 14:06
Oslavy Dňa Krásnej - hľadáme dobrovoľníkov

Oslavy Dňa Krásnej - hľadáme dobrovoľníkov
Mestská časť Košice- Krásna pri príležitosti 875. výročia 1. písomnej zmienky o Krásnej pripravuje bohatý kultúrny program osláv Dňa Krásnej. Z dôvodu zabezpečenia úspešnej realizácie plánovaných podujatí v dňoch 5. a 7. júla 2018 preto hľadáme dobrovoľníkov do organizačného tímu. Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť najneskôr do 29. júna 2018 na e- mailovej adrese lackova@kosicekrasna.sk.

05.06.2018 10:59
Výstava retro bábik - 02.06.- 07.07.2018

Výstava retro bábik
Mestská časť Košice- Krásna Vás pozýva na stretnutie krásy, spomienok a detských snov. Navštívte výstavu retro bábik, ktorá sa uskutoční v termíne od 2. júna 2018 do 7. júla 2018 v priestoroch kaštieľa Krásna. Otváracie hodiny výstavy: Po- St- Pi: 10.00 - 13.00 hod, Ut- Št: 14.00- 17.00 hod., So- Ne: 16.00- 18.00 hod. vstup je zdarma. Partnerom podujatia je Kaštieľ Krásna, n. o. Majiteľkou vystavenej zbierky bábik je p. Ingrid Antalová.

04.06.2018 08:07
Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2017- zverejnenie návrhu

Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2017- zverejnenie návrhu
Mestská časť Košice- Krásna v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnila na svojej úradnej tabuli návrh záverečného účtu za rok 2017, vrátane prílohy- hodnotiacej správy.

01.06.2018 12:05
Návrh VZN 3.2018- Trhový poriadok

Návrh VZN 3.2018- Trhový poriadok
Mestská časť Košice- Krásna v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnila na svojej úradnej tabuli návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice- Krásna - trhový poriadok (ďalej len „VZN č. 3/2018“ alebo „trhový poriadok“). Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota - najneskôr do 11.06.2018, ...viac TU.

01.06.2018 11:41
VYHĽADÁVANIE

Ďalšie aktuálne informácie sú zverejnené na úradnej tabuli.

Zasielanie informácií emailom

Súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyplnením a odoslaním elektronického registračného formuláru týmto ako dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 5 písm. n) zákona o ochrane osobných údajov dobrovoľne, vážne a slobodne udeľujete Mestskej časti Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 00691020 daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas na spracovanie osobných údajov vyplnených v elektronickom formulári v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e- mailová adresa, telefónne číslo a ich uchovanie za účelom zasielania infomácii z webstránky mestskej časti Košice- Krásna na dobu určitú, t. j. až do doručenia Vašej žiadosti o výmaz daných údajov a ukončenie zasielania informácii zo stránky.

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 202 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice- Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE
Deň matiek 2011

Deň matiek 2011
Powered by: Ultracode CMS