AKTUALITY
Kontajner na bioodpad- 30.09.2017

Kontajner na bioodpad- 30.09.2017
Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej pristavenie kontajnera na zber BIOODPADU! Kontajner bude umiestnený na stanovišti za budovou miestneho úradu v sobotu 30. septembra  2017 v čase od 08.30 do 16.30 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ:odpady s domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! Priestor, na ktorom bude pristavený kontajner, je monitorovaný kamerovým systémom.

Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad.

25.09.2017 14:40
Našla sa borderkólia - 25.09.2017

Našla sa border kólia - 25.09.2017
Dnes, t. j. v pondelok 25.09.2017 sa v lokalite Na hore našiel psík plemena borderska kólia. Majiteľ si ju môže vyzdvihnúť u p. Hvizdoša, telefón 0940 718 890.

25.09.2017 14:24
Oznam o dopravných obmedzeniach - ul. Minská, K majeru

Oznam o dopravných obmedzeniach- ul. Minská, K majeru
Spoločnosť SPP, a. s. oznamuje, že od stredy  27. septembra 2017 začína s frezovaním starých asfaltových povrchov na Minskej ulici a ulici K majeru. Z tohto dôvodu prosíme vodičov a chodcov o trpezlivosť a používanie náhradnej trasy po Lackovej ulici.
Ďakujeme za pochopenie.

19.09.2017 14:37
Upozornenie na zmenu dopravného značenia - ul. Prašná

Upozornenie na zmenu dopravného značenia - ul. Prašná
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna upozorňuje obyvateľov na zmenu dopravného značenia pri vjazde na ul. PrašnúOd 18.09.2017 platí zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel do uvedenej lokality, okrem výnimiek povolených miestnym úradom v Krásnej. Vzor žiadosti o povolenie si môžete stiahnuť TU, alebo  v sekcii "Tlačivá na stiahnutie".
Za pochopenie a rešpektovanie dopravného značenia ďakujeme.

18.09.2017 14:06
875. výročie prvej písomnej zmienky o Krásnej - vedomostná súťaž

875. výročie prvej písomnej zmienky o Krásnej - vedomostná súťaž
Mestská časť Košice – Krásna pri príležitosti nadchádzajúceho 875. výročia prvej písomnej zmienky vyhlasuje vedomostnú súťaž. Do súťaže sa môžu zapojiť obyvatelia Mestskej časti Košice – Krásna s trvalým pobytom, ktorí majú viac ako 18 rokov. Každý mesiac od septembra 2017 do marca 2018 bude prostredníctvom facebookového profilu zverejnená jedna súťažná otázka. Správne odpovede je potrebné zaslať formou správy cez facebook - profil mestskej časti.
Správne odpovede budú zaradené do mesačného zlosovania o dve vstupenky na ľadový hokej HC Košice.
Zároveň všetky správne odpovede budú zaradené do záverečného žrebovania o víkendový pobyt pre dve osoby vo Vysokých Tatrách, penzión AJA – Ždiar (http://www.penzionytatry.sk/penzion-aja).
Ukážte, ako poznáte svoj domov!

18.09.2017 08:29
Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška – projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

„Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“ projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Mestská časť Košice- Krásna je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky pod číslom ÚZPF 11290/1. Náhrobník baróna Jozefa I. Meška z roku 1780 je jediným známym miestom odpočinku členov šľachtického rodu Meško, ktorý spravoval územie Krásnej po mnoho storočí.  Klasicistický sarkofág je zložený z kamenných kvádrov, v prednej časti náhrobku sú viditeľné zvyšky nápisu: „ILMUS DNUS JOSEPHUS LIBERIS BARONIBUS MESKO DE SZÉPLAK ET ENYICKE OBIIT IN POONE SZÉPLAK ANNO AETATIS 47 DIE 26A MAJI 1789". Nápis, rovnako ako celý náhrobok, je však v dezolátnom stave. Mestská časť sa opakovane niekoľko rokov pokúšala získať finančné prostriedky na opravu tohto nádherného kusu jedinečnej histórie na území Krásnej. Po dlhoročnom snažení Mestská časť Košice- Krásna na základe poskytnutej dotácie vo výške 20 tisíc EUR začína realizovať tento projekt s názvom „Obnova kamenného náhrobníku baróna Jozefa I. Meška“, ktorého predmetom je obnova a rekonštrukcia kamenného náhrobku. Celkové náklady rekonštrukcie sú vo výške  45.286,- EUR. Tento projekt je realizovaný  s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

14.09.2017 14:20
Zámer- prenájom majetku z dôvodu osobitného zreteľa - parc. 6883

Zámer- prenájom majetku z dôvodu osobitného zreteľa
Mestská časť Košice- Krásna navrhuje v súlade s čl. 6 ods. zmluvy č. 2016001687 o zverení majetku mesta do správy, v súlade s § 84 písm. c)  Štatútu mesta Košice a v súlade so znením§ 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať  majetok vo vlastníctve mesta Košice, zverený zmluvou do správy Mestskej časti Košice- Krásna:
viac TU

13.09.2017 11:46
Verejné obstarávanie - vyhlásenie zákaziek podľa § 117 ZVO - vodovod

"Vodovod - výkopové a prípravné práce- ul. sv. Gorazda" - výzva na predloženie cenovej ponuky, výkaz výmer, výkres- priečny rez a návrh zmluvy o dielo (zverejnené 12.09.2017)

12.09.2017 08:28
Zverejnenie poslaneckého návrhu na prijatie všeobecne záväzného nariadenia

Zverejnenie poslaneckého návrhu na prijatie  všeobecne záväzného nariadenia
V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestská časť Košice- Krásna zverejňuje poslanecký návrh poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, Ing. Františka Klika  a Ing. Petra Tomka na prijatie všeobecne záväzného nariadenia č.../2017, ktorým sa určujú podmienky a poplatky  za využívanie detských ihrísk, multifunkčných ihrísk a školského ihriska, ktoré sú vo vlastníctve, nájme a prenájme MČ Košice- Krásna .  
V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia zároveň začína plynúť minimálne desaťdňová lehota, najneskôr však do 22.09.2017, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

V Košiciach- Krásnej, dňa 07.09.2017

07.09.2017 15:24
Nariadenie veterinárneho opatrenia - informácia pre občanov

Nariadenie veterinárneho opatrenia - informácia pre občanov
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice- mesto z dôvodu zníženia rizika šírenia choroby - mor včelieho plodu v súlade s § 4 ods. 1 písm. c) a § 8 ods. 3 písm. e)  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariadil toto veterinárne opatrenie.

07.09.2017 13:29
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice- Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE
Deň matiek 2011

Deň matiek 2011
Powered by: Ultracode CMS