AKTUALITY
Podeľme sa

PODEĽME SA
Nezisková organizácia Kaštieľ Krásna, n. o. a RKC farnosť sv. Cyrila a Metoda Vás pozývajú na podujatie "Pôstna polievka", ktoré sa uskutoční v nedeľu 2. apríla 2017 od 14.00 do 16.00 hod. v Kaštieli Krásna, Nám sv. Cyrila a Metoda 2. Zakúpením pôstnej polievky podporíte Centrum pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi.

24.03.2017 11:13
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, oznamuje, že zápis žiakov do 1 ročníka pre školský rok 2017/2018 s uskutoční v piatok 7. apríla 2017 v čase od 14.00  do 18.00 hod. a v sobotu 8. apríla 2017 v čase od 09.00  do 12.00 hod. Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a občianský preukaz rodiča. VIac informácií o škole získate na stránke www.skolakrasnakosice.sk

23.03.2017 15:51
Upozornenie na porušovanie ustanovení VZN č. 2/2012

UPOZORNENIE NA PORUŠOVANIE USTANOVENÍ VZN č. 2/2012
Na základe opakujúcich sa sťažností obyvateľov Krásnej, najmä z lokality Na hore, vyzývame majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 2/2012 o podmienkach držania psov na území mestskej časti, najmä s dôrazom na práva a povinnosti majiteľov psov pri podmienkach chovu psa  (§ 3) a vodenia psa mimo chovného priestoru (§ 5).
Ďakujeme za pochopenie.

21.03.2017 13:50
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Mestská časť Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna v y h l a s u j e v súlade so znením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe Mestskej časti Košice- Krásna:
Viac informácií TU!!!

21.03.2017 13:33
Rekonštrukcia plynovodov -oznámenie

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV - oznámenie
Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia a. s. oznamuje, že z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu plynárenských zariadení začína v mestskej časti Košice- Krásna s rekonštrukciou plynovodov na uliciach Adamova, Vyšný dvor, Smutná, K majeru, Feketova pažiť, Minská, Ukrajinská, Prašná, ZelenáEdisonova. Zodpovední zamestnanci stavebníka budú s každým vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti o prekopávkach a vedení prípojky k rodinným domom komunikovať  individuálne. Predbežný termín ukončenia rekonštrukcie je november 2017.

21.03.2017 09:50
Zámer- prenajatie nehnuteľnosti priamym prenájmom

Mestská časť Košice- Krásna navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať tento majetok:
1. prenájom pozemkov registra C KN :
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5046, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 501 m²,
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5047, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 458 m²,
- pozemok,  parcela registra „C“ KN, parc. č. 5048, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1.388 m²,
- pozemok,  parcela registra „C“ KN, parc. č. 5049, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 305 m²,
- pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 5050, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 747 m²,
- pozemok, parcela registra „C" KN, parc. č. 5051, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5.904 m²,

a stavieb na nich stojacich:
Viac informácií TU!!!

20.03.2017 15:32
Vyhlásenie zákaziek podľa § 117 ZVO

VYHLÁSENIE ZÁKAZIEK PODĽA § 117 ZVO
1.) "Kosenie verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice- Krásna 2017" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 20.03.2017)

2.) "Grafické práce a tvorba Krasňančana 2017- 2018" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 20.03.2017)

20.03.2017 14:45
Oslávte s nami blížiaci sa Deň Zeme a pomôžte skautom

OSLÁVTE S NAMI BLÍŽIACI SA DEŇ ZEME A POMÔŽTE SKAUTOM
Mestská časť Košice- Krásna a 68. skautský zbor Biele vrany Košice organizujú spoločnú brigádu, ktorej účelom bude čistenie brehov rieky Hornád v lokalite ul. 1. mája v smere k splavu rieky Hornád až po hranicu katastrálnych území Krásna a Vyšné Opátske. Brigáda sa uskutoční už túto sobotu 25. marca 2017 o 8.30 hod., miestom stretnutia je priestranstvo pred miestnym úradom MČ Košice- Krásna, Opátska 18. Dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pomôcť skautom, prosíme o potvrdenie účasti na brigáde najneskôr do stredy 22.marca 2017 na e-mailovej adrese milova@kosicekrasna.sk. Občerstvenie pre účastníkov je zabezpečené.
Ďakujeme.

20.03.2017 13:26
Návrh programového rozpočtu na rok 2017 - 14.03.2017

Návrh programového rozpočtu na rok 2017:

14.03.2017 13:54
Veľkonočný stolnotenisový turnaj

VEĽKONOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Starosta mestskej časti a športová komisia miestneho zastupiteľstva vás pozývajú na Veľkonočný turnaj v stolnom tenise o pohár starostu, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. apríla 2017 o 9.00 hod. v Kultúrnom dome, Opátska 18. Pre účastníkov sú pripravené zaujímavé vecné ceny a občerstvenie. Pre divákov je zabezpečená hudobná produkcia a občerstvenie. Propozície a podmienky účasti nájdete TU. Kontakt: Ondrej Kažimír, 0907 447 300.

14.03.2017 12:20
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332           ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 0905 342 544
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE


Powered by: Profistranky CMS